ἔδωκεν
Englishman's Concordance
ἔδωκεν (edōken) — 65 Occurrences

Matthew 10:1 V-AIA-3S
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν
NAS: disciples and gave them authority
KJV: twelve disciples, he gave them power
INT: disciples of him he gave to them authority

Matthew 14:19 V-AIA-3S
GRK: καὶ κλάσας ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς
NAS: the loaves He gave them to the disciples,
KJV: brake, and gave the loaves
INT: and having broken he gave to the disciples

Matthew 21:23 V-AIA-3S
GRK: τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν
NAS: and who gave You this
KJV: and who gave thee this
INT: who to you gave the authority

Matthew 25:15 V-AIA-3S
GRK: ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα
NAS: To one he gave five talents,
KJV: And unto one he gave five talents,
INT: to one indeed he gave five talents

Matthew 26:27 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων
NAS: a cup and given thanks,
KJV: gave thanks, and gave [it] to them,
INT: and having given thanks he gave [it] to them saying

Matthew 26:48 V-AIA-3S
GRK: παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον
NAS: he who was betraying Him gave them a sign,
KJV: he that betrayed him gave them a sign,
INT: [he who] was betraying him gave them a sign

Mark 2:26 V-AIA-3S
GRK: ἱερεῖς καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς
NAS: and he also gave it to those
KJV: and gave also
INT: priests and he gave even to those who

Mark 4:7 V-AIA-3S
GRK: καρπὸν οὐκ ἔδωκεν
NAS: up and choked it, and it yielded no
KJV: it, and it yielded no fruit.
INT: fruit no it yielded

Mark 6:28 V-AIA-3S
GRK: πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ
NAS: on a platter, and gave it to the girl;
KJV: a charger, and gave it to the damsel:
INT: a dish and gave it to the

Mark 6:28 V-AIA-3S
GRK: τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ
NAS: and the girl gave it to her mother.
KJV: and the damsel gave it to her
INT: the girl gave it the

Mark 11:28 V-AIA-3S
GRK: τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν
NAS: or who gave You this authority
KJV: and who gave thee this
INT: who you gave the authority

Mark 14:22 V-AIA-3S
GRK: ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ
NAS: He broke [it], and gave [it] to them, and said,
KJV: and brake [it], and gave to them, and
INT: he broke and gave to them and

Mark 14:23 V-AIA-3S
GRK: ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ
NAS: [and] given thanks, He gave [it] to them, and they all
KJV: and when he had given thanks, he gave [it] to them:
INT: the cup having given thanks he gave to them and

Luke 6:4 V-AIA-3S
GRK: ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν τοῖς μετ'
NAS: alone, and gave it to his companions?
KJV: and gave also
INT: ate and gave to those with

Luke 7:15 V-AIA-3S
GRK: λαλεῖν καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ
NAS: to speak. And [Jesus] gave him back to his mother.
KJV: to speak. And he delivered him to his
INT: to speak and he gave him to the

Luke 9:1 V-AIA-3S
GRK: τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν
NAS: together, and gave them power
KJV: together, and gave them power
INT: the twelve he gave to them power

Luke 10:35 V-AIA-3S
GRK: δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ
NAS: denarii and gave them to the innkeeper
KJV: pence, and gave [them] to the host,
INT: two denarii he gave [them] to the innkeeper

Luke 18:43 V-AIA-3S
GRK: λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ
NAS: saw it, they gave praise
KJV: when they saw [it], gave praise
INT: people having seen [it] gave praise

Luke 19:13 V-AIA-3S
GRK: δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα
NAS: of his slaves, and gave them ten
KJV: ten servants, and delivered them ten
INT: servants of himself he gave to them ten

Luke 22:19 V-AIA-3S
GRK: ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων
NAS: He broke it and gave it to them, saying,
KJV: [it], and gave unto them,
INT: he broke and gave to them saying

John 1:12 V-AIA-3S
GRK: ἔλαβον αὐτόν ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν
NAS: as received Him, to them He gave the right
KJV: him, to them gave he power to become
INT: received him he gave to them authority

John 3:16 V-AIA-3S
GRK: τὸν μονογενῆ ἔδωκεν ἵνα πᾶς
NAS: the world, that He gave His only begotten
KJV: that he gave his
INT: the only begotten he gave that everyone

