2078. ἔσχατος (eschatos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2078. ἔσχατος (eschatos) — 53 Occurrences

Matthew 5:26 Adj-AMS
GRK: ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην
NAS: until you have paid up the last cent.
KJV: thou hast paid the uttermost farthing.
INT: you pay the last kodranten

Matthew 12:45 Adj-NNP
GRK: γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου
NAS: there; and the last state of that man
KJV: and the last [state] of that
INT: becomes the last the man

Matthew 19:30 Adj-NMP
GRK: ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι
NAS: [who are] first will be last; and [the] last,
KJV: shall be last; and
INT: will be first last and last

Matthew 19:30 Adj-NMP
GRK: ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι
NAS: will be last; and [the] last, first.
KJV: last; and the last [shall be] first.
INT: last and last first

Matthew 20:8 Adj-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν
NAS: beginning with the last [group] to the first.'
KJV: from the last unto
INT: from the last unto the

Matthew 20:12 Adj-NMP
GRK: Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν
NAS: These last men have worked
KJV: These last have wrought
INT: These the last one hour

Matthew 20:14 Adj-DMS
GRK: τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς
NAS: to this last man the same
KJV: give unto this last, even as
INT: to this last give as

Matthew 20:16 Adj-NMP
GRK: ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ
NAS: So the last shall be first,
KJV: So the last shall be first,
INT: will be the last first and

Matthew 20:16 Adj-NMP
GRK: οἱ πρῶτοι ἔσχατοι πολλοὶ γὰρ
NAS: shall be first, and the first last.
KJV: and the first last: for many
INT: the first last many indeed

Matthew 27:64 Adj-NFS
GRK: ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων
NAS: from the dead,' and the last deception
KJV: the dead: so the last error shall be
INT: will be the last deception worse

Mark 9:35 Adj-NMS
GRK: ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων
NAS: to be first, he shall be last of all
KJV: [the same] shall be last of all,
INT: he will be of all last and of all

Mark 10:31 Adj-NMP
GRK: ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ οἱ
NAS: [who are] first will be last, and the last,
KJV: shall be last; and
INT: will be first last and the

Mark 10:31 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι
NAS: will be last, and the last, first.
KJV: last; and the last first.
INT: and the last first

Mark 12:6 Adj-AMS
GRK: ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς
NAS: he sent him last [of all] to them, saying,
KJV: him also last unto them,
INT: he sent him last to them

Mark 12:22 Adj-ANS
GRK: ἀφῆκαν σπέρμα ἔσχατον πάντων καὶ
NAS: no children. Last of all the woman
KJV: no seed: last of all the woman
INT: left seed last of all also

Luke 11:26 Adj-NNP
GRK: γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου
NAS: there; and the last state of that man
KJV: and the last [state] of that
INT: becomes the last of the man

Luke 12:59 Adj-ANS
GRK: καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς
NAS: you have paid the very last cent.
KJV: thou hast paid the very last mite.
INT: even the last lepton you shall have paid

Luke 13:30 Adj-NMP
GRK: ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται
NAS: And behold, [some] are last who
KJV: behold, there are last which shall be
INT: Behold there are last who will be

Luke 13:30 Adj-NMP
GRK: οἳ ἔσονται ἔσχατοι
NAS: who will be last.
KJV: which shall be last.
INT: who will be last

Luke 14:9 Adj-AMS
GRK: αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν
NAS: you proceed to occupy the last place.
KJV: shame to take the lowest room.
INT: shame the last place to take

Luke 14:10 Adj-AMS
GRK: εἰς τὸν ἔσχατον τόπον ἵνα
NAS: go and recline at the last place, so
KJV: and sit down in the lowest room; that
INT: in the last place that

John 6:39 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: but raise it up on the last day.
KJV: up again at the last day.
INT: at the last day

John 6:40 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: will raise him up on the last day.
KJV: him up at the last day.
INT: at the last day

John 6:44 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: him; and I will raise him up on the last day.
KJV: him up at the last day.
INT: at the last day

John 6:54 Adj-DFS
GRK: αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: and I will raise him up on the last day.
KJV: him up at the last day.
INT: him in the last day

John 7:37 Adj-DFS
GRK: δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ
NAS: Now on the last day, the great
KJV: In the last day, that great
INT: moreover the last day the

John 11:24 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: in the resurrection on the last day.
KJV: the resurrection at the last day.
INT: in the last day

John 12:48 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: will judge him at the last day.
KJV: him in the last day.
INT: in the last day

