ἔσται
Englishman's Concordance
ἔσται (estai) — 119 Occurrences

Matthew 5:21 V-FI-3S
GRK: φονεύσῃ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει
INT: shall murder liable will be to the judgment

Matthew 5:22 V-FI-3S
GRK: αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει
INT: of him liable will be to the judgment

Matthew 5:22 V-FI-3S
GRK: Ῥακά ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ
INT: Raca liable will be to the Sanhedrin

Matthew 5:22 V-FI-3S
GRK: Μωρέ ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν
INT: Fool liable will be to the

Matthew 6:21 V-FI-3S
GRK: σου ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ
INT: of you there will be also the

Matthew 6:22 V-FI-3S
GRK: σου φωτεινὸν ἔσται
INT: of you light will be

Matthew 6:23 V-FI-3S
GRK: σου σκοτεινὸν ἔσται εἰ οὖν
INT: of you dark will be If therefore

Matthew 8:12 V-FI-3S
GRK: ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
INT: outer there will be the weeping

Matthew 10:15 V-FI-3S
GRK: ὑμῖν ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων
INT: to you More tolerable it will be for [the] land of Sodom

Matthew 11:22 V-FI-3S
GRK: Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ
INT: Sidon more tolerable will it be in day

Matthew 11:24 V-FI-3S
GRK: Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ
INT: of Sodom more tolerable will it be in day

Matthew 12:11 V-FI-3S
GRK: αὐτοῖς Τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν
INT: to them What will there be of you

Matthew 12:40 V-FI-3S
GRK: νύκτας οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς
INT: nights thus will be the Son

Matthew 12:45 V-FI-3S
GRK: πρώτων Οὕτως ἔσται καὶ τῇ
INT: first Thus it will be also to

Matthew 13:40 V-FI-3S
GRK: κατακαίεται οὕτως ἔσται ἐν τῇ
INT: is consumed thus it will be in the

Matthew 13:42 V-FI-3S
GRK: πυρός ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
INT: fire there will be the weeping

Matthew 13:49 V-FI-3S
GRK: οὕτως ἔσται ἐν τῇ
INT: Thus will it be in the

Matthew 13:50 V-FI-3S
GRK: πυρός ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
INT: fire there will be the weeping

Matthew 16:19 V-FI-3S
GRK: τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν
INT: the earth will be bound in

Matthew 16:19 V-FI-3S
GRK: τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν
INT: the earth will be loosed in

Matthew 16:22 V-FI-3S
GRK: οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο
INT: never not will be to you this

Matthew 18:18 V-FI-3S
GRK: τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν
INT: the earth will be bound in

Matthew 18:18 V-FI-3S
GRK: τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν
INT: the earth will be loosed in

Matthew 19:27 V-FI-3S
GRK: τί ἄρα ἔσται ἡμῖν
INT: what then will be to us

Matthew 20:26 V-FI-3S
GRK: οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν
INT: Not thus will it be among you

Matthew 20:26 V-FI-3S
GRK: μέγας γενέσθαι ἔσται ὑμῶν διάκονος
INT: great become let him be your servant

Matthew 20:27 V-FI-3S
GRK: εἶναι πρῶτος ἔσται ὑμῶν δοῦλος
INT: be first let him be your slave

Matthew 22:13 V-FI-3S
GRK: ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
INT: outer there will be the weeping

Matthew 22:28 V-FI-3S
GRK: τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή πάντες
INT: of the seven will she be wife all

Matthew 23:11 V-FI-3S
GRK: μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος
INT: [the] greatest among you will be your servant

Matthew 24:3 V-FI-3S
GRK: πότε ταῦτα ἔσται καὶ τί
INT: when these things will be and what [is]

Matthew 24:21 V-FI-3S
GRK: ἔσται γὰρ τότε
INT: there will be indeed then

Matthew 24:27 V-FI-3S
GRK: δυσμῶν οὕτως ἔσται ἡ παρουσία
INT: west so will be the coming

Matthew 24:37 V-FI-3S
GRK: Νῶε οὕτως ἔσται ἡ παρουσία
INT: Noah so will be the coming

Matthew 24:39 V-FI-3S
GRK: ἅπαντας οὕτως ἔσται καὶ ἡ
INT: all thus will be moreover the

Matthew 24:51 V-FI-3S
GRK: θήσει ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
INT: will appoint there will be the weeping

Matthew 25:30 V-FI-3S
GRK: ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
INT: outer there will be the weeping

Matthew 27:64 V-FI-3S
GRK: νεκρῶν καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη
INT: dead and will be the last

Mark 6:11 V-FI-3S
GRK: ὑμῖν ἀνεκτοτερον ἔσται Σοδόμοις ἤ
INT: to you more tolerable it will be for Sodom or

Mark 9:35 V-FI-3S
GRK: πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος
INT: first to be he will be of all last