John 4:5 V-AIA-3S
GRK: χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ τῷ
NAS: that Jacob gave to his son
KJV: that Jacob gave to his son
INT: plot of ground which gave Jacob to

John 4:10 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι
NAS: you would have asked Him, and He would have given you living
KJV: and he would have given thee living
INT: him and he would have given anyhow to you

John 4:12 V-AIA-3S
GRK: Ἰακώβ ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ
NAS: are You, who gave us the well,
KJV: Jacob, which gave us the well,
INT: Jacob who gave us the

John 5:26 V-AIA-3S
GRK: τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν
NAS: even so He gave to the Son also
KJV: so hath he given to the Son
INT: to the Son he gave life to have

John 5:27 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν
NAS: and He gave Him authority to execute
KJV: And hath given him authority
INT: and authority he gave to him judgment

John 6:31 V-AIA-3S
GRK: τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν
NAS: as it is written, HE GAVE THEM BREAD
KJV: it is written, He gave them bread
INT: heaven he gave them to eat

John 13:3 V-AIA-3S
GRK: ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ
NAS: that the Father had given all things
KJV: the Father had given all things
INT: that all things has given him the

John 14:31 V-AIA-3S
GRK: καθὼς ἐνετείλατο ἔδωκέν μοι ὁ
INT: as command[ment] gives me the

John 18:22 V-AIA-3S
GRK: τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ
NAS: standing nearby struck Jesus,
KJV: Jesus with the palm of his hand, saying,
INT: of the officers gave a blow with the palm

John 19:9 V-AIA-3S
GRK: ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ
NAS: are You from? But Jesus gave him no
KJV: But Jesus gave him no
INT: an answer not did give him

Acts 3:16 V-AIA-3S
GRK: δι' αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν
NAS: which [comes] through Him has given him this
KJV: by him hath given him this
INT: by him gave to him the

Acts 5:32 V-AIA-3S
GRK: ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ θεὸς
NAS: whom God has given to those who obey
KJV: God hath given to them that obey
INT: Holy whom gave God

Acts 7:5 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν
NAS: But He gave him no inheritance
KJV: And he gave him none
INT: And not he did give to him an inheritance

Acts 7:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην
NAS: And He gave him the covenant
KJV: And he gave him the covenant
INT: And he gave to him a covenant

Acts 7:10 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν
NAS: his afflictions, and granted him favor
KJV: afflictions, and gave him favour
INT: of him and gave him favor

Acts 10:40 V-AIA-3S
GRK: ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ
NAS: day and granted that He become
INT: day and gave him manifest

Acts 11:17 V-AIA-3S
GRK: ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ
NAS: if God gave to them the same gift
KJV: as God gave them the like
INT: like gift gave to them

Acts 11:18 V-AIA-3S
GRK: εἰς ζωὴν ἔδωκεν
NAS: God has granted to the Gentiles
KJV: to the Gentiles granted repentance
INT: unto life gave

Acts 12:23 V-AIA-3S
GRK: ὧν οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν
NAS: him because he did not give God
KJV: him, because he gave not God
INT: for which not he gave the glory

Acts 13:20 V-AIA-3S
GRK: μετὰ ταῦτα ἔδωκεν κριτὰς ἕως
NAS: these things He gave [them] judges
KJV: that he gave [unto them] judges
INT: after these things he gave judges until

Acts 13:21 V-AIA-3S
GRK: βασιλέα καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ
NAS: and God gave them Saul
KJV: and God gave unto them Saul
INT: a king and gave to them

Romans 11:8 V-AIA-3S
GRK: καθὼς γέγραπται Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ
NAS: GOD GAVE THEM A SPIRIT
KJV: God hath given them
INT: as it has been written Gave them

1 Corinthians 3:5 V-AIA-3S
GRK: ὁ κύριος ἔδωκεν
NAS: as the Lord gave [opportunity] to each one.
KJV: as the Lord gave to every man?
INT: the Lord gave