Acts 1:8 Adj-GMS
GRK: καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς
NAS: and even to the remotest part of the earth.
KJV: unto the uttermost part of the earth.
INT: and to [the] uttermost part of the earth

Acts 2:17 Adj-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις λέγει
NAS: AND IT SHALL BE IN THE LAST DAYS,' God
KJV: in the last days,
INT: in the last days says

Acts 13:47 Adj-GNS
GRK: σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς
NAS: SALVATION TO THE END OF THE EARTH.'
KJV: salvation unto the ends of the earth.
INT: salvation to [the] uttermost part of the earth

1 Corinthians 4:9 Adj-AMP
GRK: τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς
NAS: us apostles last of all, as men condemned to death;
KJV: the apostles last, as
INT: apostles last set forth as

1 Corinthians 15:8 Adj-AMS
GRK: ἔσχατον δὲ πάντων
NAS: and last of all,
KJV: And last of all he was seen
INT: last moreover of all

1 Corinthians 15:26 Adj-NMS
GRK: ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται
NAS: The last enemy that will be abolished
KJV: The last enemy
INT: [The] last enemy annulled [is]

1 Corinthians 15:45 Adj-NMS
GRK: ζῶσαν ὁ ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς
NAS: SOUL. The last Adam
KJV: soul; the last Adam
INT: living the last Adam into

1 Corinthians 15:52 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι σαλπίσει
NAS: of an eye, at the last trumpet;
KJV: of an eye, at the last trump: for
INT: at the last trumpet a trumpet will sound

2 Timothy 3:1 Adj-DFP
GRK: ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται
NAS: this, that in the last days
KJV: that in the last days perilous
INT: that in [the] last days will be present

Hebrews 1:2 Adj-GMS
GRK: ἐπ' ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν
NAS: in these last days has spoken
KJV: in these last days spoken
INT: in last the days

James 5:3 Adj-DFP
GRK: ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις
NAS: fire. It is in the last days
KJV: for the last days.
INT: You treasured up in [the] last days

1 Peter 1:5 Adj-DMS
GRK: ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ
NAS: ready to be revealed in the last time.
KJV: to be revealed in the last time.
INT: in [the] time last

1 Peter 1:20 Adj-GMS
GRK: δὲ ἐπ' ἐσχάτου τῶν χρόνων
NAS: in these last times
KJV: was manifest in these last times for
INT: however at [the] last times

2 Peter 2:20 Adj-NNP
GRK: αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν
NAS: in them and are overcome, the last state has become
KJV: overcome, the latter end is worse
INT: to them the last [state] worse than the

2 Peter 3:3 Adj-GFP
GRK: ἐλεύσονται ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν
NAS: first of all, that in the last days
KJV: in the last days
INT: will come in last of the days

1 John 2:18 Adj-NFS
GRK: Παιδία ἐσχάτη ὥρα ἐστίν
NAS: Children, it is the last hour;
KJV: it is the last time:
INT: Little children [the] last hour it is

1 John 2:18 Adj-NFS
GRK: γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν
NAS: we know that it is the last hour.
KJV: that it is the last time.
INT: we know that [the] last hour it is

Jude 1:18 Adj-GMS
GRK: ὅτι Ἐπ' ἐσχάτου τοῦ χρόνου
NAS: that they were saying to you, In the last time
KJV: in the last time,
INT: in [the] last time

Revelation 1:11 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἔσχατος καὶ Ὃ
KJV: the first and the last: and, What
INT: and the last and What

Revelation 1:17 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἔσχατος
NAS: I am the first and the last,
KJV: and the last:
INT: and the last

Revelation 2:8 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἔσχατος ὃς ἐγένετο
NAS: The first and the last, who
KJV: the first and the last, which was
INT: and the last who became

Revelation 2:19 Adj-ANP
GRK: σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν
NAS: and that your deeds of late are greater
KJV: and the last [to be] more than
INT: of you the last more than the

Revelation 15:1 Adj-AFP
GRK: ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας ὅτι ἐν
NAS: plagues, [which are] the last, because
KJV: having the seven last plagues; for
INT: seven the last because in

Revelation 21:9 Adj-GFP
GRK: πληγῶν τῶν ἐσχάτων καὶ ἐλάλησεν
NAS: full of the seven last plagues came
KJV: full of the seven last plagues, and
INT: plagues last and spoke

Revelation 22:13 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἔσχατος ἡ ἀρχὴ
NAS: the first and the last, the beginning
KJV: the first and the last.
INT: and the last the beginning

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page