Mark 10:43 V-FI-3S
GRK: ἐν ὑμῖν ἔσται ὑμῶν διάκονος
INT: among you will be your servant

Mark 10:44 V-FI-3S
GRK: εἶναι πρῶτος ἔσται πάντων δοῦλος
INT: to become first will be of all slave

Mark 11:23 V-FI-3S
GRK: λαλεῖ γίνεται ἔσται αὐτῷ
INT: he says takes place it will be done for him

Mark 11:24 V-FI-3S
GRK: ἐλάβετε καὶ ἔσται ὑμῖν
INT: you receive and [they] will be to you

Mark 12:7 V-FI-3S
GRK: καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ κληρονομία
INT: and ours will be the inheritance

Mark 12:23 V-FI-3S
GRK: τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή οἱ
INT: of which of them will she be wife

Mark 13:4 V-FI-3S
GRK: πότε ταῦτα ἔσται καὶ τί
INT: when these things will be and what [will be]

Mark 14:2 V-FI-3S
GRK: μή ποτε ἔσται θόρυβος τοῦ
INT: lest ever there will be an uproar of the

Luke 1:14 V-FI-3S
GRK: καὶ ἔσται χαρά σοι
INT: And he will be joy to you

Luke 1:15 V-FI-3S
GRK: ἔσται γὰρ μέγας
INT: he will be indeed great

Luke 1:32 V-FI-3S
GRK: οὗτος ἔσται μέγας καὶ
INT: He will be great and

Luke 1:33 V-FI-3S
GRK: αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος
INT: of him not there will be an end

Luke 1:34 V-FI-3S
GRK: ἄγγελον Πῶς ἔσται τοῦτο ἐπεὶ
INT: angel How will be this since

Luke 1:45 V-FI-3S
GRK: πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς
INT: having believed for there will be a fulfillment to the things

Luke 1:66 V-FI-3S
GRK: παιδίον τοῦτο ἔσται καὶ γὰρ
INT: child this will be And indeed

Luke 2:10 V-FI-3S
GRK: μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ
INT: great which will be to all the

Luke 3:5 V-FI-3S
GRK: ταπεινωθήσεται καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ
INT: will be made low and will become the crooked

Luke 4:7 V-FI-3S
GRK: ἐνώπιον ἐμοῦ ἔσται σοῦ πᾶσα
INT: before me will be yours all things

Luke 6:35 V-FI-3S
GRK: ἀπελπίζοντες καὶ ἔσται ὁ μισθὸς
INT: expecting in return and will be the reward

Luke 6:40 V-FI-3S
GRK: δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ
INT: moreover every one will be as the

Luke 10:12 V-FI-3S
GRK: ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῇ
INT: that more tolerable it will be than the

Luke 10:14 V-FI-3S
GRK: Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ
INT: Sidon more tolerable will it be in the

Luke 11:30 V-FI-3S
GRK: σημεῖον οὕτως ἔσται καὶ ὁ
INT: a sign thus will be also the

Luke 11:36 V-FI-3S
GRK: τι σκοτεινόν ἔσται φωτεινὸν ὅλον
INT: any dark it will be light all

Luke 12:20 V-FI-3S
GRK: ἡτοίμασας τίνι ἔσται
INT: you did prepare to whom will be

Luke 12:34 V-FI-3S
GRK: καρδία ὑμῶν ἔσται
INT: heart of you will be

Luke 12:55 V-FI-3S
GRK: ὅτι Καύσων ἔσται καὶ γίνεται
INT: Heat there will be and it happens

Luke 13:28 V-FI-3S
GRK: Ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς
INT: There will be the weeping

Luke 14:10 V-FI-3S
GRK: ἀνώτερον τότε ἔσται σοι δόξα
INT: higher Then will be to you glory

Luke 15:7 V-FI-3S
GRK: τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ
INT: heaven will be over one

Luke 17:24 V-FI-3S
GRK: λάμπει οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς
INT: shines thus will be the Son

Luke 17:26 V-FI-3S
GRK: Νῶε οὕτως ἔσται καὶ ἐν
INT: of Noah thus will it be also in

Luke 17:30 V-FI-3S
GRK: τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ
INT: them will it be in that day

Luke 17:31 V-FI-3S
GRK: ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ
INT: day [he] who will be on the

Luke 19:46 V-FI-3S
GRK: Γέγραπται Καὶ ἔσται ὁ οἶκός
INT: It has been written also will be the house

Luke 21:7 V-FI-3S
GRK: οὖν ταῦτα ἔσται καὶ τί
INT: then these things will be and what

Luke 21:11 V-FI-3S
GRK: σημεῖα μεγάλα ἔσται
INT: signs great will there be

Luke 21:23 V-FI-3S
GRK: ταῖς ἡμέραις ἔσται γὰρ ἀνάγκη
INT: the days there will be indeed distress

