Εἰ
Englishman's Concordance
Εἰ (Ei) — 508 Occurrences

Matthew 4:3 Conj
GRK: εἶπεν αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ
NAS: and said to Him, If You are the Son
KJV: to him, he said, If thou be the Son
INT: said to him If Son you are

Matthew 4:6 Conj
GRK: λέγει αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ
NAS: and said to Him, If You are the Son
KJV: saith unto him, If thou be the Son
INT: says to him If Son you are

Matthew 5:13 Conj
GRK: ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθὲν
INT: it is potent any longer if not having been cast

Matthew 5:29 Conj
GRK: εἰ δὲ ὁ
NAS: If your right eye
KJV: And if thy right
INT: if moreover the

Matthew 5:30 Conj
GRK: καὶ εἰ ἡ δεξιά
NAS: If your right hand
KJV: And if thy right
INT: And if the right

Matthew 6:1 Conj
GRK: θεαθῆναι αὐτοῖς εἰ δὲ μή¦γε
INT: to be seen by them if moreover lest

Matthew 6:23 Conj
GRK: σκοτεινὸν ἔσται εἰ οὖν τὸ
NAS: will be full of darkness. If then
KJV: full of darkness. If therefore
INT: dark will be If therefore the

Matthew 6:30 Conj
GRK: εἰ δὲ τὸν
NAS: But if God so
KJV: Wherefore, if God so
INT: if moreover the

Matthew 7:11 Conj
GRK: εἰ οὖν ὑμεῖς
NAS: If you then, being
KJV: If ye then,
INT: If therefore you

Matthew 8:31 Conj
GRK: αὐτὸν λέγοντες Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς
NAS: Him, saying, If You [are] [going to] cast
KJV: him, saying, If thou cast us
INT: him saying If you cast out us

Matthew 9:17 Conj
GRK: ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ μή¦γε
INT: wineskins old if moreover lest

Matthew 10:25 Conj
GRK: κύριος αὐτοῦ εἰ τὸν οἰκοδεσπότην
NAS: his master. If they have called
KJV: lord. If they have called
INT: master of him If the master of the house

Matthew 11:14 Conj
GRK: καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι
NAS: And if you are willing to accept
KJV: And if ye will receive
INT: And if you are willing to receive [it]

Matthew 11:21 Conj
GRK: Βηθσαϊδά ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ
NAS: to you, Bethsaida! For if the miracles
KJV: for if the mighty works,
INT: Bethsaida for if in Tyre

Matthew 11:23 Conj
GRK: καταβήσῃ ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις
NAS: to Hades; for if the miracles
KJV: hell: for if the mighty works, which
INT: will be brought down for if in Sodom

Matthew 11:27 Conj
GRK: τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ
INT: the Son if not the

Matthew 11:27 Conj
GRK: τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ
INT: any one does know if not the

Matthew 12:4 Conj
GRK: μετ' αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς
INT: with him if not for the

Matthew 12:7 Conj
GRK: εἰ δὲ ἐγνώκειτε
NAS: But if you had known what
KJV: But if ye had known what
INT: if moreover you had known

Matthew 12:10 Conj
GRK: αὐτὸν λέγοντες Εἰ ἔξεστιν τοῖς
KJV: saying, Is it lawful to heal
INT: him saying if Is it lawful on the

Matthew 12:24 Conj
GRK: τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν
INT: the demons if not by

Matthew 12:26 Conj
GRK: καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς
NAS: If Satan casts
KJV: And if Satan cast out
INT: And if Satan

Matthew 12:27 Conj
GRK: καὶ εἰ ἐγὼ ἐν
NAS: If I by Beelzebul cast
KJV: And if I by
INT: And if I by

Matthew 12:28 Conj
GRK: εἰ δὲ ἐν
NAS: But if I cast out demons
KJV: But if I cast out
INT: if moreover by [the]

Matthew 12:39 Conj
GRK: δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ
INT: will be given to it if not the

Matthew 13:57 Conj
GRK: προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν
INT: a prophet without Honor if not in

Matthew 14:17 Conj
GRK: ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε
INT: We have here only here if not five

Matthew 14:28 Conj
GRK: αὐτῷ Κύριε εἰ σὺ εἶ
NAS: to Him, Lord, if it is You, command
KJV: and said, Lord, if it be thou,
INT: to him master if you [it] be you

Matthew 15:24 Conj
GRK: Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς
INT: not I was sent if not to

Matthew 16:4 Conj
GRK: δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ
INT: will be given to it if not the

Matthew 16:24 Conj
GRK: μαθηταῖς αὐτοῦ Εἴ τις θέλει
NAS: to His disciples, If anyone
INT: disciples of him If any one desires

Matthew 17:4 Conj
GRK: ὧδε εἶναι εἰ θέλεις ποιήσω
NAS: for us to be here; if You wish,
KJV: to be here: if thou wilt, let us make
INT: here to be If you wish let us make

Matthew 17:8 Conj
GRK: οὐδένα εἶδον εἰ μὴ αὐτὸν
INT: no one they saw if not himself

Matthew 17:21 Conj
GRK: οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν
INT: not goes out except but by

Matthew 18:8 Conj
GRK: Εἰ δὲ ἡ
NAS: If your hand or
KJV: Wherefore if thy hand
INT: if moreover the

Matthew 18:9 Conj
GRK: καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός
NAS: If your eye causes you to stumble,
KJV: And if thine eye
INT: And if the eye

Matthew 18:28 Conj
GRK: λέγων Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις
INT: saying Pay if any you owe

Matthew 19:3 Conj
GRK: καὶ λέγοντες Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ
KJV: unto him, Is it lawful for a man
INT: and saying if Is it lawful a man

Matthew 19:10 Conj
GRK: μαθηταί αὐτοῦ Εἰ οὕτως ἐστὶν
NAS: said to Him, If the relationship
KJV: say unto him, If the case of the man
INT: disciples of him If this is

Matthew 19:17 Conj
GRK: ὁ ἀγαθός εἰ δὲ θέλεις
NAS: who is good; but if you wish
KJV: [that is], God: but if thou wilt enter
INT: good if moreover you desire

