δοῦναι
Englishman's Concordance
δοῦναι (dounai) — 33 Occurrences

Matthew 14:7 V-ANA
GRK: ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν
NAS: with an oath to give her whatever
KJV: with an oath to give her whatsoever
INT: he promised to her to give whatever if

Matthew 19:7 V-ANA
GRK: Μωυσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου
NAS: command to GIVE HER A CERTIFICATE
KJV: command to give a writing
INT: Moses did command to give a bill of divorce

Matthew 20:14 V-ANA
GRK: τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ
NAS: but I wish to give to this
KJV: I will give unto this last,
INT: last give as also

Matthew 20:23 V-ANA
GRK: ἐμὸν τοῦτο δοῦναι ἀλλ' οἷς
NAS: is not Mine to give, but it is for those for whom
KJV: mine to give, but
INT: mine this to give but [to those] for whom

Matthew 20:28 V-ANA
GRK: διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν
NAS: but to serve, and to give His life
KJV: to minister, and to give his life
INT: to serve and to give the life

Matthew 22:17 V-ANA
GRK: δοκεῖ ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι
NAS: Is it lawful to give a poll-tax
KJV: Is it lawful to give tribute
INT: think Is it lawful to give tribute to Ceasar

Matthew 24:45 V-ANA
GRK: αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν
NAS: of his household to give them their food
KJV: his household, to give them meat
INT: of him to give to them the

Matthew 26:15 V-ANA
GRK: θέλετέ μοι δοῦναι κἀγὼ ὑμῖν
NAS: are you willing to give me to betray
KJV: [unto them], What will ye give me, and
INT: are you willing me to give and I to you

Mark 10:40 V-ANA
GRK: ἔστιν ἐμὸν δοῦναι ἀλλ' οἷς
NAS: this is not Mine to give; but it is for those for whom
KJV: mine to give; but
INT: is mine to give but [to those] for whom

Mark 10:45 V-ANA
GRK: διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν
NAS: but to serve, and to give His life
KJV: to minister, and to give his life
INT: to serve and to give the life

Mark 12:14 V-ANA
GRK: διδάσκεις ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι
NAS: Is it lawful to pay a poll-tax
KJV: Is it lawful to give tribute
INT: teach Is it lawful to give tribute to Ceasar

Mark 14:11 V-ANA
GRK: αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι καὶ ἐζήτει
NAS: [this], and promised to give him money.
KJV: and promised to give him money.
INT: him money to give And he sought

Luke 1:73 V-ANA
GRK: ἡμῶν τοῦ δοῦναι ἡμῖν
INT: of us to give us

Luke 1:77 V-ANA
GRK: τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας
NAS: To give to His people [the] knowledge
KJV: To give knowledge of salvation
INT: to give knowledge of salvation

Luke 2:24 V-ANA
GRK: καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ
NAS: and to offer a sacrifice according
KJV: And to offer a sacrifice according
INT: and to offer a sacrifice according to

Luke 11:7 V-ANA
GRK: δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι
NAS: get up and give you [anything].'
KJV: I cannot rise and give thee.
INT: I am able having risen up to give to you

Luke 12:32 V-ANA
GRK: πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν
NAS: has chosen gladly to give you the kingdom.
KJV: good pleasure to give you
INT: Father of you in giving you the

Luke 12:51 V-ANA
GRK: εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ
NAS: that I came to grant peace
KJV: that I am come to give peace on
INT: peace I came to give on the

Luke 17:18 V-ANA
GRK: εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ
NAS: who returned to give glory
KJV: that returned to give glory
INT: were there found [any] having returned to give glory

Luke 20:22 V-ANA
GRK: Καίσαρι φόρον δοῦναι ἢ οὔ
NAS: Is it lawful for us to pay taxes
KJV: for us to give tribute
INT: to Ceasar tribute to give or not

Luke 22:5 V-ANA
GRK: αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι
NAS: and agreed to give him money.
KJV: and covenanted to give him money.
INT: him money to give

John 6:52 V-ANA
GRK: οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα
NAS: this man give us [His] flesh
KJV: can this man give us [his] flesh
INT: he us to give the flesh

Acts 5:31 V-ANA
GRK: αὐτοῦ τοῦ δοῦναι μετάνοιαν τῷ
NAS: and a Savior, to grant repentance
KJV: a Saviour, for to give repentance
INT: of him to give repentance

Acts 7:5 V-ANA
GRK: καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς
NAS: He promised that HE WOULD GIVE IT TO HIM AS A POSSESSION,
KJV: he promised that he would give it
INT: but promised to give to him for

Acts 7:38 V-ANA
GRK: λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμῖν
NAS: living oracles to pass on to you.
KJV: the lively oracles to give unto us:
INT: oracles living to give to us

Acts 19:31 V-ANA
GRK: παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς
NAS: to him and repeatedly urged him not to venture into the theater.
KJV: not adventure himself
INT: urged [him] not to venture himself into

Acts 20:32 V-ANA
GRK: οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι τὴν κληρονομίαν
NAS: to build [you] up and to give [you] the inheritance
KJV: and to give you
INT: to build up and to give you an inheritance

Revelation 10:9 V-ANA
GRK: λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ
NAS: telling him to give me the little book.
KJV: unto him, Give me
INT: saying to him Give me the

Revelation 11:18 V-ANA
GRK: κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν
KJV: and that thou shouldest give reward
INT: to be judged and to give the reward

Revelation 13:15 V-ANA
GRK: ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ
NAS: And it was given to him to give breath
KJV: had power to give life
INT: it was given to it to give breath to the

Revelation 16:9 V-ANA
GRK: οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν
NAS: and they did not repent so as to give Him glory.
KJV: they repented not to give him glory.
INT: not did repent to give him glory

Revelation 16:19 V-ANA
GRK: τοῦ θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ
NAS: God, to give her the cup
KJV: before God, to give unto her the cup
INT: God to give her the

Revelation 17:17 V-ANA
GRK: γνώμην καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν
NAS: purpose, and by giving their kingdom
KJV: to agree, and give their kingdom
INT: mind and to give the kingdom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page