ἔκραζον
Englishman's Concordance
ἔκραζον (ekrazon) — 8 Occurrences

Matthew 21:9 V-IIA-3P
GRK: οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες Ὡσαννὰ
NAS: who followed, were shouting, Hosanna
KJV: that followed, cried, saying,
INT: those following were crying out saying Hosanna

Matthew 27:23 V-IIA-3P
GRK: δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες Σταυρωθήτω
NAS: has He done? But they kept shouting all the more,
KJV: But they cried out the more,
INT: and all the more they cried out saying Let [him] be crucified

Mark 3:11 V-IIA-3P
GRK: αὐτῷ καὶ ἔκραζον λέγοντες ὅτι
NAS: Him, they would fall down before Him and shout, You are the Son
KJV: him, and cried, saying,
INT: him and cried saying

Mark 11:9 V-IIA-3P
GRK: οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον Ὡσαννά Εὐλογημένος
NAS: who followed were shouting: Hosanna!
KJV: they that followed, cried, saying,
INT: those following were crying out Hosanna blessed

Acts 19:28 V-IIA-3P
GRK: πλήρεις θυμοῦ ἔκραζον λέγοντες Μεγάλη
NAS: with rage, they [began] crying out, saying,
KJV: of wrath, and cried out, saying, Great
INT: full of anger they cried out saying Great [is]

Acts 19:32 V-IIA-3P
GRK: ἄλλο τι ἔκραζον ἦν γὰρ
NAS: some were shouting one
KJV: therefore cried one thing,
INT: some thing were crying out was indeed

Revelation 18:18 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν
NAS: and were crying out as they saw
KJV: And cried when they saw the smoke
INT: and cried seeing the

Revelation 18:19 V-AIA-3P
GRK: αὐτῶν καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ
NAS: on their heads and were crying out, weeping
KJV: heads, and cried, weeping and
INT: of them and cried weeping and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page