Matthew 21:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Οἱ
hoi
TheArt-NMP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3793 [e]ὄχλοι
ochloi
crowdsN-NMP
3588 [e]οἱ
hoi
- Art-NMP
4254 [e]προάγοντες
proagontes
going beforeV-PPA-NMP
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]οἱ
hoi
thoseArt-NMP
190 [e]ἀκολουθοῦντες
akolouthountes
followingV-PPA-NMP
2896 [e]ἔκραζον
ekrazon
were crying out,V-IIA-3P
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying:V-PPA-NMP
5614 [e]Ὡσαννὰ
Hōsanna
HosannaHeb
3588 [e]τῷ
to theArt-DMS
5207 [e]υἱῷ
huiō
SonN-DMS
1138 [e]Δαυίδ·
Dauid
of David!”N-GMS
2127 [e]Εὐλογημένος
Eulogēmenos
Blessed isV-RPM/P-NMS
3588 [e]
ho
the [One]Art-NMS
2064 [e]ἐρχόμενος
erchomenos
comingV-PPM/P-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3686 [e]ὀνόματι
onomati
[the] nameN-DNS
2962 [e]Κυρίου·
Kyriou
of [the] Lord!”N-GMS
5614 [e]Ὡσαννὰ
Hōsanna
HosannaHeb
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τοῖς
tois
theArt-DNP
5310 [e]ὑψίστοις.
hypsistois
highest!”Adj-DNP-S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:9 Greek NT: Nestle 1904
οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ / Δαυίδ· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, λέγοντες, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες (αὐτὸν) καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες· Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυῒδ· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες· ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, λέγοντες, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαβίδ· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαβίδ· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις

Matthew 21:9 Hebrew Bible
והמון העם ההלכים לפניו ואחריו קראו לאמר הושע נא לבן דוד ברוך הבא בשם יהוה הושע נא במרומים׃

Matthew 21:9 Aramaic NT: Peshitta
ܟܢܫܐ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܬܝܢ ܒܬܪܗ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܐܘܫܥܢܐ ܠܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܐܬܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܘܫܥܢܐ ܒܡܪܘܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The crowds going ahead of Him, and those who followed, were shouting, "Hosanna to the Son of David; BLESSED IS HE WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD; Hosanna in the highest!"

King James Bible
And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the Son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.

Holman Christian Standard Bible
Then the crowds who went ahead of Him and those who followed kept shouting: Hosanna to the Son of David! He who comes in the name of the Lord is the blessed One! Hosanna in the highest heaven!
Treasury of Scripture Knowledge

Hosanna.

Matthew 21:15 And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that …

Psalm 118:24-26 This is the day which the LORD has made; we will rejoice and be glad in it…

Mark 11:9,10 And they that went before, and they that followed, cried, saying, …

Blessed.

Matthew 23:39 For I say to you, You shall not see me from now on, till you shall …

Luke 19:37,38 And when he was come near, even now at the descent of the mount of Olives…

John 12:13-15 Took branches of palm trees, and went forth to meet him, and cried, Hosanna…

in the highest.

Luke 2:14 Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.

Links
Matthew 21:9Matthew 21:9 NIVMatthew 21:9 NLTMatthew 21:9 ESVMatthew 21:9 NASBMatthew 21:9 KJVMatthew 21:9 Bible AppsMatthew 21:9 Biblia ParalelaMatthew 21:9 Chinese BibleMatthew 21:9 French BibleMatthew 21:9 German BibleBible Hub
Matthew 21:8
Top of Page
Top of Page