Luke 21:24 V-FI-3S
GRK: καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ
INT: and Jersualem will be trodden down by

Luke 22:69 V-FI-3S
GRK: νῦν δὲ ἔσται ὁ υἱὸς
INT: now on also will be the Son

John 12:26 V-FI-3S
GRK: ὁ ἐμὸς ἔσται ἐάν τις
INT: of me will be if anyone

John 14:17 V-FI-3S
GRK: ἐν ὑμῖν ἔσται
INT: in you will be

John 19:24 V-FI-3S
GRK: αὐτοῦ τίνος ἔσται ἵνα ἡ
INT: it whose it will be that the

Acts 2:17 V-FI-3S
GRK: Καὶ ἔσται ἐν ταῖς
INT: And it will be in the

Acts 2:21 V-FI-3S
GRK: Καὶ ἔσται πᾶς ὃς
INT: And it will be everyone who

Acts 3:23 V-FI-3S
GRK: ἔσται δὲ πᾶσα
INT: it will be [that] moreover every

Acts 7:6 V-FI-3S
GRK: θεὸς ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα
INT: God That will be the descendants

Acts 27:22 V-FI-3S
GRK: ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν
INT: of life not any will be from among you

Acts 27:25 V-FI-3S
GRK: ὅτι οὕτως ἔσται καθ' ὃν
INT: that thus it will be according to the

Romans 4:18 V-FI-3S
GRK: εἰρημένον Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα
INT: had been said So will be the descendants

Romans 9:9 V-FI-3S
GRK: ἐλεύσομαι καὶ ἔσται τῇ Σάρρᾳ
INT: I will come and there will be to Sarah

Romans 9:26 V-FI-3S
GRK: καὶ ἔσται ἐν τῷ
INT: And it will be in the

Romans 15:12 V-FI-3S
GRK: Ἠσαίας λέγει Ἔσται ἡ ῥίζα
INT: Isaiah says There will be the root

1 Corinthians 11:27 V-FI-3S
GRK: ἀναξίως ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος
INT: unworthily guilty will be of the body

2 Corinthians 3:8 V-FI-3S
GRK: τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ
INT: of the Spirit will be in glory

2 Corinthians 11:15 V-FI-3S
GRK: τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ
INT: the end will be according to the

2 Corinthians 13:11 V-FI-3S
GRK: καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ' ὑμῶν
INT: and peace will be with you

Philippians 4:9 V-FI-3S
GRK: τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ' ὑμῶν
INT: of peace will be with you

Colossians 2:8 V-FI-3S
GRK: τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν
INT: anyone you there will be who makes a prey of

2 Timothy 2:21 V-FI-3S
GRK: ἀπὸ τούτων ἔσται σκεῦος εἰς
INT: from these he will be a vessel to

2 Timothy 3:9 V-FI-3S
GRK: αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν ὡς
INT: of them fully manifest will be to all as

2 Timothy 4:3 V-FI-3S
GRK: ἔσται γὰρ καιρὸς
INT: there will be indeed a time

Hebrews 1:5 V-FI-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς
INT: and he will be to me for

Hebrews 3:12 V-FI-3S
GRK: μή ποτε ἔσται ἔν τινι
INT: lest ever will be in anyone

James 1:25 V-FI-3S
GRK: ποιήσει αὐτοῦ ἔσται
INT: deed of him will be

James 5:3 V-FI-3S
GRK: μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ φάγεται
INT: a testimony against you will be and will eat

2 John 1:2 V-FI-3S
GRK: μεθ' ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν
INT: with us will be to the

2 John 1:3 V-FI-3S
GRK: ἔσται μεθ' ἡμῶν
INT: will be with us

Revelation 10:6 V-FI-3S
GRK: χρόνος οὐκέτι ἔσται
INT: Delay no longer will be

Revelation 10:9 V-FI-3S
GRK: στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς
INT: mouth of you it will be sweet as

Revelation 21:3 V-FI-3S
GRK: μετ' αὐτῶν ἔσται αὐτῶν θεός
INT: with them will be their God

Revelation 21:4 V-FI-3S
GRK: θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι οὔτε
INT: death not will be any longer nor

Revelation 21:4 V-FI-3S
GRK: πόνος οὐκ ἔσται ἔτι ὅτι
INT: distress not will be any longer for

Revelation 21:7 V-FI-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός
INT: and he will be to me son

Revelation 21:25 V-FI-3S
GRK: γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ
INT: indeed not will be there

Revelation 22:3 V-FI-3S
GRK: κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι καὶ
INT: curse not will be any longer and

Revelation 22:3 V-FI-3S
GRK: ἐν αὐτῇ ἔσται καὶ οἱ
INT: in it will be and the

Revelation 22:5 V-FI-3S
GRK: νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι καὶ
INT: night not will be there and

Revelation 22:14 V-FI-3S
GRK: αὐτῶν ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία
INT: of them that will be the right

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page