Matthew 19:21 Conj
GRK: ὁ Ἰησοῦς Εἰ θέλεις τέλειος
NAS: said to him, If you wish
KJV: said unto him, If thou wilt be
INT: Jesus If you desire perfect

Matthew 21:19 Conj
GRK: ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα
INT: on it if not leaves

Matthew 22:45 Conj
GRK: εἰ οὖν Δαυὶδ
NAS: If David then
KJV: If David then
INT: If therefore David

Matthew 23:30 Conj
GRK: καὶ λέγετε Εἰ ἤμεθα ἐν
NAS: and say, 'If we had been
KJV: And say, If we had been in
INT: and you say If we had been in

Matthew 24:22 Conj
GRK: καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν
NAS: Unless those days
INT: and if not had been shortened

Matthew 24:24 Conj
GRK: ὥστε πλανῆσαι εἰ δυνατὸν καὶ
NAS: so as to mislead, if possible, even
KJV: insomuch that, if [it were] possible,
INT: so as to mislead if possible even

Matthew 24:36 Conj
GRK: ὁ υἱός εἰ μὴ ὁ
INT: the Son if not the

Matthew 24:43 Conj
GRK: γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ
NAS: of this, that if the head of the house
KJV: that if the goodman of the house
INT: know that if had known the

Matthew 26:24 Conj
GRK: ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη
NAS: for that man if he had not been born.
KJV: for that man if he had
INT: were it for him if not had been born

Matthew 26:33 Conj
GRK: εἶπεν αὐτῷ Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται
NAS: said to Him, [Even] though all
INT: said to him If all will fall away

Matthew 26:39 Conj
GRK: Πάτερ μου εἰ δυνατόν ἐστιν
NAS: My Father, if it is possible,
KJV: O my Father, if it be possible,
INT: Father of me if possible it is

Matthew 26:42 Conj
GRK: Πάτερ μου εἰ οὐ δύναται
NAS: saying, My Father, if this cannot
KJV: O my Father, if this cup
INT: Father of me if not it is possible

Matthew 26:63 Conj
GRK: ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ
NAS: that You tell us whether You are the Christ,
KJV: thou tell us whether thou be
INT: us you tell if you are

Matthew 27:40 Conj
GRK: σῶσον σεαυτόν εἰ υἱὸς εἶ
NAS: Yourself! If You are the Son
KJV: save thyself. If thou be the Son
INT: save yourself If son you are

Matthew 27:43 Conj
GRK: ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει αὐτόν
NAS: [Him] now, IF HE DELIGHTS
KJV: him now, if he will have him:
INT: let him deliver now if he wants him

Matthew 27:49 Conj
GRK: Ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας
NAS: Let us see whether Elijah will come
KJV: let us see whether Elias
INT: Let be let us see whether comes Elijah

Mark 2:7 Conj
GRK: ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς
INT: to forgive sins if not one

Mark 2:21 Conj
GRK: ἱμάτιον παλαιόν εἰ δὲ μή
INT: clothing old if moreover not

Mark 2:22 Conj
GRK: ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ μή
INT: wineskins old if moreover not

Mark 2:26 Conj
GRK: ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοὺς
INT: it is lawful to eat if not for the

Mark 3:2 Conj
GRK: παρετήρουν αὐτὸν εἰ τοῖς σάββασιν
NAS: They were watching Him [to see] if He would heal
KJV: him, whether he would heal
INT: they were watching him whether on the Sabbath

Mark 3:26 Conj
GRK: καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς
NAS: If Satan has risen
KJV: And if Satan rise up
INT: and if Satan

Mark 4:23 Conj
GRK: Εἴ τις ἔχει
NAS: If anyone has
INT: if anyone has

Mark 5:37 Conj
GRK: αὐτοῦ συνακολουθῆσαι εἰ μὴ τὸν
INT: him to follow if not

Mark 6:4 Conj
GRK: προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν
INT: a prophet without honor if not in

Mark 6:5 Conj
GRK: οὐδεμίαν δύναμιν εἰ μὴ ὀλίγοις
INT: not any work of power if not on a few

Mark 6:8 Conj
GRK: εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον
INT: for [the] journey if not a staff

Mark 7:16 Conj
GRK: Εἴ τις ἔχει
INT: If anyone have

Mark 8:12 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν εἰ δοθήσεται τῇ
NAS: I say to you, no sign
KJV: unto you, There shall no sign
INT: I say to you if There will be given to the

Mark 8:14 Conj
GRK: ἄρτους καὶ εἰ μὴ ἕνα
INT: loaves and if not one

Mark 8:23 Conj
GRK: ἐπηρώτα αὐτόν Εἴ τι βλέπεις
INT: he asked him if anything you see

Mark 8:34 Conj
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Εἴ τις θέλει
NAS: and said to them, If anyone
INT: he said to them if anyone desires

Mark 9:8 Conj
GRK: μεθ' ἑαυτῶν εἰ μὴ τὸν
INT: with themselves if not

Mark 9:9 Conj
GRK: εἶδον διηγήσωνται εἰ μὴ ὅταν
NAS: they had seen, until the Son
INT: they had seen they should tell if not until

Mark 9:22 Conj
GRK: αὐτόν ἀλλ' εἴ τι δύνῃ
NAS: to destroy him. But if You can
INT: him but if anything you are able [to do]

Mark 9:23 Conj
GRK: αὐτῷ Τό Εἰ δύνῃ πάντα
NAS: said to him, 'If You can?'
KJV: said unto him, If thou canst believe,
INT: to him If you are able all things

Mark 9:29 Conj
GRK: δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν
INT: can go out if not by

Mark 9:35 Conj
GRK: λέγει αὐτοῖς Εἴ τις θέλει
NAS: and said to them, If anyone
INT: he says to them If anyone desires

Mark 9:42 Conj
GRK: αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται μύλος
NAS: it would be better for him if, with a heavy
KJV: for him that a millstone
INT: for him rather if is put a millstone

