ἔχει
Englishman's Concordance
ἔχει (echei) — 104 Occurrences

Matthew 5:23 V-PIA-3S
GRK: ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ
NAS: that your brother has something
KJV: thy brother hath ought against
INT: brother of you has something against

Matthew 8:20 V-PIA-3S
GRK: ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν
NAS: but the Son of Man has nowhere to lay
KJV: the Son of man hath not where
INT: of man nowhere has [place] where the

Matthew 9:6 V-PIA-3S
GRK: ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς
NAS: of Man has authority
KJV: the Son of man hath power on
INT: that authority has the Son

Matthew 11:18 V-PIA-3S
GRK: λέγουσιν Δαιμόνιον ἔχει
NAS: and they say, He has a demon!'
KJV: and they say, He hath a devil.
INT: they say A demon he has

Matthew 13:12 V-PIA-3S
GRK: ὅστις γὰρ ἔχει δοθήσεται αὐτῷ
NAS: For whoever has, to him [more] shall be given,
KJV: whosoever hath, to him
INT: whoever indeed has will be given to him

Matthew 13:12 V-PIA-3S
GRK: δὲ οὐκ ἔχει καὶ ὃ
NAS: but whoever does not have, even
KJV: but whosoever hath not, from
INT: moreover not has even what

Matthew 13:12 V-PIA-3S
GRK: καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ'
NAS: what he has shall be taken away
KJV: even that he hath.
INT: even what he has will be taken away from

Matthew 13:21 V-PIA-3S
GRK: οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν
NAS: yet he has no [firm] root
KJV: Yet hath he not root
INT: no he has moreover root

Matthew 13:27 V-PIA-3S
GRK: πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια
NAS: How then does it have tares?'
KJV: from whence then hath it tares?
INT: from where then has it the weeds

Matthew 13:44 V-PIA-3S
GRK: πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει
NAS: all that he has and buys
KJV: all that he hath, and buyeth
INT: all that he has and buys

Matthew 18:25 V-PIA-3S
GRK: πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀποδοθῆναι
NAS: and all that he had, and repayment to be made.
KJV: that he had, and
INT: all as many as he had and payment to be made

Matthew 21:3 V-PIA-3S
GRK: αὐτῶν χρείαν ἔχει εὐθὺς δὲ
NAS: The Lord has need
KJV: The Lord hath need of them;
INT: of them need has immediately moreover

Matthew 25:29 V-PIA-3S
GRK: καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ'
NAS: what he does have shall be taken away.
KJV: even that which he hath.
INT: even that which he has will be taken from

Mark 2:10 V-PIA-3S
GRK: ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς
NAS: of Man has authority
KJV: the Son of man hath power on
INT: that authority has the Son

Mark 3:22 V-PIA-3S
GRK: ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει καὶ ὅτι
NAS: were saying, He is possessed by Beelzebul,
KJV: said, He hath Beelzebub,
INT: Beelzebul he has and

Mark 3:26 V-PIA-3S
GRK: ἀλλὰ τέλος ἔχει
KJV: stand, but hath an end.
INT: but an end has

Mark 3:29 V-PIA-3S
GRK: ἅγιον οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς
NAS: never has forgiveness,
KJV: the Holy Ghost hath never forgiveness,
INT: Holy never has forgiveness to

Mark 3:30 V-PIA-3S
GRK: Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει
NAS: they were saying, He has an unclean
KJV: they said, He hath an unclean
INT: spirit unclean he has

Mark 4:9 V-PIA-3S
GRK: ἔλεγεν Ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν
NAS: He who has ears
KJV: unto them, He that hath ears
INT: he said He that has ears to hear

Mark 4:23 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν
NAS: If anyone has ears to hear,
KJV: If any man have ears to hear,
INT: if anyone has ears to hear

Mark 4:25 V-PIA-3S
GRK: ὃς γὰρ ἔχει δοθήσεται αὐτῷ
NAS: For whoever has, to him [more] shall be given;
KJV: he that hath, to him
INT: whoever indeed may have will be given to him

