ἐσχάτη
Englishman's Concordance
ἐσχάτη (eschatē) — 11 Occurrences

Matthew 27:64 Adj-NFS
GRK: ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων
NAS: from the dead,' and the last deception
KJV: the dead: so the last error shall be
INT: will be the last deception worse

John 6:39 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: but raise it up on the last day.
KJV: up again at the last day.
INT: at the last day

John 6:40 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: will raise him up on the last day.
KJV: him up at the last day.
INT: at the last day

John 6:44 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: him; and I will raise him up on the last day.
KJV: him up at the last day.
INT: at the last day

John 6:54 Adj-DFS
GRK: αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: and I will raise him up on the last day.
KJV: him up at the last day.
INT: him in the last day

John 7:37 Adj-DFS
GRK: δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ
NAS: Now on the last day, the great
KJV: In the last day, that great
INT: moreover the last day the

John 11:24 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: in the resurrection on the last day.
KJV: the resurrection at the last day.
INT: in the last day

John 12:48 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: will judge him at the last day.
KJV: him in the last day.
INT: in the last day

1 Corinthians 15:52 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι σαλπίσει
NAS: of an eye, at the last trumpet;
KJV: of an eye, at the last trump: for
INT: at the last trumpet a trumpet will sound

1 John 2:18 Adj-NFS
GRK: Παιδία ἐσχάτη ὥρα ἐστίν
NAS: Children, it is the last hour;
KJV: it is the last time:
INT: Little children [the] last hour it is

1 John 2:18 Adj-NFS
GRK: γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν
NAS: we know that it is the last hour.
KJV: that it is the last time.
INT: we know that [the] last hour it is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page