Mark 10:2 Conj
GRK: ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ
NAS: Him, and [began] to question Him whether it was lawful
KJV: and asked him, Is it lawful for a man
INT: demanded of him if it is lawful for a husband

Mark 10:18 Conj
GRK: οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς
INT: No one [is] good if not one

Mark 11:13 Conj
GRK: φύλλα ἦλθεν εἰ ἄρα τι
NAS: He went [to see] if perhaps
KJV: he came, if haply
INT: leaves he went if perhaps anything

Mark 11:13 Conj
GRK: οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα
INT: nothing he found if not leaves

Mark 11:25 Conj
GRK: προσευχόμενοι ἀφίετε εἴ τι ἔχετε
NAS: praying, forgive, if you have anything
INT: praying forgive if anything you have

Mark 11:26 Conj
GRK: εἰ δὲ ὑμεῖς
KJV: But if ye do
INT: if however you

Mark 13:20 Conj
GRK: καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν
NAS: Unless the Lord had shortened
INT: and if not had shortened

Mark 13:22 Conj
GRK: τὸ ἀποπλανᾷν εἰ δυνατὸν τοὺς
NAS: to lead astray, if possible,
KJV: to seduce, if [it were] possible, even
INT: deceive if possible the

Mark 13:32 Conj
GRK: ὁ υἱός εἰ μὴ ὁ
INT: the Son if not the

Mark 14:21 Conj
GRK: καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη
NAS: for that man if he had not been born.
KJV: for that man if he had
INT: better for him [it were] if never had been born

Mark 14:29 Conj
GRK: ἔφη αὐτῷ Εἰ καὶ πάντες
NAS: said to Him, [Even] though all
INT: said to him if Even all

Mark 14:35 Conj
GRK: προσηύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν
NAS: and [began] to pray that if it were possible,
KJV: prayed that, if it were possible,
INT: prayed that if possible it is

Mark 15:36 Conj
GRK: Ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας
NAS: Let us see whether Elijah will come
KJV: let us see whether Elias
INT: Let be let us see if comes Elijah

Mark 15:44 Conj
GRK: Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν
NAS: wondered if He was dead
KJV: Pilate marvelled if he were already
INT: Pilate wondered if already he were dead

Mark 15:44 Conj
GRK: ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν
NAS: he questioned him as to whether He was already
KJV: him whether he had been
INT: he questioned him if already he had died

Luke 4:3 Conj
GRK: ὁ διάβολος Εἰ υἱὸς εἶ
NAS: said to Him, If You are the Son
KJV: said unto him, If thou be the Son
INT: the devil If Son you are

Luke 4:9 Conj
GRK: εἶπεν αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ
NAS: and said to Him, If You are the Son
KJV: said unto him, If thou be the Son
INT: said to him If Son you are

Luke 4:26 Conj
GRK: ἐπέμφθη Ἠλίας εἰ μὴ εἰς
NAS: to none of them, but only to Zarephath,
INT: was sent Elijah if not to

Luke 4:27 Conj
GRK: αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ μὴ Ναιμὰν
NAS: of them was cleansed, but only Naaman
INT: of them was cleansed if not Naaman

Luke 5:21 Conj
GRK: ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ μόνος
INT: sins to forgive if not alone

Luke 5:36 Conj
GRK: ἱμάτιον παλαιόν εἰ δὲ μή¦γε
INT: a garment old if moreover not

Luke 5:37 Conj
GRK: ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ μή¦γε
INT: wineskins old if moreover not

Luke 6:4 Conj
GRK: ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους
INT: it is lawful to eat if not only

Luke 6:7 Conj
GRK: οἱ Φαρισαῖοι εἰ ἐν τῷ
NAS: were watching Him closely [to see] if He healed
KJV: watched him, whether he would heal on
INT: the Pharisees whether on the

Luke 6:9 Conj
GRK: Ἐπερωτῶ ὑμᾶς εἰ ἔξεστιν τῷ
INT: I ask you whether it is lawful on the

Luke 6:32 Conj
GRK: καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς
NAS: If you love those
KJV: For if ye love them which love
INT: And if you love those who

Luke 7:39 Conj
GRK: λέγων Οὗτος εἰ ἦν ὁ
NAS: to himself, If this man
KJV: This man, if he were
INT: saying This [person] if he were a

Luke 8:51 Conj
GRK: σὺν αὐτῷ εἰ μὴ Πέτρον
INT: with him if not Peter

Luke 9:13 Conj
GRK: ἰχθύες δύο εἰ μήτι πορευθέντες
NAS: and two fish, unless perhaps we go
INT: fish two if not having gone

Luke 9:23 Conj
GRK: πρὸς πάντας Εἴ τις θέλει
NAS: to [them] all, If anyone
INT: to all If any one desires

Luke 10:6 Conj
GRK: εἰρήνη ὑμῶν εἰ δὲ μή¦γε
NAS: will rest on him; but if not, it will return
INT: peace of you if however not so

Luke 10:13 Conj
GRK: Βηθσαιδά ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ
NAS: to you, Bethsaida! For if the miracles
KJV: for if the mighty works
INT: Bethsaida for if in Tyre

Luke 10:22 Conj
GRK: ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ
INT: the Son if not the

Luke 10:22 Conj
GRK: ὁ πατὴρ εἰ μὴ ὁ
INT: the Father if not the

Luke 11:8 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν εἰ καὶ οὐ
NAS: you, even though he will not get
INT: I say to you if even not

Luke 11:13 Conj
GRK: εἰ οὖν ὑμεῖς
NAS: If you then, being
KJV: If ye then,
INT: if therefore you

Luke 11:18 Conj
GRK: εἰ δὲ καὶ
NAS: If Satan also
INT: if moreover also

Luke 11:19 Conj
GRK: εἰ δὲ ἐγὼ
NAS: And if I by Beelzebul cast
KJV: And if I by
INT: if moreover I

Luke 11:20 Conj
GRK: εἰ δὲ ἐν
NAS: But if I cast out demons
KJV: But if I with the finger
INT: if however by

Luke 11:29 Conj
GRK: δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ
INT: will be given to it if not the

