ἔσωθεν
Englishman's Concordance
ἔσωθεν (esōthen) — 12 Occurrences

Matthew 7:15 Adv
GRK: ἐνδύμασιν προβάτων ἔσωθεν δέ εἰσιν
NAS: clothing, but inwardly are ravenous
KJV: but inwardly they are
INT: clothing of sheep inwardly moreover they are

Matthew 23:25 Adv
GRK: τῆς παροψίδος ἔσωθεν δὲ γέμουσιν
NAS: and of the dish, but inside they are full
KJV: but within they are full
INT: of the dish inside however they are full

Matthew 23:27 Adv
GRK: φαίνονται ὡραῖοι ἔσωθεν δὲ γέμουσιν
NAS: beautiful, but inside they are full
KJV: outward, but are within full of dead
INT: appear beautiful inside however they are full

Matthew 23:28 Adv
GRK: ἀνθρώποις δίκαιοι ἔσωθεν δέ ἐστε
NAS: to men, but inwardly you are full
KJV: unto men, but within ye are full
INT: to men righteous inwardly however you are

Mark 7:21 Adv
GRK: ἔσωθεν γὰρ ἐκ
NAS: For from within, out of the heart
KJV: For from within, out of the heart
INT: within indeed out of

Mark 7:23 Adv
GRK: τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται καὶ
NAS: proceed from within and defile
KJV: come from within, and
INT: evils from within go forth and

Luke 11:7 Adv
GRK: κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ
NAS: and from inside he answers and says,
KJV: And he from within shall answer
INT: and he from within having answered will say

Luke 11:39 Adv
GRK: τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει
NAS: and of the platter; but inside of you, you are full
KJV: your inward part is full
INT: and [the] inside of you is full

Luke 11:40 Adv
GRK: καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν
NAS: the outside make the inside also?
KJV: make that which is within also?
INT: also the inside make

2 Corinthians 7:5 Adv
GRK: ἔξωθεν μάχαι ἔσωθεν φόβοι
NAS: without, fears within.
KJV: [were] fightings, within [were] fears.
INT: on the outside contentions within fears

Revelation 4:8 Adv
GRK: κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν
NAS: around and within; and day
KJV: of eyes within: and
INT: around and within full of eyes

Revelation 5:1 Adv
GRK: βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν
NAS: written inside and on the back,
KJV: written within and
INT: a book written inside and on [the] back

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page