2190. ἐχθρός (echthros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2190. ἐχθρός (echthros) — 32 Occurrences

Matthew 5:43 Adj-AMS
GRK: μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου
NAS: YOUR NEIGHBOR and hate your enemy.'
KJV: hate thine enemy.
INT: hate enemy of you

Matthew 5:44 Adj-AMP
GRK: ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ
NAS: to you, love your enemies and pray
KJV: your enemies, bless
INT: Love enemies of you and

Matthew 10:36 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: and A MAN'S ENEMIES WILL BE THE MEMBERS OF HIS HOUSEHOLD.
KJV: a man's foes [shall be] they of his own
INT: And enemies of the man

Matthew 13:25 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν
NAS: were sleeping, his enemy came
KJV: slept, his enemy came and
INT: his enemy and sowed

Matthew 13:28 Adj-NMS
GRK: ἔφη αὐτοῖς Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο
NAS: And he said to them, 'An enemy has done
KJV: unto them, An enemy hath done
INT: he said to them an enemy a man this

Matthew 13:39 Adj-NMS
GRK: ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας
NAS: and the enemy who sowed
KJV: [one]; The enemy that sowed them
INT: and [the] enemy the [one] having sown

Matthew 22:44 Adj-AMP
GRK: θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω
NAS: I PUT YOUR ENEMIES BENEATH
KJV: I make thine enemies thy footstool?
INT: I place the enemies of you [as] a footstool

Mark 12:36 Adj-AMP
GRK: θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω
NAS: I PUT YOUR ENEMIES BENEATH
KJV: I make thine enemies thy footstool.
INT: I place of the enemies of you [as] a footstool

Luke 1:71 Adj-GMP
GRK: σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ
NAS: Salvation FROM OUR ENEMIES, And FROM THE HAND
KJV: from our enemies, and from
INT: salvation from enemies of us and

Luke 1:74 Adj-GMP
GRK: ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ῥυσθέντας λατρεύειν
NAS: from the hand of our enemies, Might serve
KJV: of our enemies might serve
INT: out of [the] hand of our enemies having been saved we should serve

Luke 6:27 Adj-AMP
GRK: ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καλῶς
NAS: love your enemies, do
KJV: Love your enemies, do good
INT: Love the enemies of you well

Luke 6:35 Adj-AMP
GRK: ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ
NAS: But love your enemies, and do good,
KJV: love ye your enemies, and do good,
INT: love the enemies of you and

Luke 10:19 Adj-GMS
GRK: δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ καὶ οὐδὲν
NAS: the power of the enemy, and nothing
KJV: the power of the enemy: and
INT: power of the enemey and nothing

Luke 19:27 Adj-AMP
GRK: Πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους
NAS: But these enemies of mine,
KJV: those mine enemies, which would
INT: Moreover the enemies of me these

Luke 19:43 Adj-NMP
GRK: παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά
NAS: upon you when your enemies will throw
KJV: that thine enemies shall cast a trench
INT: will cast around the enemies of you a barricade

Luke 20:43 Adj-AMP
GRK: θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον
NAS: I MAKE YOUR ENEMIES A FOOTSTOOL
KJV: I make thine enemies thy footstool.
INT: I place the enemies of you [as] a footstool

Acts 2:35 Adj-AMP
GRK: θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον
NAS: I MAKE YOUR ENEMIES A FOOTSTOOL
KJV: I make thy foes thy footstool.
INT: I place the enemies of you a footstool

Acts 13:10 Adj-VMS
GRK: υἱὲ διαβόλου ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης
NAS: of the devil, you enemy of all
KJV: of the devil, [thou] enemy of all
INT: son of [the] devil enemy of all righteousness

Romans 5:10 Adj-NMP
GRK: εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν
NAS: For if while we were enemies we were reconciled
KJV: when we were enemies, we were reconciled
INT: if indeed enemies being we were reconciled

Romans 11:28 Adj-NMP
GRK: τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι' ὑμᾶς
NAS: of the gospel they are enemies for your sake,
KJV: the gospel, [they are] enemies for your sakes:
INT: the gospel [they are] enemies for sake of you

Romans 12:20 Adj-NMS
GRK: πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου ψώμιζε
NAS: BUT IF YOUR ENEMY IS HUNGRY, FEED
KJV: if thine enemy hunger, feed
INT: should hunger the enemy of you feed

1 Corinthians 15:25 Adj-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς
NAS: all His enemies under
KJV: he hath put all enemies under his
INT: all enemies under the

1 Corinthians 15:26 Adj-NMS
GRK: ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ
NAS: The last enemy that will be abolished
KJV: The last enemy [that] shall be destroyed
INT: [The] last enemy annulled [is]

Galatians 4:16 Adj-NMS
GRK: ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα
NAS: have I become your enemy by telling you the truth?
KJV: become your enemy, because I tell you
INT: So enemy of you have I become

Philippians 3:18 Adj-AMP
GRK: λέγω τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ
NAS: weeping, [that they are] enemies of the cross
KJV: weeping, [that they are] the enemies of the cross
INT: I tell [you they are] enemies of the cross

Colossians 1:21 Adj-AMP
GRK: ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ
NAS: alienated and hostile in mind,
KJV: and enemies in [your] mind
INT: alienated and enemies in mind

2 Thessalonians 3:15 Adj-AMS
GRK: μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε ἀλλὰ
NAS: [Yet] do not regard him as an enemy, but admonish
KJV: [him] not as an enemy, but admonish
INT: not as an enemy esteem [him] but

Hebrews 1:13 Adj-AMP
GRK: θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον
NAS: I MAKE YOUR ENEMIES A FOOTSTOOL
KJV: I make thine enemies thy footstool?
INT: I might place the enemies of you [as] a footstool

Hebrews 10:13 Adj-NMP
GRK: τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον
NAS: UNTIL HIS ENEMIES BE MADE
KJV: till his enemies be made his
INT: be placed the enemies of him [as] a footstool

James 4:4 Adj-NMS
GRK: τοῦ κόσμου ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ
NAS: makes himself an enemy of God.
KJV: of the world is the enemy of God.
INT: of the world an enemy of God

Revelation 11:5 Adj-AMP
GRK: κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν καὶ
NAS: and devours their enemies; so
KJV: their enemies: and
INT: devours the enemies of them And

Revelation 11:12 Adj-NMP
GRK: αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν
NAS: in the cloud, and their enemies watched
KJV: and their enemies beheld them.
INT: them the enemies them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page