Luke 11:36 Conj
GRK: εἰ οὖν τὸ
NAS: If therefore your whole
KJV: If thy whole
INT: If therefore the

Luke 12:26 Conj
GRK: εἰ οὖν οὐδὲ
NAS: If then you cannot
KJV: If ye then be
INT: If therefore not even

Luke 12:28 Conj
GRK: εἰ δὲ ἐν
NAS: But if God so
KJV: If then God
INT: if moreover in [the]

Luke 12:39 Conj
GRK: γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ
NAS: of this, that if the head of the house
KJV: that if the goodman of the house
INT: know that if had known the

Luke 12:49 Conj
GRK: τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη
KJV: what will I, if it be already
INT: how I wish if already it be kindled

Luke 13:9 Conj
GRK: τὸ μέλλον εἰ δὲ μή¦γε
NAS: next year, [fine]; but if not, cut it down.'
INT: fine if however not

Luke 13:23 Conj
GRK: αὐτῷ Κύριε εἰ ὀλίγοι οἱ
KJV: Lord, are there few that be saved?
INT: to him Lord if [are] few those

Luke 14:26 Conj
GRK: Εἴ τις ἔρχεται
NAS: If anyone comes
INT: If any one comes

Luke 14:28 Conj
GRK: τὴν δαπάνην εἰ ἔχει εἰς
NAS: the cost to see if he has
KJV: the cost, whether he have
INT: the cost if he has for

Luke 14:31 Conj
GRK: πρῶτον βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν
NAS: and consider whether he is strong enough
KJV: and consulteth whether he be
INT: first takes counsel whether able he is

Luke 14:32 Conj
GRK: εἰ δὲ μή¦γε
INT: if moreover not

Luke 16:11 Conj
GRK: εἰ οὖν ἐν
NAS: Therefore if you have not been
KJV: If therefore ye have
INT: If therefore in

Luke 16:12 Conj
GRK: καὶ εἰ ἐν τῷ
NAS: And if you have not been faithful
KJV: [riches]?And if ye have not
INT: And if in that which [is]

Luke 16:31 Conj
GRK: δὲ αὐτῷ Εἰ Μωυσέως καὶ
NAS: But he said to him, 'If they do not listen
KJV: he said unto him, If they hear not
INT: however to him If Moses and

Luke 17:2 Conj
GRK: λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς
NAS: It would be better for him if a millstone
KJV: for him that a millstone
INT: It is profitable for him if stone of a mill

Luke 17:6 Conj
GRK: ὁ κύριος Εἰ ἔχετε πίστιν
NAS: And the Lord said, If you had faith
KJV: the Lord said, If ye had faith
INT: the Lord If you had faith

Luke 17:18 Conj
GRK: τῷ θεῷ εἰ μὴ ὁ
INT: to God if not the

Luke 18:4 Conj
GRK: ἐν ἑαυτῷ Εἰ καὶ τὸν
NAS: Even though I do not fear
INT: within himself If even

Luke 18:19 Conj
GRK: οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς
INT: No one [is] good if not one

Luke 19:8 Conj
GRK: δίδωμι καὶ εἴ τινός τι
NAS: to the poor, and if I have defrauded
INT: I give and if of anyone anything

Luke 19:42 Conj
GRK: λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως ἐν
NAS: saying, If you had known in this
INT: saying If you had known in

Luke 22:42 Conj
GRK: λέγων Πάτερ εἰ βούλει παρένεγκε
NAS: Father, if You are willing,
KJV: Father, if thou be willing,
INT: saying Father if you are willing to take away

Luke 22:49 Conj
GRK: εἶπαν Κύριε εἰ πατάξομεν ἐν
KJV: unto him, Lord, shall we smite with
INT: said Lord if will we strike with [the]

Luke 22:67 Conj
GRK: Εἰ σὺ εἶ
NAS: If You are the Christ,
INT: If you are

Luke 23:6 Conj
GRK: ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος
NAS: it, he asked whether the man
KJV: he asked whether the man
INT: having heard asked whether the man

Luke 23:31 Conj
GRK: ὅτι εἰ ἐν τῷ
NAS: For if they do these things
KJV: For if they do these things
INT: for if in the

Luke 23:35 Conj
GRK: σωσάτω ἑαυτόν εἰ οὗτός ἐστιν
NAS: Himself if this
KJV: let him save himself, if he be
INT: let him save himself if this is

Luke 23:37 Conj
GRK: καὶ λέγοντες Εἰ σὺ εἶ
NAS: and saying, If You are the King
KJV: And saying, If thou be
INT: and saying If you are

John 1:25 Conj
GRK: οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ
NAS: are you baptizing, if you are not the Christ,
KJV: baptizest thou then, if thou be
INT: then baptize you if you not

John 3:12 Conj
GRK: εἰ τὰ ἐπίγεια
NAS: If I told you earthly things
KJV: If I have told you
INT: If the things earthly

John 3:13 Conj
GRK: τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ
INT: heaven if not the [one]

John 4:10 Conj
GRK: εἶπεν αὐτῇ Εἰ ᾔδεις τὴν
NAS: and said to her, If you knew
KJV: unto her, If thou knewest
INT: said to her If you had known the

John 5:46 Conj
GRK: εἰ γὰρ ἐπιστεύετε
NAS: For if you believed Moses,
INT: if indeed you believed

John 5:47 Conj
GRK: εἰ δὲ τοῖς
NAS: But if you do not believe
KJV: But if ye believe not
INT: if moreover

John 6:22 Conj
GRK: ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν
INT: was there if not one

John 6:46 Conj
GRK: ἑώρακέν τις εἰ μὴ ὁ
INT: has seen anyone if not he who

John 7:4 Conj
GRK: παρρησίᾳ εἶναι εἰ ταῦτα ποιεῖς
NAS: to be [known] publicly. If You do
KJV: known openly. If thou do
INT: public to be If these things you do

John 7:23 Conj
GRK: εἰ περιτομὴν λαμβάνει
NAS: If a man receives
KJV: If a man on
INT: If circumcison receives