Mark 4:25 V-PIA-3S
GRK: ὃς οὐκ ἔχει καὶ ὃ
NAS: and whoever does not have, even
KJV: and he that hath not, from
INT: he who not has even that which

Mark 4:25 V-PIA-3S
GRK: καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ'
NAS: what he has shall be taken away
KJV: even that which he hath.
INT: even that which he has will be taken from

Mark 5:23 V-PIA-3S
GRK: μου ἐσχάτως ἔχει ἵνα ἐλθὼν
KJV: lieth at the point of death: [I pray thee], come
INT: of me lies is dying [I pray] that having come

Mark 7:16 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν
KJV: If any man have ears
INT: If anyone have ears to hear

Mark 11:3 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ χρείαν ἔχει καὶ εὐθὺς
NAS: The Lord has need
KJV: that the Lord hath need of him;
INT: of it need has and immediately

Luke 5:24 V-PIA-3S
GRK: ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς
NAS: of Man has authority
KJV: the Son of man hath power upon
INT: of man authority has on the

Luke 7:33 V-PIA-3S
GRK: λέγετε Δαιμόνιον ἔχει
NAS: wine, and you say, 'He has a demon!'
KJV: and ye say, He hath a devil.
INT: you say A demon he has

Luke 9:58 V-PIA-3S
GRK: ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν
NAS: but the Son of Man has nowhere to lay
KJV: the Son of man hath not where
INT: of man not has where the

Luke 14:28 V-PIA-3S
GRK: δαπάνην εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν
NAS: to see if he has enough to complete
KJV: whether he have [sufficient] to
INT: cost if he has for [its] completion

Luke 17:9 V-PIA-3S
GRK: μὴ ἔχει χάριν τῷ
KJV: Doth he thank that
INT: not Is he thankful the

Luke 19:25 V-PIA-3S
GRK: αὐτῷ Κύριε ἔχει δέκα μνᾶς
NAS: to him, 'Master, he has ten
KJV: unto him, Lord, he hath ten pounds.)
INT: to him Lord he has ten minas

Luke 19:26 V-PIA-3S
GRK: καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται
NAS: what he does have shall be taken away.
KJV: that he hath shall be taken away
INT: even that which he has will be taken

Luke 19:31 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ χρείαν ἔχει
NAS: The Lord has need
KJV: Because the Lord hath need of him.
INT: of it need has

Luke 19:34 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ χρείαν ἔχει
NAS: They said, The Lord has need of it.
KJV: they said, The Lord hath need of him.
INT: of it need has

Luke 20:24 V-PIA-3S
GRK: δηνάριον τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ
NAS: and inscription does it have? They said,
KJV: superscription hath it? They answered
INT: a denarius whose has it image and

Luke 22:37 V-PIA-3S
GRK: ἐμοῦ τέλος ἔχει
NAS: for that which refers to Me has [its] fulfillment.
KJV: the things concerning me have an end.
INT: me an end have

Luke 24:39 V-PIA-3S
GRK: ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ
NAS: for a spirit does not have flesh
KJV: for a spirit hath not flesh
INT: bones not has as me

John 3:36 V-PIA-3S
GRK: τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον
NAS: in the Son has eternal
KJV: on the Son hath everlasting life:
INT: the Son has life eternal

John 4:44 V-PIA-3S
GRK: τιμὴν οὐκ ἔχει
NAS: testified that a prophet has no honor
KJV: that a prophet hath no honour
INT: honor not has

John 5:6 V-PIA-3S
GRK: ἤδη χρόνον ἔχει λέγει αὐτῷ
NAS: that he had already been a long
KJV: knew that he had been now a long
INT: already time he has been says to him

John 5:24 V-PIA-3S
GRK: πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον
NAS: Him who sent Me, has eternal
KJV: me, hath everlasting
INT: having sent me has life eternal

John 5:26 V-PIA-3S
GRK: ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν
NAS: as the Father has life
KJV: as the Father hath life in
INT: the Father has life in

