ἔχητε
Englishman's Concordance
ἔχητε (echēte) — 11 Occurrences

Matthew 17:20 V-PSA-2P
GRK: ὑμῖν ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς
NAS: to you, if you have faith
KJV: unto you, If ye have faith as
INT: to you If you have faith as

Matthew 21:21 V-PSA-2P
GRK: ὑμῖν ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ
NAS: to you, if you have faith
KJV: unto you, If ye have faith, and
INT: to you If you have faith and

John 5:40 V-PSA-2P
GRK: ἵνα ζωὴν ἔχητε
NAS: to Me so that you may have life.
KJV: me, that ye might have life.
INT: that life you might have

John 13:35 V-PSA-2P
GRK: ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις
NAS: if you have love
KJV: if ye have love
INT: if love you have among one another

John 16:33 V-PSA-2P
GRK: ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε ἐν τῷ
NAS: to you, so that in Me you may have peace.
KJV: in me ye might have peace. In
INT: me peace you might have In the

John 20:31 V-PSA-2P
GRK: πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ
NAS: and that believing you may have life
KJV: believing ye might have life
INT: believing life you might have in the

1 Corinthians 4:15 V-PSA-2P
GRK: μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ
NAS: For if you were to have countless
KJV: though ye have ten thousand
INT: ten thousand tutors you should have in Christ

1 Corinthians 6:4 V-PSA-2P
GRK: κριτήρια ἐὰν ἔχητε τοὺς ἐξουθενημένους
NAS: if you have law courts
KJV: then ye have judgments
INT: judgment [as to] if you have who are least esteemed

2 Corinthians 5:12 V-PSA-2P
GRK: ἡμῶν ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς
NAS: of us, so that you will have [an answer] for those
KJV: that ye may have somewhat to
INT: us that you might have [such] toward those

1 Thessalonians 4:12 V-PSA-2P
GRK: μηδενὸς χρείαν ἔχητε
KJV: and [that] ye may have lack
INT: of no one need might have

1 John 1:3 V-PSA-2P
GRK: ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ' ἡμῶν
NAS: that you too may have fellowship
KJV: ye also may have fellowship with
INT: you fellowship might have with us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἐχθρῶν — 2 Occ.
ἐχθροὶ — 6 Occ.
ἐχθρόν — 2 Occ.
ἐχθρὸς — 7 Occ.
ἐχθροῦ — 1 Occ.
ἐχθροὺς — 13 Occ.
ἔχιδνα — 1 Occ.
ἐχιδνῶν — 4 Occ.
ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page