John 8:19 Conj
GRK: πατέρα μου εἰ ἐμὲ ᾔδειτε
NAS: My Father; if you knew Me, you would know
KJV: my Father: if ye had known me,
INT: Father of me If me you had known

John 8:39 Conj
GRK: ὁ Ἰησοῦς Εἰ τέκνα τοῦ
NAS: said to them, If you are Abraham's
KJV: saith unto them, If ye were Abraham's
INT: Jesus If children

John 8:42 Conj
GRK: ὁ Ἰησοῦς Εἰ ὁ θεὸς
NAS: said to them, If God
KJV: said unto them, If God were
INT: Jesus If God

John 8:46 Conj
GRK: περὶ ἁμαρτίας εἰ ἀλήθειαν λέγω
NAS: Me of sin? If I speak
KJV: sin? And if I say the truth,
INT: concerning sin if truth I speak

John 9:25 Conj
GRK: οὖν ἐκεῖνος Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν
NAS: answered, Whether He is a sinner,
KJV: and said, Whether he be a sinner
INT: Therefore he If a sinner he is

John 9:33 Conj
GRK: εἰ μὴ ἦν
NAS: If this man were not from God,
INT: If not were

John 9:41 Conj
GRK: ὁ Ἰησοῦς Εἰ τυφλοὶ ἦτε
NAS: said to them, If you were blind,
KJV: said unto them, If ye were blind,
INT: Jesus If blind you were

John 10:10 Conj
GRK: οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα
INT: not comes if not that

John 10:24 Conj
GRK: ἡμῶν αἴρεις εἰ σὺ εἶ
NAS: us in suspense? If You are the Christ,
KJV: us to doubt? If thou be
INT: of us hold you in suspense If you are

John 10:35 Conj
GRK: εἰ ἐκείνους εἶπεν
NAS: If he called them gods,
KJV: If he called them
INT: If them he called

John 10:37 Conj
GRK: εἰ οὐ ποιῶ
NAS: If I do not do the works
KJV: If I do not
INT: If not I do

John 10:38 Conj
GRK: εἰ δὲ ποιῶ
NAS: but if I do them, though
KJV: But if I do, though
INT: if however I do

John 11:12 Conj
GRK: αὐτῷ Κύριε εἰ κεκοίμηται σωθήσεται
NAS: to Him, Lord, if he has fallen asleep,
KJV: Lord, if he sleep,
INT: of him Lord if he has fallen asleep he will get well

John 11:21 Conj
GRK: Ἰησοῦν Κύριε εἰ ἦς ὧδε
NAS: to Jesus, Lord, if You had been here,
KJV: Jesus, Lord, if thou hadst been here,
INT: Jesus Lord if you had been here

John 11:32 Conj
GRK: αὐτῷ Κύριε εἰ ἦς ὧδε
NAS: to Him, Lord, if You had been
KJV: Lord, if thou hadst been
INT: to him Lord if you had been here

John 13:10 Conj
GRK: ἔχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς
INT: has [other] need if not the

John 13:14 Conj
GRK: εἰ οὖν ἐγὼ
NAS: If I then, the Lord
KJV: If I then,
INT: If therefore I

John 13:17 Conj
GRK: εἰ ταῦτα οἴδατε
NAS: If you know these things,
KJV: If ye know these things,
INT: If these things you know

John 13:32 Conj
GRK: εἰ ὁ θεὸς
INT: if God

John 14:2 Conj
GRK: πολλαί εἰσιν εἰ δὲ μή
NAS: dwelling places; if it were not so, I would have told
INT: many there are if moreover not

John 14:6 Conj
GRK: τὸν πατέρα εἰ μὴ δι'
INT: the Father if not by

John 14:7 Conj
GRK: εἰ ἐγνώκατέ με
NAS: If you had known
KJV: If ye had known me,
INT: If you had known me

John 14:11 Conj
GRK: ἐν ἐμοί εἰ δὲ μή
INT: in me if moreover not

John 14:28 Conj
GRK: πρὸς ὑμᾶς εἰ ἠγαπᾶτέ με
NAS: and I will come to you.' If you loved
KJV: [again] unto you. If ye loved me,
INT: to you If you loved me

John 15:18 Conj
GRK: Εἰ ὁ κόσμος
NAS: If the world hates
KJV: If the world hate
INT: If the world

John 15:19 Conj
GRK: εἰ ἐκ τοῦ
NAS: If you were of the world, the world
KJV: If ye were of
INT: If of the

John 15:20 Conj
GRK: κυρίου αὐτοῦ εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν
NAS: than his master.' If they persecuted
KJV: his lord. If they have persecuted me,
INT: master of him If me they persecuted

John 15:20 Conj
GRK: ὑμᾶς διώξουσιν εἰ τὸν λόγον
NAS: persecute you; if they kept
KJV: persecute you; if they have kept my
INT: you they will persecute if the word

John 15:22 Conj
GRK: Εἰ μὴ ἦλθον
NAS: If I had not come and spoken
INT: If not I had come

John 15:24 Conj
GRK: εἰ τὰ ἔργα
NAS: If I had not done among
INT: If the works

John 17:12 Conj
GRK: αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ
INT: them perished if not the

John 18:8 Conj
GRK: ἐγώ εἰμι εἰ οὖν ἐμὲ
NAS: [He]; so if you seek
KJV: I am [he]: if therefore ye seek
INT: I am [he] If therefore me

John 18:23 Conj
GRK: αὐτῷ Ἰησοῦς Εἰ κακῶς ἐλάλησα
NAS: answered him, If I have spoken
KJV: answered him, If I have spoken evil,
INT: him Jesus If evil I spoke

John 18:23 Conj
GRK: τοῦ κακοῦ εἰ δὲ καλῶς
NAS: of the wrong; but if rightly,
KJV: the evil: but if well, why
INT: the evil if however well

John 18:30 Conj
GRK: εἶπαν αὐτῷ Εἰ μὴ ἦν
NAS: and said to him, If this Man
INT: said to him If not were

