ἔκραξαν
Englishman's Concordance
ἔκραξαν (ekraxan) — 7 Occurrences

Matthew 8:29 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες Τί
NAS: And they cried out, saying, What
KJV: behold, they cried out, saying,
INT: And Behold they cried out saying What

Matthew 14:26 V-AIA-3P
GRK: τοῦ φόβου ἔκραξαν
NAS: It is a ghost! And they cried out in fear.
KJV: a spirit; and they cried out for fear.
INT: fear they cried out

Matthew 20:30 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦς παράγει ἔκραξαν λέγοντες Κύριε
NAS: was passing by, cried out, Lord,
KJV: passed by, cried out, saying,
INT: Jesus is passing by cried out saying Lord

Matthew 20:31 V-AIA-3P
GRK: δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες Κύριε
NAS: them to be quiet, but they cried out all the more,
KJV: but they cried the more,
INT: moreover all the more they cried out saying Lord

Mark 15:13 V-AIA-3P
GRK: δὲ πάλιν ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν
NAS: They shouted back, Crucify
KJV: And they cried out again, Crucify
INT: and back they cried out Crucify him

Mark 15:14 V-AIA-3P
GRK: δὲ περισσῶς ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν
NAS: has He done? But they shouted all the more,
KJV: And they cried out the more exceedingly,
INT: but much more cried out Crucify him

Revelation 6:10 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: and they cried out with a loud voice,
KJV: And they cried with a loud voice,
INT: and they were crying with a voice loud

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page