εἰσίν
Englishman's Concordance
εἰσίν (eisin) — 159 Occurrences

Matthew 2:18 V-PI-3P
GRK: ὅτι οὐκ εἰσίν
INT: because no more are they

Matthew 7:13 V-PI-3P
GRK: καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι
INT: and many are they who enter

Matthew 7:14 V-PI-3P
GRK: καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες
INT: and few are they who find

Matthew 7:15 V-PI-3P
GRK: ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες
INT: inwardly moreover they are wolves ravenous

Matthew 10:30 V-PI-3P
GRK: πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν
INT: all numbered are

Matthew 11:8 V-PIA-3P
GRK: τῶν βασιλέων εἰσίν
INT: the of kings are

Matthew 12:5 V-PI-3P
GRK: καὶ ἀναίτιοί εἰσιν
INT: and guiltless are

Matthew 12:48 V-PI-3P
GRK: καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί
INT: and who are the brothers

Matthew 13:38 V-PI-3P
GRK: σπέρμα οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ
INT: seed these are the sons

Matthew 13:38 V-PI-3P
GRK: δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ
INT: and [the] weeds are the sons

Matthew 13:39 V-PI-3P
GRK: θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν
INT: [the] harvesters angels are

Matthew 13:56 V-PI-3P
GRK: πρὸς ἡμᾶς εἰσίν πόθεν οὖν
INT: with us are from where then

Matthew 15:14 V-PI-3P
GRK: αὐτούς τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί τυφλῶν
INT: them blind they are guides blind

Matthew 16:28 V-PI-3P
GRK: ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν
INT: to you There are some of those

Matthew 17:26 V-PI-3P
GRK: Ἄρα¦γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί
INT: Then indeed free are the sons

Matthew 18:20 V-PI-3P
GRK: οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ
NAS: in My name, I am there
KJV: name, there am I in the midst
INT: where indeed are two or

Matthew 19:6 V-PI-3P
GRK: ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ
INT: So that no longer are they two but

Matthew 19:12 V-PI-3P
GRK: εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι
INT: there are indeed eunuchs

Matthew 19:12 V-PI-3P
GRK: οὕτως καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες
INT: thus and there are eunuchs who

Matthew 19:12 V-PI-3P
GRK: ἀνθρώπων καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες
INT: men and there are eunuchs who

Matthew 20:16 V-PIA-3P
GRK: πολλοὶ γὰρ εἰσιν κλητοί ὀλίγοι
INT: many indeed are called few

Matthew 22:14 V-PI-3P
GRK: πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι
INT: many indeed are called few

Matthew 22:30 V-PI-3P
GRK: τῷ οὐρανῷ εἰσίν
INT: heaven they are

Mark 4:15 V-PI-3P
GRK: οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ
INT: these moreover are they along

Mark 4:16 V-PI-3P
GRK: καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ
INT: And these are likewise they who

Mark 4:17 V-PI-3P
GRK: ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν εἶτα γενομένης
INT: but temporary are then having arisen

Mark 4:18 V-PI-3P
GRK: καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς
INT: And these are they who among

Mark 4:18 V-PI-3P
GRK: σπειρόμενοι οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν
INT: are sown these are the [ones] the

Mark 4:20 V-PI-3P
GRK: καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ
INT: And these are the [ones] upon

Mark 6:3 V-PI-3P
GRK: καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ
INT: And not are the sisters

Mark 9:1 V-PI-3P
GRK: ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες ὧδε
INT: to you That there are some here

Mark 10:8 V-PI-3P
GRK: ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ
INT: so that no longer are they two but

Mark 12:25 V-PI-3P
GRK: γαμίζονται ἀλλ' εἰσὶν ὡς ἄγγελοι
INT: are given in marriage but are like angels

Luke 7:25 V-PI-3P
GRK: τοῖς βασιλείοις εἰσίν
INT: the palaces are

Luke 7:31 V-PI-3P
GRK: καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι
INT: and to what are they like

Luke 7:32 V-PI-3P
GRK: ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις τοῖς
INT: Like are they to little children

Luke 8:12 V-PI-3P
GRK: τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες
INT: the road are the [ones] having heard

Luke 8:14 V-PI-3P
GRK: πεσόν οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες
INT: has fallen these are they who having heard

Luke 8:15 V-PI-3P
GRK: γῇ οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν
INT: soil these are they who in

Luke 8:21 V-PI-3P
GRK: μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν
INT: of me those are who the

Luke 9:13 V-PI-3P
GRK: εἶπαν Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον
INT: they said not There are to us more

Luke 9:27 V-PI-3P
GRK: ὑμῖν ἀληθῶς εἰσίν τινες τῶν
INT: to you truthfully there are some of those