John 6:9 V-PIA-3S
GRK: ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους
NAS: here who has five barley
KJV: here, which hath five barley
INT: here who has five loaves

John 6:47 V-PIA-3S
GRK: ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον
NAS: to you, he who believes has eternal
KJV: on me hath everlasting life.
INT: He that believes has life eternal

John 6:54 V-PIA-3S
GRK: τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον
NAS: and drinks My blood has eternal life,
KJV: my blood, hath eternal life;
INT: the blood has life eternal

John 9:21 V-PIA-3S
GRK: ἐρωτήσατε ἡλικίαν ἔχει αὐτὸς περὶ
KJV: not: he is of age; ask
INT: ask age has he concerning

John 9:23 V-PIA-3S
GRK: ὅτι Ἡλικίαν ἔχει αὐτὸν ἐπερωτήσατε
KJV: parents, He is of age; ask
INT: age he has him ask

John 10:20 V-PIA-3S
GRK: αὐτῶν Δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται
NAS: of them were saying, He has a demon
KJV: them said, He hath a devil, and
INT: them A demon he has and is mad

John 12:48 V-PIA-3S
GRK: ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα
NAS: My sayings, has one who judges
KJV: my words, hath one that judgeth him:
INT: words of me has him who judges

John 13:10 V-PIA-3S
GRK: λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ
INT: has been bathed not has [other] need if

John 14:30 V-PIA-3S
GRK: ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν
NAS: is coming, and he has nothing
KJV: cometh, and hath nothing in
INT: me not he has nothing

John 15:13 V-PIA-3S
GRK: ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει ἵνα τις
NAS: Greater love has no one than this,
KJV: Greater love hath no man than
INT: love no one has that one

John 16:15 V-PIA-3S
GRK: πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ
NAS: that the Father has are Mine;
KJV: that the Father hath are mine:
INT: All things whatever has the Father

John 16:21 V-PIA-3S
GRK: τίκτῃ λύπην ἔχει ὅτι ἦλθεν
NAS: is in labor she has pain,
KJV: she is in travail hath sorrow,
INT: she gives birth grief has because is come

John 19:11 V-PIA-3S
GRK: μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει
NAS: he who delivered Me to you has [the] greater
KJV: me unto thee hath the greater sin.
INT: greater sin has

Acts 7:1 V-PIA-3S
GRK: ταῦτα οὕτως ἔχει
INT: these things so are

Acts 9:14 V-PIA-3S
GRK: καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ
NAS: and here he has authority
KJV: And here he hath authority from
INT: and here he has authority from

Acts 14:9 V-PIA-3S
GRK: ἰδὼν ὅτι ἔχει πίστιν τοῦ
NAS: on him and had seen that he had faith
KJV: that he had faith
INT: having seen that he has faith

Acts 15:21 V-PIA-3S
GRK: κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει ἐν ταῖς
NAS: generations has in every
KJV: old time hath in every city
INT: proclaiming him has in the

Acts 23:17 V-PIA-3S
GRK: τὸν χιλίαρχον ἔχει γὰρ ἀπαγγεῖλαί
NAS: to the commander, for he has something
KJV: for he hath a certain thing
INT: the chief captain he has for to report

Romans 4:2 V-PIA-3S
GRK: ἔργων ἐδικαιώθη ἔχει καύχημα ἀλλ'
NAS: by works, he has something to boast about,
KJV: works, he hath [whereof] to glory;
INT: works was justified he has ground of boasting but

Romans 8:9 V-PIA-3S
GRK: Χριστοῦ οὐκ ἔχει οὗτος οὐκ
NAS: anyone does not have the Spirit
KJV: Now if any man have not the Spirit
INT: of Christ not has he not

Romans 9:21 V-PIA-3S
GRK: ἢ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ
NAS: does not the potter have a right
KJV: Hath not the potter
INT: Or not has authority the

Romans 12:4 V-PIA-3S
GRK: τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν
NAS: the members do not have the same
KJV: all members have not the same
INT: the same have function