John 18:36 Conj
GRK: κόσμου τούτου εἰ ἐκ τοῦ
NAS: world. If My kingdom
KJV: this world: if my kingdom
INT: world this if of the

John 19:11 Conj
GRK: ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν
NAS: over Me, unless it had been
INT: me against if not it were

John 19:15 Conj
GRK: ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα
INT: we have a king if not Ceasar

John 20:15 Conj
GRK: αὐτῷ Κύριε εἰ σὺ ἐβάστασας
NAS: to Him, Sir, if you have carried Him away,
KJV: unto him, Sir, if thou have borne
INT: to him Sir if you did carry off

Acts 1:6 Conj
GRK: λέγοντες Κύριε εἰ ἐν τῷ
KJV: saying, Lord, wilt thou at
INT: saying Lord if at the

Acts 4:9 Conj
GRK: εἰ ἡμεῖς σήμερον
NAS: if we are on trial today
KJV: If we this day
INT: If we this day

Acts 4:19 Conj
GRK: πρὸς αὐτούς Εἰ δίκαιόν ἐστιν
NAS: and said to them, Whether it is right
KJV: unto them, Whether it be right
INT: to them Whether right it is

Acts 5:8 Conj
GRK: Εἰπέ μοι εἰ τοσούτου τὸ
NAS: to her, Tell me whether you sold
KJV: Tell me whether ye sold the land
INT: Tell me if for so much the

Acts 5:39 Conj
GRK: εἰ δὲ ἐκ
NAS: but if it is of God,
KJV: But if it be of
INT: if however from

Acts 7:1 Conj
GRK: ὁ ἀρχιερεύς Εἰ ταῦτα οὕτως
KJV: the high priest, Are these things
INT: the high priest if these things so

Acts 8:22 Conj
GRK: τοῦ κυρίου εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί
NAS: the Lord that, if possible,
KJV: pray God, if perhaps the thought
INT: the Lord if indeed may be forgiven

Acts 8:37 Conj
GRK: ὁ Φίλιππος Εἰ πιστεύεις ἐξ
KJV: Philip said, If thou believest with
INT: Philip If you believe from

Acts 10:18 Conj
GRK: φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων ὁ
NAS: out, they were asking whether Simon,
KJV: called, and asked whether Simon, which
INT: having called out they asked if Simon who [is]

Acts 11:17 Conj
GRK: εἰ οὖν τὴν
NAS: Therefore if God gave
KJV: Forasmuch then as
INT: If then the

Acts 11:19 Conj
GRK: τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον
INT: the word if not only

Acts 13:15 Conj
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί εἴ τις ἔστιν
NAS: Brethren, if you have any
KJV: [and] brethren, if ye have
INT: Men brothers if any there is

Acts 16:15 Conj
GRK: παρεκάλεσεν λέγουσα Εἰ κεκρίκατέ με
NAS: us, saying, If you have judged
KJV: [us], saying, If ye have judged
INT: she begged saying If you have judged me

Acts 17:11 Conj
GRK: τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι ταῦτα
NAS: daily [to see] whether these things
KJV: daily, whether those things
INT: the Scriptures if were these things

Acts 17:27 Conj
GRK: τὸν θεὸν εἰ ἄρα γε
NAS: God, if perhaps
KJV: the Lord, if haply
INT: God if perhaps indeed

Acts 18:14 Conj
GRK: τοὺς Ἰουδαίους Εἰ μὲν ἦν
NAS: to the Jews, If it were a matter
KJV: unto the Jews, If it were a
INT: the Jews If indeed it was

Acts 18:15 Conj
GRK: εἰ δὲ ζητήματά
NAS: but if there are questions about
KJV: But if it be a question
INT: if however a question

Acts 19:2 Conj
GRK: πρὸς αὐτούς Εἰ πνεῦμα ἅγιον
NAS: heard whether there is a Holy
KJV: unto them, Have ye received the Holy
INT: to them if [the] Spirit Holy

Acts 19:2 Conj
GRK: Ἀλλ' οὐδ' εἰ πνεῦμα ἅγιον
KJV: heard whether there be any
INT: but not even whether [a] Spirit Holy

Acts 19:38 Conj
GRK: εἰ μὲν οὖν
NAS: So then, if Demetrius
KJV: Wherefore if Demetrius, and
INT: If indeed therefore

Acts 19:39 Conj
GRK: εἰ δέ τι
NAS: But if you want anything
KJV: But if ye enquire any thing
INT: if moreover anything

Acts 20:16 Conj
GRK: ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν εἴη
NAS: to be in Jerusalem, if possible,
KJV: for he hasted, if it were possible
INT: he was hastened indeed if possible it was

Acts 21:37 Conj
GRK: τῷ χιλιάρχῳ Εἰ ἔξεστίν μοι
KJV: unto the chief captain, May I
INT: to the chief captain if Is it permitted to me

Acts 22:25 Conj
GRK: ὁ Παῦλος Εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον
KJV: that stood by, Is it lawful for you
INT: Paul if A man a Roman

Acts 23:9 Conj
GRK: ἀνθρώπῳ τούτῳ εἰ δὲ πνεῦμα
NAS: with this man; suppose a spirit or
KJV: man: but if a spirit or
INT: man this What if moreover a spirit

Acts 24:19 Conj
GRK: καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν
NAS: you and to make accusation, if they should have
INT: and to accuse if anything they may have

Acts 25:5 Conj
GRK: δυνατοὶ συνκαταβάντες εἴ τί ἐστιν
NAS: you go there with me, and if there is anything
INT: in power having gone down too if anything is

Acts 25:11 Conj
GRK: εἰ μὲν οὖν
NAS: If, then, I am a wrongdoer
KJV: to die: but if there be none
INT: If indeed for

Acts 25:11 Conj
GRK: τὸ ἀποθανεῖν εἰ δὲ οὐδὲν
NAS: to die; but if none
KJV: For if I be an offender, or
INT: to die if however nothing

Acts 25:20 Conj
GRK: ζήτησιν ἔλεγον εἰ βούλοιτο πορεύεσθαι
NAS: matters, I asked whether he was willing
KJV: I asked [him] whether he would
INT: inquiry asked if he resolved to go

