ἔκραξεν
Englishman's Concordance
ἔκραξεν (ekraxen) — 10 Occurrences

Matthew 14:30 V-AIA-3S
GRK: ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων Κύριε
NAS: to sink, he cried out, Lord,
KJV: to sink, he cried, saying,
INT: having begun to sink he cried out saying master

John 7:28 V-AIA-3S
GRK: Ἔκραξεν οὖν ἐν
NAS: Jesus cried out in the temple,
KJV: Then cried Jesus in
INT: Cried therefore in

John 7:37 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν λέγων Ἐάν
NAS: Jesus stood and cried out, saying, If
KJV: stood and cried, saying, If
INT: Jesus and cried out saying If

John 12:44 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν
NAS: And Jesus cried out and said,
KJV: Jesus cried and said,
INT: Jesus moreover cried out and said

Acts 7:60 V-AIA-3S
GRK: τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: on his knees, he cried out with a loud
KJV: he kneeled down, and cried with a loud
INT: the knees he cried with a voice loud

Revelation 7:2 V-AIA-3S
GRK: ζῶντος καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: God; and he cried out with a loud
KJV: God: and he cried with a loud voice
INT: [the] living and he cried with a voice loud

Revelation 10:3 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: and he cried out with a loud voice,
KJV: And cried with a loud voice,
INT: and cried with a voice loud

Revelation 10:3 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὅτε ἔκραξεν ἐλάλησαν αἱ
NAS: and when he had cried out, the seven
KJV: and when he had cried, seven thunders
INT: And when he cried spoke the

Revelation 18:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ
NAS: And he cried out with a mighty voice,
KJV: And he cried mightily with
INT: And he cried with mighty

Revelation 19:17 V-AIA-3S
GRK: ἡλίῳ καὶ ἔκραξεν ἐν φωνῇ
NAS: in the sun, and he cried out with a loud
KJV: and he cried with a loud
INT: sun and he cried with a voice

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page