ἔσχατον
Englishman's Concordance
ἔσχατον (eschaton) — 7 Occurrences

Matthew 5:26 Adj-AMS
GRK: ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην
NAS: until you have paid up the last cent.
KJV: thou hast paid the uttermost farthing.
INT: you pay the last kodranten

Mark 12:6 Adj-AMS
GRK: ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς
NAS: he sent him last [of all] to them, saying,
KJV: him also last unto them,
INT: he sent him last to them

Mark 12:22 Adj-ANS
GRK: ἀφῆκαν σπέρμα ἔσχατον πάντων καὶ
NAS: no children. Last of all the woman
KJV: no seed: last of all the woman
INT: left seed last of all also

Luke 12:59 Adj-ANS
GRK: καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς
NAS: you have paid the very last cent.
KJV: thou hast paid the very last mite.
INT: even the last lepton you shall have paid

Luke 14:9 Adj-AMS
GRK: αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν
NAS: you proceed to occupy the last place.
KJV: shame to take the lowest room.
INT: shame the last place to take

Luke 14:10 Adj-AMS
GRK: εἰς τὸν ἔσχατον τόπον ἵνα
NAS: go and recline at the last place, so
KJV: and sit down in the lowest room; that
INT: in the last place that

1 Corinthians 15:8 Adj-AMS
GRK: ἔσχατον δὲ πάντων
NAS: and last of all,
KJV: And last of all he was seen
INT: last moreover of all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page