Acts 26:8 Conj
GRK: παρ' ὑμῖν εἰ ὁ θεὸς
NAS: among you [people] if God
KJV: with you, that God should raise
INT: by you if God

Acts 26:23 Conj
GRK: εἰ παθητὸς ὁ
KJV: That Christ should suffer,
INT: that should suffer the

Acts 26:23 Conj
GRK: ὁ χριστός εἰ πρῶτος ἐξ
KJV: should suffer, [and] that he should be the first
INT: the Christ whether first through

Acts 26:32 Conj
GRK: ἄνθρωπος οὗτος εἰ μὴ ἐπεκέκλητο
NAS: set free if he had not appealed
INT: man this if not he had appealed to

Acts 27:12 Conj
GRK: ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν εἴ πως δύναιντο
INT: to set sail from there also if somehow they might be able

Acts 27:39 Conj
GRK: ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐξῶσαι
NAS: the ship onto it if they could.
KJV: they were minded, if it were possible,
INT: which they purposed if they should be able to drive

Romans 1:10 Conj
GRK: μου δεόμενος εἴ πως ἤδη
NAS: making request, if perhaps
INT: of me imploring if perhaps now

Romans 2:17 Conj
GRK: Εἰ δὲ σὺ
NAS: But if you bear the name Jew
INT: if however you [by] yourself

Romans 3:3 Conj
GRK: τί γάρ εἰ ἠπίστησάν τινες
NAS: What then? If some did not believe,
KJV: For what if some did not believe?
INT: what indeed if believed some

Romans 3:5 Conj
GRK: εἰ δὲ ἡ
NAS: But if our unrighteousness
KJV: But if our unrighteousness
INT: if moreover the

Romans 3:7 Conj
GRK: εἰ δὲ ἡ
NAS: But if through my lie
KJV: For if the truth of God
INT: if moreover the

Romans 4:2 Conj
GRK: εἰ γὰρ Ἀβραὰμ
NAS: For if Abraham was justified
KJV: For if Abraham were justified
INT: if indeed Abraham

Romans 4:14 Conj
GRK: εἰ γὰρ οἱ
NAS: For if those who are of the Law
KJV: For if they which are of the law
INT: if indeed those

Romans 5:10 Conj
GRK: εἰ γὰρ ἐχθροὶ
NAS: For if while we were enemies
KJV: For if, when we were enemies,
INT: if indeed enemies

Romans 5:15 Conj
GRK: τὸ χάρισμα εἰ γὰρ τῷ
NAS: the transgression. For if by the transgression
KJV: For if through the offence
INT: the gift if indeed by the

Romans 5:17 Conj
GRK: εἰ γὰρ τῷ
NAS: For if by the transgression
KJV: For if by one man's offence
INT: if indeed by the

Romans 6:5 Conj
GRK: εἰ γὰρ σύμφυτοι
NAS: For if we have become united
KJV: For if we have been planted together
INT: if indeed united

Romans 6:8 Conj
GRK: εἰ δὲ ἀπεθάνομεν
NAS: Now if we have died with Christ,
KJV: Now if we be dead with
INT: if moreover we died

Romans 7:7 Conj
GRK: οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ
NAS: coveting if the Law
INT: not I knew if never by

Romans 7:7 Conj
GRK: οὐκ ᾔδειν εἰ μὴ ὁ
INT: not I had been conscious of if never the

Romans 7:16 Conj
GRK: εἰ δὲ ὃ
NAS: But if I do the very thing
KJV: If then I do
INT: if moreover what

Romans 7:20 Conj
GRK: εἰ δὲ ὃ
NAS: But if I am doing the very thing
KJV: Now if I do that
INT: if moreover what

Romans 8:9 Conj
GRK: ἐν ὑμῖν εἰ δέ τις
NAS: dwells in you. But if anyone
INT: in you if moreover anyone

Romans 8:10 Conj
GRK: εἰ δὲ Χριστὸς
NAS: If Christ is in you, though
KJV: And if Christ [be] in
INT: if however Christ

Romans 8:11 Conj
GRK: εἰ δὲ τὸ
NAS: But if the Spirit of Him who raised
KJV: But if the Spirit
INT: if moreover the

Romans 8:13 Conj
GRK: εἰ γὰρ κατὰ
NAS: for if you are living according
KJV: For if ye live after
INT: if indeed according to

Romans 8:13 Conj
GRK: μέλλετε ἀποθνήσκειν εἰ δὲ πνεύματι
NAS: die; but if by the Spirit
KJV: die: but if ye through the Spirit
INT: you are about to die if however by [the] Spirit

Romans 8:17 Conj
GRK: εἰ δὲ τέκνα
NAS: and if children, heirs
KJV: And if children, then
INT: if moreover children

Romans 8:25 Conj
GRK: εἰ δὲ ὃ
NAS: But if we hope for what
KJV: But if we hope for that
INT: if however what

Romans 8:31 Conj
GRK: πρὸς ταῦτα εἰ ὁ θεὸς
NAS: to these things? If God
KJV: to these things? If God [be] for
INT: to these things If God [be]

Romans 9:22 Conj
GRK: εἰ δὲ θέλων
NAS: What if God, although willing
KJV: [What] if God, willing
INT: if moreover desiring

Romans 9:29 Conj
GRK: προείρηκεν Ἠσαίας Εἰ μὴ Κύριος
INT: said before Isaiah if not [the] Lord

Romans 11:6 Conj
GRK: εἰ δὲ χάριτι
NAS: But if it is by grace, it is no
KJV: And if by grace, then [is it] no more
INT: if moreover by grace

Romans 11:6 Conj
GRK: γίνεται χάρις εἰ δὲ ἐξ
KJV: grace. But if [it be] of works,
INT: becomes grace if however of

Romans 11:12 Conj
GRK: εἰ δὲ τὸ
NAS: Now if their transgression is riches
KJV: Now if the fall of them
INT: if moreover the

