εἶναι
Englishman's Concordance
εἶναι (einai) — 126 Occurrences

Matthew 16:13 V-PN
GRK: οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν
INT: men to be the Son

Matthew 16:15 V-PN
GRK: με λέγετε εἶναι
INT: me do you pronounce to be

Matthew 17:4 V-PN
GRK: ἡμᾶς ὧδε εἶναι εἰ θέλεις
INT: for us here to be If you wish

Matthew 19:21 V-PN
GRK: θέλεις τέλειος εἶναι ὕπαγε πώλησόν
INT: you desire perfect to be go sell

Matthew 20:27 V-PN
GRK: ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται
INT: among you be first let him be

Matthew 22:23 V-PN
GRK: λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν καὶ
INT: who say not there is a resurrection and

Mark 1:34 V-PN
GRK: αὐτὸν Χριστὸν εἶναι
INT: him Christ is

Mark 8:27 V-PN
GRK: οἱ ἄνθρωποι εἶναι
INT: men to be

Mark 8:29 V-PN
GRK: με λέγετε εἶναι ἀποκριθεὶς ὁ
INT: me do you pronounce to be having answered

Mark 9:5 V-PN
GRK: ἡμᾶς ὧδε εἶναι καὶ ποιήσωμεν
INT: for us here to be and let us make

Mark 9:35 V-PN
GRK: θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων
INT: desires first to be he will be of all

Mark 10:44 V-PN
GRK: ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται
INT: among you to become first will be

Mark 12:18 V-PN
GRK: ἀνάστασιν μὴ εἶναι καὶ ἐπηρώτων
INT: a resurrection not there is And they questioned

Mark 14:64 V-PN
GRK: αὐτὸν ἔνοχον εἶναι θανάτου
INT: him deserving to be of death

Luke 2:4 V-PN
GRK: διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ
INT: because of being him of

Luke 2:6 V-PN
GRK: ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ
INT: in the [time] were they there

Luke 2:44 V-PN
GRK: δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ
INT: moreover him to be in their

Luke 2:49 V-PN
GRK: μου δεῖ εἶναί με
INT: of me it behoves to be me

Luke 4:41 V-PN
GRK: χριστὸν αὐτὸν εἶναι
INT: Christ him to be

Luke 5:12 V-PN
GRK: ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν
INT: as was he in

Luke 8:38 V-PN
GRK: τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ
INT: the demons to be [taken] with him

Luke 9:18 V-PN
GRK: ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον
INT: as was he praying

Luke 9:18 V-PN
GRK: ὄχλοι λέγουσιν εἶναι
INT: crowds do pronounce to be

Luke 9:20 V-PN
GRK: με λέγετε εἶναι Πέτρος δὲ
INT: me do you pronounce to be Peter moreover

Luke 9:33 V-PN
GRK: ἡμᾶς ὧδε εἶναι καὶ ποιήσωμεν
INT: for us here to be and let us make

Luke 11:1 V-PN
GRK: ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν
INT: as was he in

Luke 11:8 V-PN
GRK: διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ
INT: because of being friend of him

Luke 14:26 V-PN
GRK: οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής
INT: not he is able to be of me disciple

Luke 14:27 V-PN
GRK: οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής
INT: not is able to be my disciple

Luke 14:33 V-PN
GRK: οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής
INT: not is able be my disciple

Luke 19:11 V-PN
GRK: τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτὸν
INT: near was Jerusalem he

Luke 20:6 V-PN
GRK: Ἰωάννην προφήτην εἶναι
INT: John a prophet was

Luke 20:20 V-PN
GRK: ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι ἵνα ἐπιλάβωνται
INT: themselves righteous to be that they might take hold

Luke 20:27 V-PN
GRK: ἀνάστασιν μὴ εἶναι ἐπηρώτησαν αὐτὸν
INT: a resurrection not there is they questioned him

Luke 20:41 V-PN
GRK: τὸν χριστὸν εἶναι Δαυὶδ υἱόν
INT: the Christ is of David Son

Luke 22:24 V-PN
GRK: αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων
INT: of them is thought to be [the] greater

Luke 23:2 V-PN
GRK: χριστὸν βασιλέα εἶναι
INT: Christ a king is

John 1:46 V-PN
GRK: τι ἀγαθὸν εἶναι λέγει αὐτῷ
INT: any good thing be Says to him

John 7:4 V-PN
GRK: ἐν παρρησίᾳ εἶναι εἰ ταῦτα
INT: in public to be If these things

John 17:5 V-PN
GRK: τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί
INT: the world was with you

Acts 2:12 V-PN
GRK: θέλει τοῦτο εἶναι
INT: would this be

Acts 4:32 V-PN
GRK: ἔλεγεν ἴδιον εἶναι ἀλλ' ἦν
INT: said his own was but were

Acts 5:36 V-PN
GRK: Θευδᾶς λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν
INT: Theudas affirming to be somebody himself

Acts 8:9 V-PN
GRK: Σαμαρείας λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν
INT: of Samaria saying to be some himself