2 Corinthians 9:9 V-AIA-3S
GRK: γέγραπται Ἐσκόρπισεν ἔδωκεν τοῖς πένησιν
NAS: HE SCATTERED ABROAD, HE GAVE TO THE POOR,
KJV: He hath dispersed abroad; he hath given to the poor:
INT: it has been written He scattered he gave to the poor

2 Corinthians 10:8 V-AIA-3S
GRK: ἡμῶν ἧς ἔδωκεν ὁ κύριος
NAS: the Lord gave for building
KJV: which the Lord hath given us for
INT: of us which gave the Lord

2 Corinthians 13:10 V-AIA-3S
GRK: ὁ κύριος ἔδωκέν μοι εἰς
NAS: the Lord gave me for building
KJV: which the Lord hath given me to
INT: the Lord gave me for

Ephesians 1:22 V-AIA-3S
GRK: καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ
NAS: His feet, and gave Him as head
KJV: feet, and gave him [to be] the head
INT: and him gave [to be] head over

Ephesians 4:8 V-AIA-3S
GRK: αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκεν δόματα τοῖς
NAS: A HOST OF CAPTIVES, AND HE GAVE GIFTS
KJV: captive, and gave gifts unto men.
INT: captivity and gave gifts

Ephesians 4:11 V-AIA-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν
NAS: And He gave some [as] apostles,
KJV: And he gave some, apostles;
INT: and he gave some indeed

2 Timothy 1:7 V-AIA-3S
GRK: οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ
NAS: For God has not given us a spirit
KJV: hath not given us the spirit
INT: not indeed gave us

Titus 2:14 V-AIA-3S
GRK: ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ
NAS: who gave Himself for us to redeem
KJV: Who gave himself for
INT: who gave himself for

Hebrews 2:13 V-AIA-3S
GRK: ἅ μοι ἔδωκεν ὁ θεός
NAS: WHOM GOD HAS GIVEN ME.
KJV: which God hath given me.
INT: which me gave God

Hebrews 7:4 V-AIA-3S
GRK: δεκάτην Ἀβραὰμ ἔδωκεν ἐκ τῶν
NAS: the patriarch, gave a tenth
KJV: Abraham gave the tenth
INT: a tenth Abraham gave out of the

James 5:18 V-AIA-3S
GRK: οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν καὶ ἡ
NAS: and the sky poured rain
KJV: and the heaven gave rain, and
INT: heaven rain gave and the

1 John 3:23 V-AIA-3S
GRK: ἀλλήλους καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν
NAS: one another, just as He commanded us.
KJV: as he gave us
INT: one another even as he gave commandment to us

1 John 3:24 V-AIA-3S
GRK: οὗ ἡμῖν ἔδωκεν
NAS: whom He has given us.
KJV: the Spirit which he hath given us.
INT: which to us he gave

1 John 5:11 V-AIA-3S
GRK: ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ὁ θεὸς
NAS: that God has given us eternal
KJV: that God hath given to us eternal
INT: life eternal gave God

Revelation 1:1 V-AIA-3S
GRK: ΧΡΙΣΤΟΥ ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ
NAS: God gave Him to show
KJV: which God gave unto him, to shew
INT: Christ which gave to him

Revelation 13:2 V-AIA-3S
GRK: λέοντος καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ
NAS: And the dragon gave him his power
KJV: and the dragon gave him his
INT: of a lion and gave to it the

Revelation 13:4 V-AIA-3S
GRK: δράκοντι ὅτι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν
NAS: because he gave his authority
KJV: which gave power
INT: dragon who gave the authority

Revelation 15:7 V-AIA-3S
GRK: τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ
NAS: living creatures gave to the seven
KJV: beasts gave unto the seven
INT: four living creatures gave to the seven

Revelation 17:17 V-AIA-3S
GRK: γὰρ θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς
NAS: For God has put it in their hearts
KJV: For God hath put in their
INT: for God gave to the

Revelation 20:13 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα
NAS: And the sea gave up the dead
KJV: And the sea gave up the dead which
INT: And gave up the sea

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
διήγειραν — 1 Occ.
διεγείρειν — 1 Occ.
διεγείρετο — 1 Occ.
διεγείρω — 1 Occ.
διεγερθεὶς — 2 Occ.
διεξόδους — 1 Occ.
διερμηνευτής — 1 Occ.
διερμηνεύῃ — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page