Romans 11:14 Conj
GRK: εἴ πως παραζηλώσω
NAS: if somehow I might move to jealousy
INT: if at all I shall provoke to jealousy

Romans 11:15 Conj
GRK: εἰ γὰρ ἡ
NAS: For if their rejection
KJV: For if the casting away of them
INT: if indeed the

Romans 11:15 Conj
GRK: ἡ πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ
INT: the reception if not life

Romans 11:16 Conj
GRK: εἰ δὲ ἡ
NAS: If the first piece [of dough] is holy,
KJV: For if the firstfruit [be] holy,
INT: if moreover the

Romans 11:16 Conj
GRK: φύραμα καὶ εἰ ἡ ῥίζα
NAS: is also; and if the root
KJV: [holy]: and if the root
INT: lump and if the root

Romans 11:17 Conj
GRK: Εἰ δέ τινες
NAS: But if some of the branches
INT: if however some

Romans 11:18 Conj
GRK: τῶν κλάδων εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι
NAS: the branches; but if you are arrogant,
KJV: the branches. But if thou boast, thou
INT: the branches if moreover you boast against [them]

Romans 11:21 Conj
GRK: εἰ γὰρ ὁ
NAS: for if God did not spare
KJV: For if God spared
INT: if indeed

Romans 11:24 Conj
GRK: εἰ γὰρ σὺ
KJV: For if thou wert cut
INT: if indeed you

Romans 12:18 Conj
GRK: εἰ δυνατόν τὸ
NAS: If possible, so far
KJV: If it be possible, as much as lieth in
INT: if possible

Romans 13:1 Conj
GRK: ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ
INT: there is authority if not by

Romans 13:8 Conj
GRK: μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ
INT: nothing owe you if not

Romans 13:9 Conj
GRK: ἐπιθυμήσεις καὶ εἴ τις ἑτέρα
NAS: YOU SHALL NOT COVET, and if there is any
INT: You will lust and if any other

Romans 14:14 Conj
GRK: δι' ἑαυτοῦ εἰ μὴ τῷ
INT: of itself if not to him who

Romans 14:15 Conj
GRK: εἰ γὰρ διὰ
NAS: For if because of food
KJV: But if thy brother
INT: if indeed on account of

Romans 15:27 Conj
GRK: εἰσὶν αὐτῶν εἰ γὰρ τοῖς
NAS: [to do so], and they are indebted to them. For if the Gentiles
KJV: For if the Gentiles
INT: they are of them if indeed the things

1 Corinthians 1:14 Conj
GRK: ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον
INT: of you I baptized if not Crispus

1 Corinthians 1:16 Conj
GRK: οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον
NAS: that, I do not know whether I baptized
INT: not I know if any other

1 Corinthians 2:2 Conj
GRK: ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν
INT: among you if not Jesus

1 Corinthians 2:8 Conj
GRK: τούτου ἔγνωκεν εἰ γὰρ ἔγνωσαν
NAS: has understood; for if they had understood
KJV: knew: for had they known
INT: of this has understood if indeed they had understood

1 Corinthians 2:11 Conj
GRK: τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ
INT: of the man if not the

1 Corinthians 2:11 Conj
GRK: οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ
INT: no one knows if not the

1 Corinthians 3:12 Conj
GRK: εἰ δέ τις
NAS: Now if any man builds
INT: if moreover anyone

1 Corinthians 3:14 Conj
GRK: εἴ τινος τὸ
NAS: If any man's work
INT: If of anyone the

1 Corinthians 3:15 Conj
GRK: εἴ τινος τὸ
NAS: If any man's work
INT: If of anyone the

1 Corinthians 3:17 Conj
GRK: εἴ τις τὸν
NAS: If any man destroys
INT: If anyone the

1 Corinthians 3:18 Conj
GRK: ἑαυτὸν ἐξαπατάτω εἴ τις δοκεῖ
NAS: deceive himself. If any man among
INT: himself let deceive if anyone thinks [himself]

1 Corinthians 4:7 Conj
GRK: οὐκ ἔλαβες εἰ δὲ καὶ
NAS: that you did not receive? And if you did receive
INT: not you did receive if moreover also

1 Corinthians 6:2 Conj
GRK: κρινοῦσιν καὶ εἰ ἐν ὑμῖν
NAS: the world? If the world
KJV: and if the world
INT: will judge and if by you

1 Corinthians 7:5 Conj
GRK: ἀποστερεῖτε ἀλλήλους εἰ μήτι ἂν
INT: deprive one another if not anyhow

1 Corinthians 7:9 Conj
GRK: εἰ δὲ οὐκ
NAS: But if they do not have self-control,
KJV: But if they cannot
INT: if moreover not

1 Corinthians 7:12 Conj
GRK: ὁ κύριος εἴ τις ἀδελφὸς
NAS: not the Lord, that if any
INT: the Lord If any brother

1 Corinthians 7:13 Conj
GRK: καὶ γυνὴ εἴ τις ἔχει
INT: And a woman if any has

1 Corinthians 7:15 Conj
GRK: εἰ δὲ ὁ
NAS: Yet if the unbelieving one leaves,
KJV: But if the unbelieving depart,
INT: if moreover the

1 Corinthians 7:16 Conj
GRK: οἶδας γύναι εἰ τὸν ἄνδρα
NAS: O wife, whether you will save
KJV: O wife, whether thou shalt save
INT: know you O wife if the husband

1 Corinthians 7:16 Conj
GRK: οἶδας ἄνερ εἰ τὴν γυναῖκα
NAS: O husband, whether you will save
KJV: O man, whether thou shalt save
INT: know you O husband if the wife

1 Corinthians 7:17 Conj
GRK: Εἰ μὴ ἑκάστῳ
NAS: Only, as the Lord has assigned
INT: if not to each

1 Corinthians 7:21 Conj
GRK: μελέτω ἀλλ' εἰ καὶ δύνασαι
NAS: Do not worry about it; but if you are able
INT: let it be a care but if moreover you are able

1 Corinthians 7:36 Conj
GRK: Εἰ δέ τις
NAS: But if any man thinks
INT: if moreover anyone

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page