ἐπλήσθησαν
Englishman's Concordance
ἐπλήσθησαν (eplēsthēsan) — 12 Occurrences

Luke 1:23 V-AIP-3P
GRK: ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι
KJV: ministration were accomplished, he departed
INT: it came to pass when were fulfilled the days

Luke 2:6 V-AIP-3P
GRK: αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι
KJV: the days were accomplished that she
INT: they there were fulfilled the days

Luke 2:21 V-AIP-3P
GRK: Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ
KJV: days were accomplished for the circumcising
INT: And when were fulfilled days eight

Luke 2:22 V-AIP-3P
GRK: Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι
KJV: of Moses were accomplished, they brought
INT: And when were fulfilled the days

Luke 4:28 V-AIP-3P
GRK: καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ
KJV: these things, were filled with wrath,
INT: And were filled all with anger

Luke 5:26 V-AIP-3P
GRK: θεόν καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες
KJV: and were filled with fear,
INT: God and were filled with fear saying

Luke 6:11 V-AIP-3P
GRK: Αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας καὶ
KJV: And they were filled with madness; and
INT: themselves moreover were filled with rage and

Acts 2:4 V-AIP-3P
GRK: καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος
KJV: all filled with the Holy
INT: And they were filled all Spirit

Acts 3:10 V-AIP-3P
GRK: ἱεροῦ καὶ ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ
KJV: and they were filled with wonder
INT: temple and they were filled with wonder and

Acts 4:31 V-AIP-3P
GRK: συνηγμένοι καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες τοῦ
KJV: all filled with the Holy
INT: assembled and they were filled with all the

Acts 5:17 V-AIP-3P
GRK: τῶν Σαδδουκαίων ἐπλήσθησαν ζήλου
KJV: of the Sadducees,) and were filled with indignation,
INT: of the Sadducees were filled with jealousy

Acts 13:45 V-AIP-3P
GRK: τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ
KJV: the multitudes, they were filled with envy,
INT: the crowds were filled with envy and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page