1 Corinthians 7:7 V-PIA-3S
GRK: ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ
NAS: am. However, each man has his own gift
KJV: But every man hath his proper gift
INT: each his own has gift from

1 Corinthians 7:12 V-PIA-3S
GRK: ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον καὶ
NAS: brother has a wife
KJV: brother hath a wife
INT: brother wife has an unbelieving and

1 Corinthians 7:13 V-PIA-3S
GRK: εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον
NAS: who has an unbelieving
KJV: which hath an husband
INT: if any has a husband unbelieving

1 Corinthians 7:37 V-PIA-3S
GRK: ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ
NAS: being under no
KJV: necessity, but hath power over
INT: authority moreover has over the

1 Corinthians 12:12 V-PIA-3S
GRK: μέλη πολλὰ ἔχει πάντα δὲ
NAS: is one and [yet] has many
KJV: one, and hath many members,
INT: members many has all moreover

1 Corinthians 12:23 V-PIA-3S
GRK: εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει
NAS: presentable members become much
KJV: uncomely [parts] have more abundant
INT: decorum more abundant have

1 Corinthians 12:24 V-PIA-3S
GRK: οὐ χρείαν ἔχει ἀλλὰ ὁ
NAS: presentable members have no
KJV: our comely [parts] have no need:
INT: no need have But

1 Corinthians 14:26 V-PIA-3S
GRK: ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει διδαχὴν ἔχει
NAS: each one has a psalm,
KJV: every one of you hath a psalm, hath
INT: each a psalm has a teaching has

1 Corinthians 14:26 V-PIA-3S
GRK: ἔχει διδαχὴν ἔχει ἀποκάλυψιν ἔχει
NAS: has a psalm, has a teaching, has
KJV: hath a psalm, hath a doctrine, hath
INT: has a teaching has a revelation has

1 Corinthians 14:26 V-PIA-3S
GRK: ἔχει ἀποκάλυψιν ἔχει γλῶσσαν ἔχει
NAS: has a teaching, has a revelation, has
KJV: hath a doctrine, hath a tongue, hath
INT: has a revelation has a tongue has

1 Corinthians 14:26 V-PIA-3S
GRK: ἔχει γλῶσσαν ἔχει ἑρμηνείαν ἔχει
NAS: has a revelation, has a tongue, has
KJV: hath a tongue, hath a revelation, hath
INT: has a tongue has an interpretation has

1 Corinthians 14:26 V-PIA-3S
GRK: ἔχει ἑρμηνείαν ἔχει πάντα πρὸς
NAS: a tongue, has an interpretation.
KJV: a revelation, hath an interpretation.
INT: has an interpretation has All things for

2 Corinthians 8:12 V-PIA-3S
GRK: καθὸ οὐκ ἔχει
NAS: not according to what he does not have.
KJV: according to that he hath not.
INT: as not he has

Ephesians 5:5 V-PIA-3S
GRK: εἰδωλολάτρης οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν
NAS: is an idolater, has an inheritance
KJV: an idolater, hath any inheritance
INT: an idolater not has inheritance in

Colossians 4:13 V-PIA-3S
GRK: αὐτῷ ὅτι ἔχει πολὺν πόνον
NAS: For I testify for him that he has a deep
KJV: record, that he hath a great zeal
INT: to him that he has much concern

1 Timothy 5:4 V-PIA-3S
GRK: ἢ ἔκγονα ἔχει μανθανέτωσαν πρῶτον
NAS: any widow has children or
KJV: if any widow have children or
INT: or descendants have let them learn first [as to]

1 Timothy 5:16 V-PIA-3S
GRK: τις πιστὴ ἔχει χήρας ἐπαρκείτω
NAS: who is a believer has [dependent] widows,
KJV: woman that believeth have widows,
INT: any believing [woman] have widows let impart relief

Hebrews 3:3 V-PIA-3S
GRK: πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου
NAS: of the house has more
KJV: hath more honour than the house.
INT: more honor has than the house

Hebrews 7:24 V-PIA-3S
GRK: αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην
NAS: forever, holds His priesthood
KJV: ever, hath an unchangeable
INT: age permanent he has the priesthood

