ἐδόθη
Englishman's Concordance
ἐδόθη (edothē) — 31 Occurrences

Matthew 14:11 V-AIP-3S
GRK: πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ
NAS: on a platter and given to the girl,
KJV: and given to the damsel:
INT: a dish and was given to the girl

Matthew 28:18 V-AIP-3S
GRK: αὐτοῖς λέγων Ἐδόθη μοι πᾶσα
NAS: authority has been given to Me in heaven
KJV: All power is given unto me in
INT: to them saying Has been given to me all

Luke 12:48 V-AIP-3S
GRK: δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ πολὺ
NAS: who has been given much,
KJV: unto whomsoever much is given, of him
INT: moreover to whom was given much much

John 1:17 V-AIP-3S
GRK: διὰ Μωυσέως ἐδόθη ἡ χάρις
NAS: For the Law was given through Moses;
KJV: For the law was given by Moses,
INT: through Moses was given grace

John 12:5 V-AIP-3S
GRK: δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς
NAS: denarii and given to poor
KJV: pence, and given to the poor?
INT: denarii and given to [the] poor

2 Corinthians 12:7 V-AIP-3S
GRK: μὴ ὑπεραίρωμαι ἐδόθη μοι σκόλοψ
NAS: me from exalting myself, there was given me a thorn
KJV: of the revelations, there was given to me
INT: not I might be exalted was given to me a thorn

Galatians 3:21 V-AIP-3S
GRK: εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ
NAS: a law had been given which was able
KJV: there had been a law given which could
INT: if indeed was given a law which

Ephesians 3:8 V-AIP-3S
GRK: πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις
NAS: grace was given, to preach
KJV: grace given, that I should preach
INT: of all saints was given the grace

Ephesians 4:7 V-AIP-3S
GRK: ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις
NAS: of us grace was given according
KJV: one of us is given grace according to
INT: to each of us was given grace

1 Timothy 4:14 V-AIP-3S
GRK: χαρίσματος ὃ ἐδόθη σοι διὰ
NAS: you, which was bestowed on you through
KJV: thee, which was given thee by
INT: gift which was given to you through

Revelation 6:2 V-AIP-3S
GRK: τόξον καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος
NAS: and a crown was given to him, and he went
KJV: and a crown was given unto him: and
INT: a bow and was given to him a crown

Revelation 6:4 V-AIP-3S
GRK: ἐπ' αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν
NAS: out; and to him who sat on it, it was granted to take
KJV: and [power] was given to him
INT: on it was given to him to take

Revelation 6:4 V-AIP-3S
GRK: σφάξουσιν καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα
NAS: and a great sword was given to him.
KJV: and there was given unto him
INT: they should slay and was given to him a sword

Revelation 6:8 V-AIP-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία
NAS: with him. Authority was given to them over
KJV: And power was given unto them over
INT: him and was given to them authority

Revelation 6:11 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ
NAS: And there was given to each
KJV: robes were given unto every one of them;
INT: And were given to them each

Revelation 7:2 V-AIP-3S
GRK: ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι
NAS: to whom it was granted to harm
KJV: to whom it was given to hurt the earth
INT: angels to whom it was given to them to harm

Revelation 8:3 V-AIP-3S
GRK: χρυσοῦν καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα
NAS: incense was given to him, so
KJV: and there was given unto him
INT: golden and was given to him incense

Revelation 9:1 V-AIP-3S
GRK: γῆν καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ
NAS: pit was given to him.
KJV: to him was given the key
INT: earth and there was given to it the

Revelation 9:3 V-AIP-3S
GRK: γῆν καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία
NAS: and power was given them, as the scorpions
KJV: and unto them was given power, as
INT: earth and was given to them power

Revelation 9:5 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἵνα
NAS: And they were not permitted to kill
KJV: to them it was given that
INT: And it was given to them that

Revelation 11:1 V-AIP-3S
GRK: Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος
NAS: Then there was given me a measuring rod
KJV: And there was given me a reed
INT: And was given to me a reed

Revelation 11:2 V-AIP-3S
GRK: μετρήσῃς ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν
NAS: and do not measure it, for it has been given to the nations;
KJV: for it is given unto the Gentiles:
INT: measure because it was given [up] to the nations

Revelation 13:5 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα
NAS: There was given to him a mouth
KJV: And there was given unto him a mouth
INT: And was given to it a mouth

Revelation 13:5 V-AIP-3S
GRK: βλασφημίας καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία
NAS: for forty-two months was given to him.
KJV: power was given unto him
INT: blasphemy and was given to it authority

Revelation 13:7 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι
NAS: It was also given to him to make war
KJV: And it was given unto him to make
INT: And was given to it to make

Revelation 13:7 V-AIP-3S
GRK: αὐτούς καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία
NAS: and nation was given to him.
KJV: and power was given him over
INT: them and was given to it authority

Revelation 13:14 V-AIP-3S
GRK: σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι
NAS: which it was given him to perform
KJV: which he had power to do in the sight
INT: signs which it was given to it to work

Revelation 13:15 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι
NAS: And it was given to him to give breath
KJV: And he had power to give life
INT: And it was given to it to give

Revelation 16:8 V-AIP-3S
GRK: ἥλιον καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι
NAS: upon the sun, and it was given to it to scorch
KJV: and power was given unto him
INT: sun and it was given to it to scorch

Revelation 19:8 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα
NAS: It was given to her to clothe
KJV: to her was granted that
INT: And it was given to her that

Revelation 20:4 V-AIP-3S
GRK: καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς καὶ
NAS: on them, and judgment was given to them. And I [saw] the souls
KJV: and judgment was given unto them: and
INT: and judgment was given to them and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
διήγειραν — 1 Occ.
διεγείρειν — 1 Occ.
διεγείρετο — 1 Occ.
διεγείρω — 1 Occ.
διεγερθεὶς — 2 Occ.
διεξόδους — 1 Occ.
διερμηνευτής — 1 Occ.
διερμηνεύῃ — 2 Occ.
διερμηνευέτω — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page