Ἔσεσθε
Englishman's Concordance
Ἔσεσθε (Esesthe) — 12 Occurrences

Matthew 5:48 V-FI-2P
GRK: Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς
INT: will be Therefore you

Matthew 6:5 V-FI-2P
GRK: προσεύχησθε οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ
INT: you pray not you will be as the

Matthew 10:22 V-FI-2P
GRK: καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ
INT: And you will be hated by

Matthew 24:9 V-FI-2P
GRK: ὑμᾶς καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ
INT: you and you will be hated by

Mark 13:13 V-FI-2P
GRK: καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ
INT: And you will be hated by

Luke 6:35 V-FI-2P
GRK: πολύς καὶ ἔσεσθε υἱοὶ Ὑψίστου
INT: great and you will be sons of the Most High

Luke 21:17 V-FI-2P
GRK: καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ
INT: and you will be hated by

John 8:36 V-FI-2P
GRK: ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε
INT: indeed free you will be

Acts 1:8 V-FI-2P
GRK: ὑμᾶς καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες
INT: you and you will be for me witnesses

1 Corinthians 14:9 V-FI-2P
GRK: τὸ λαλούμενον ἔσεσθε γὰρ εἰς
INT: that being spoken you will be indeed into

2 Corinthians 6:18 V-FI-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς
INT: and you will be to me for

1 Peter 1:16 V-FI-2P
GRK: ὅτι Ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐγὼ
KJV: for I am holy.
INT: Holy be you for I

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page