Hebrews 7:27 V-PIA-3S
GRK: ὃς οὐκ ἔχει καθ' ἡμέραν
KJV: Who needeth not daily,
INT: who not has every day

Hebrews 10:35 V-PIA-3S
GRK: ὑμῶν ἥτις ἔχει μεγάλην μισθαποδοσίαν
NAS: which has a great
KJV: which hath great
INT: of you which has great recompense

1 John 2:23 V-PIA-3S
GRK: τὸν πατέρα ἔχει ὁ ὁμολογῶν
NAS: the Son does not have the Father;
KJV: the Son, the same hath not
INT: the Father has he Whoever confesses

1 John 2:23 V-PIA-3S
GRK: τὸν πατέρα ἔχει
NAS: the Son has the Father
KJV: the Son hath the Father
INT: the Father has

1 John 3:15 V-PIA-3S
GRK: ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον
NAS: that no murderer has eternal life
KJV: no murderer hath eternal life
INT: murderer not has life eternal

1 John 4:16 V-PIA-3S
GRK: ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς
NAS: which God has for us. God is love,
KJV: that God hath to us.
INT: love which has God

1 John 4:18 V-PIA-3S
GRK: φόβος κόλασιν ἔχει ὁ δὲ
NAS: fear involves punishment,
KJV: because fear hath torment.
INT: fear torment has he who moreover

1 John 5:10 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν
NAS: of God has the testimony
KJV: the Son of God hath the witness in
INT: of God has the testimony

1 John 5:12 V-PIA-3S
GRK: τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν
NAS: the Son has the life;
KJV: the Son hath life;
INT: the Son has the life

1 John 5:12 V-PIA-3S
GRK: ζωὴν οὐκ ἔχει
NAS: the Son of God does not have the life.
KJV: the Son of God hath not life.
INT: life not has

2 John 1:9 V-PIA-3S
GRK: θεὸν οὐκ ἔχει ὁ μένων
NAS: of Christ, does not have God;
KJV: the doctrine of Christ, hath not God.
INT: God not has He that abides

2 John 1:9 V-PIA-3S
GRK: τὸν υἱὸν ἔχει
NAS: in the teaching, he has both
KJV: of Christ, he hath both the Father
INT: the Son has

Revelation 9:11 V-PIA-3S
GRK: Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων
NAS: and in the Greek he has the name
KJV: the Greek tongue hath [his] name
INT: Greek name he has [is] Apollyon

Revelation 12:6 V-PIA-3S
GRK: ἔρημον ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον
NAS: where she had a place
KJV: where she hath a place
INT: wilderness where she has there a place

Revelation 12:12 V-PIA-3S
GRK: ὀλίγον καιρὸν ἔχει
NAS: knowing that he has [only] a short
KJV: that he hath but a short
INT: a short time he has

Revelation 13:9 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις ἔχει οὖς ἀκουσάτω
NAS: If anyone has an ear, let him hear.
KJV: If any man have an ear, let him hear.
INT: If anyone has an ear let him hear

Revelation 13:14 V-PIA-3S
GRK: θηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν
NAS: who had the wound
KJV: which had the wound
INT: beast which has the wound

Revelation 19:16 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ
NAS: and on His thigh He has a name
KJV: And he hath on [his] vesture
INT: And he has upon the

Revelation 20:6 V-PIA-3S
GRK: θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ἀλλ'
NAS: the second death has no power,
KJV: the second death hath no power,
INT: death not has authority but

Revelation 21:23 V-PIA-3S
GRK: οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου
NAS: And the city has no need
KJV: And the city had no need
INT: no need has of the sun

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἐχθροὶ — 6 Occ.
ἐχθρόν — 2 Occ.
ἐχθρὸς — 7 Occ.
ἐχθροῦ — 1 Occ.
ἐχθροὺς — 13 Occ.
ἔχιδνα — 1 Occ.
ἐχιδνῶν — 4 Occ.
ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page