Acts 8:37 V-PNA
GRK: τοῦ Θεοῦ ἐιναι τὸν Ἰησοῦν
INT: of God to be Jesus

Acts 13:25 V-PN
GRK: ἐμὲ ὑπονοεῖτε εἶναι οὐκ εἰμὶ
NAS: do you suppose that I am? I am
KJV: am? I am not [he]. But,
INT: me do you suppose to be Not am

Acts 13:47 V-PN
GRK: ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς
INT: of [the] Gentiles [that] be you for

Acts 16:13 V-PN
GRK: ἐνομίζομεν προσευχὴν εἶναι καὶ καθίσαντες
INT: was customary [place of] prayer to be and having sat down

Acts 16:15 V-PN
GRK: τῷ κυρίῳ εἶναι εἰσελθόντες εἰς
INT: to the Lord to be having entered into

Acts 17:7 V-PN
GRK: ἕτερον λέγοντες εἶναι Ἰησοῦν
INT: another saying there is Jesus

Acts 17:18 V-PN
GRK: δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι ὅτι τὸν
INT: he seems a proclaimer to be because [of]

Acts 17:20 V-PN
GRK: θέλει ταῦτα εἶναι
INT: mean these things to be

Acts 17:29 V-PN
GRK: τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον
INT: that which [is] divine to be like

Acts 18:3 V-PN
GRK: τὸ ὁμότεχνον εἶναι ἔμενεν παρ'
INT: the same trade being he abode with

Acts 18:5 V-PN
GRK: τοῖς Ἰουδαίοις εἶναι τὸν χριστὸν
INT: to the Jews is the Christ

Acts 18:15 V-PN
GRK: οὐ βούλομαι εἶναι
INT: not resolve to be

Acts 18:28 V-PN
GRK: τῶν γραφῶν εἶναι τὸν χριστὸν
INT: the Scriptures to be the Christ

Acts 19:1 V-PN
GRK: τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ
INT: Apollos was in Corinth

Acts 23:8 V-PN
GRK: λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν μήτε
INT: say not there is resurrection nor

Acts 27:4 V-PN
GRK: τοὺς ἀνέμους εἶναι ἐναντίους
INT: the winds were contrary

Acts 28:6 V-PN
GRK: ἔλεγον αὐτὸν εἶναι θεόν
INT: said he was a god

Romans 1:20 V-PN
GRK: εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους
INT: for to be them without excuse

Romans 1:22 V-PN
GRK: φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν
INT: professing to be wise they became fools

Romans 2:19 V-PN
GRK: σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν φῶς
INT: you yourself a guide are named of [the] blind a light

Romans 3:9 V-PN
GRK: ὑφ' ἁμαρτίαν εἶναι
INT: under sin [with] being

Romans 3:26 V-PN
GRK: εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον
INT: for being him righteous

Romans 4:11 V-PN
GRK: εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα
INT: for the to be him father

Romans 4:13 V-PN
GRK: κληρονόμον αὐτὸν εἶναι κόσμου ἀλλὰ
INT: heir he should be [of the] world but

Romans 4:16 V-PN
GRK: εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν
INT: for to be sure the

Romans 6:11 V-PN
GRK: λογίζεσθε ἑαυτοὺς εἶναι νεκροὺς μὲν
INT: consider yourselves to be dead indeed

Romans 7:3 V-PN
GRK: τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα
INT: not so as to be she an adulteress

Romans 8:29 V-PN
GRK: εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον
INT: for to be him firstborn

Romans 9:3 V-PN
GRK: γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ
INT: indeed a curse to be myself I

Romans 14:14 V-PN
GRK: τι κοινὸν εἶναι ἐκείνῳ κοινόν
INT: anything unclean to be to that one unclean [it is]

Romans 15:16 V-PN
GRK: εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν
INT: for to be me a minister

Romans 16:19 V-PN
GRK: σοφοὺς μὲν εἶναι εἰς τὸ
INT: wise indeed to be to

1 Corinthians 3:18 V-PN
GRK: δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν
INT: thinks [himself] wise to be among you

1 Corinthians 7:7 V-PN
GRK: πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ
INT: all men to be as even

1 Corinthians 7:25 V-PN
GRK: κυρίου πιστὸς εἶναι
INT: [the] Lord faithful to be

1 Corinthians 7:26 V-PN
GRK: τὸ οὕτως εἶναι
INT: so to be

1 Corinthians 7:32 V-PN
GRK: ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι ὁ ἄγαμος
INT: you without care to be The unmarried

1 Corinthians 10:6 V-PN
GRK: τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς
INT: not to be us desirers

1 Corinthians 11:16 V-PN
GRK: δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι ἡμεῖς τοιαύτην
INT: thinks contentious to be we such

1 Corinthians 11:19 V-PN
GRK: ἐν ὑμῖν εἶναι ἵνα καὶ
INT: among you be that also

1 Corinthians 12:23 V-PN
GRK: δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τοῦ σώματος
INT: we think more void of honor to be of the body

