ἔσχατοι
Englishman's Concordance
ἔσχατοι (eschatoi) — 9 Occurrences

Matthew 19:30 Adj-NMP
GRK: ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι
NAS: [who are] first will be last; and [the] last,
KJV: shall be last; and
INT: will be first last and last

Matthew 19:30 Adj-NMP
GRK: ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι
NAS: will be last; and [the] last, first.
KJV: last; and the last [shall be] first.
INT: last and last first

Matthew 20:12 Adj-NMP
GRK: Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν
NAS: These last men have worked
KJV: These last have wrought
INT: These the last one hour

Matthew 20:16 Adj-NMP
GRK: ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ
NAS: So the last shall be first,
KJV: So the last shall be first,
INT: will be the last first and

Matthew 20:16 Adj-NMP
GRK: οἱ πρῶτοι ἔσχατοι πολλοὶ γὰρ
NAS: shall be first, and the first last.
KJV: and the first last: for many
INT: the first last many indeed

Mark 10:31 Adj-NMP
GRK: ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ οἱ
NAS: [who are] first will be last, and the last,
KJV: shall be last; and
INT: will be first last and the

Mark 10:31 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι
NAS: will be last, and the last, first.
KJV: last; and the last first.
INT: and the last first

Luke 13:30 Adj-NMP
GRK: ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται
NAS: And behold, [some] are last who
KJV: behold, there are last which shall be
INT: Behold there are last who will be

Luke 13:30 Adj-NMP
GRK: οἳ ἔσονται ἔσχατοι
NAS: who will be last.
KJV: which shall be last.
INT: who will be last

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page