1 Corinthians 14:37 V-PN
GRK: δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός
INT: thinks a prophet to be or spiritual

2 Corinthians 5:9 V-PN
GRK: εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι
INT: well-pleasing to him to be

2 Corinthians 7:11 V-PN
GRK: ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι
INT: yourselves pure to be in this matter

2 Corinthians 9:5 V-PN
GRK: ταύτην ἑτοίμην εἶναι οὕτως ὡς
INT: this ready to be thus as

2 Corinthians 10:7 V-PN
GRK: ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι τοῦτο λογιζέσθω
INT: in himself of Christ to be this let him reckon

2 Corinthians 11:16 V-PN
GRK: δόξῃ ἄφρονα εἶναι εἰ δὲ
INT: should think a fool to be if however

Galatians 2:6 V-PN
GRK: τῶν δοκούντων εἶναί τι ὁποῖοί
INT: those reputed to be something what kind

Galatians 2:9 V-PN
GRK: δοκοῦντες στύλοι εἶναι δεξιὰς ἔδωκαν
INT: reputed pillars to be [the] right hands they gave

Galatians 4:21 V-PN
GRK: νόμον θέλοντες εἶναι τὸν νόμον
INT: law wish to be the law

Galatians 6:3 V-PN
GRK: δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν
INT: thinks anyone to be something nothing

Ephesians 1:4 V-PN
GRK: καταβολῆς κόσμου εἶναι ἡμᾶς ἁγίους
INT: [the] foundation of [the] world to be we holy

Ephesians 1:12 V-PN
GRK: εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς
INT: for to be us to

Ephesians 3:6 V-PN
GRK: εἶναι τὰ ἔθνη
INT: to be the Gentiles

Philippians 1:23 V-PN
GRK: σὺν Χριστῷ εἶναι πολλῷ γὰρ
INT: with Christ to be very much indeed

Philippians 2:6 V-PN
GRK: ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ
INT: esteemed it to be equal with God

Philippians 3:8 V-PN
GRK: πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ
INT: all things loss to be on account of the

Philippians 4:11 V-PN
GRK: εἰμὶ αὐτάρκης εἶναι
INT: I am content to be

1 Thessalonians 2:6 V-PN
GRK: ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ
INT: in burden to be as Christ's

1 Timothy 1:7 V-PN
GRK: θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι μὴ
INT: wishing to be law-teachers not

1 Timothy 2:12 V-PN
GRK: ἀνδρός ἀλλ' εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ
INT: man but to be in quietness

1 Timothy 3:2 V-PN
GRK: ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι μιᾶς γυναικὸς
INT: overseer blameless to be of one wife

1 Timothy 6:5 V-PN
GRK: νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν
INT: holding gain to be godliness

1 Timothy 6:18 V-PN
GRK: καλοῖς εὐμεταδότους εἶναι κοινωνικούς
INT: good generous in distributing to be ready to share

2 Timothy 2:24 V-PN
GRK: ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας
INT: but gentle to be toward all

Titus 1:7 V-PN
GRK: ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ
INT: overseer blameless to be as God's

Titus 2:2 V-PN
GRK: Πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι σεμνούς σώφρονας
INT: [the] aged [men] sober to be dignified self-controlled

Titus 2:4 V-PN
GRK: νέας φιλάνδρους εἶναι φιλοτέκνους
INT: young [women] lovers of [their] husbands to be lovers of [their] children

Titus 2:9 V-PN
GRK: πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι μὴ ἀντιλέγοντας
INT: everything well-pleasing to be not contradicting

Titus 3:1 V-PN
GRK: ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι
INT: good ready to be

Titus 3:2 V-PN
GRK: βλασφημεῖν ἀμάχους εἶναι ἐπιεικεῖς πᾶσαν
INT: to speak evil of peaceable to be [to be] gentle all

Hebrews 5:12 V-PN
GRK: γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ
INT: indeed [when you] ought to be teachers because of

Hebrews 11:4 V-PN
GRK: ἧς ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος μαρτυροῦντος
INT: which he was borne witness to as being righteous bearing witness

Hebrews 12:11 V-PN
GRK: δοκεῖ χαρᾶς εἶναι ἀλλὰ λύπης
INT: seems of joy to be but of grief

James 1:18 V-PN
GRK: εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν
INT: for to be us first-fruits

James 1:26 V-PN
GRK: δοκεῖ θρησκὸς εἶναι μὴ χαλιναγωγῶν
INT: seems religious to be not bridling

James 4:4 V-PN
GRK: βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου
INT: be minded a friend to be of the world

1 Peter 1:21 V-PN
GRK: καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν
INT: and hope to be in God

1 Peter 5:12 V-PN
GRK: ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν
INT: testifying this to be [the] true grace

1 John 2:9 V-PN
GRK: τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν
INT: the light [he] is and the

Revelation 2:9 V-PN
GRK: λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς καὶ
INT: declare Jews to be themselves and

Revelation 3:9 V-PN
GRK: ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι καὶ οὐκ
INT: themselves Jews to be and not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page