Luke 11:7 V-PI-3P
GRK: τὴν κοίτην εἰσίν οὐ δύναμαι
INT: the bed are not I am able

Luke 12:38 V-PI-3P
GRK: οὕτως μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι
INT: thus blessed are those

Luke 13:14 V-PI-3P
GRK: Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς
INT: Six days they are in which

Luke 13:30 V-PI-3P
GRK: καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἳ
INT: And Behold there are last who

Luke 13:30 V-PI-3P
GRK: πρῶτοι καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ
INT: first and there are first who

Luke 16:8 V-PI-3P
GRK: τὴν ἑαυτῶν εἰσίν
INT: of themselves are

Luke 18:9 V-PI-3P
GRK: ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν δίκαιοι καὶ
INT: themselves that they are righteous and

Luke 20:36 V-PI-3P
GRK: ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν καὶ υἱοί
INT: angels indeed they are and sons

Luke 20:36 V-PI-3P
GRK: καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ τῆς
INT: and sons are of God of the

Luke 21:22 V-PI-3P
GRK: ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν τοῦ πλησθῆναι
INT: of avenging these are that may be accomplished

John 4:35 V-PI-3P
GRK: ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν
INT: for white they are to harvest

John 5:39 V-PI-3P
GRK: καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι
INT: and they are they which bear witness

John 6:64 V-PI-3P
GRK: ἀλλ' εἰσὶν ἐξ ὑμῶν
INT: but they are of you

John 6:64 V-PI-3P
GRK: Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ
INT: Jesus who they are who not

John 7:49 V-PI-3P
GRK: νόμον ἐπάρατοί εἰσιν
INT: law accursed are

John 8:10 V-PI-3P
GRK: Γύναι ποῦ εἰσίν οὐδείς σε
INT: Woman where are they no one you

John 10:8 V-PI-3P
GRK: ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί
INT: me thieves are and robbers

John 11:9 V-PI-3P
GRK: δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας
INT: twelve hours are there in the day

John 14:2 V-PI-3P
GRK: μοναὶ πολλαί εἰσιν εἰ δὲ
INT: rooms many there are if moreover

John 17:7 V-PI-3P
GRK: παρὰ σοῦ εἰσίν
INT: of you are

John 17:9 V-PI-3P
GRK: ὅτι σοί εἰσιν
INT: for yours they are

John 17:11 V-PI-3P
GRK: τῷ κόσμῳ εἰσίν κἀγὼ πρὸς
INT: the world are and I to

John 17:14 V-PI-3P
GRK: ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ
NAS: even as I am not of the world.
KJV: even as I am not of
INT: because not they are of the

John 17:16 V-PI-3P
GRK: κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ
NAS: even as I am not of the world.
KJV: even as I am not of
INT: world not they are as I

Acts 2:7 V-PI-3P
GRK: ἅπαντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες
INT: all these are who are speaking

Acts 2:13 V-PI-3P
GRK: Γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν
INT: Of new wine full they are

Acts 4:13 V-PI-3P
GRK: ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσιν καὶ ἰδιῶται
INT: men unschooled they are and untrained

Acts 5:25 V-PI-3P
GRK: τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ
INT: the prison are in the

Acts 13:31 V-PI-3P
GRK: οἵτινες νῦν εἰσιν μάρτυρες αὐτοῦ
INT: who now are witnesses of him

Acts 16:17 V-PI-3P
GRK: τοῦ ὑψίστου εἰσίν οἵτινες καταγγέλλουσιν
INT: Most High are who proclaim

Acts 16:38 V-PI-3P
GRK: ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσιν
INT: that Romans they are

Acts 19:26 V-PI-3P
GRK: ὅτι οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ
INT: that not they are gods which

Acts 19:38 V-PI-3P
GRK: καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις
INT: and procounsuls there are let them accuse one another

Acts 21:20 V-PI-3P
GRK: πόσαι μυριάδες εἰσὶν ἐν τοῖς
INT: how many myriads they are among the

Acts 21:23 V-PI-3P
GRK: σοι λέγομεν εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες
INT: to you we say These are with us men

Acts 23:21 V-PI-3P
GRK: καὶ νῦν εἰσὶν ἕτοιμοι προσδεχόμενοι
INT: and now they are ready waiting

Acts 24:11 V-PI-3P
GRK: οὐ πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι
INT: not more than there are to me days

Romans 1:32 V-PI-3P
GRK: ἄξιοι θανάτου εἰσίν οὐ μόνον
INT: worthy of death are not only

Romans 2:14 V-PI-3P
GRK: ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσὶν νόμος
INT: having to themselves are a law

Romans 8:14 V-PI-3P
GRK: υἱοὶ θεοῦ εἰσίν
INT: sons of God are

Romans 9:4 V-PI-3P
GRK: οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται ὧν
INT: who are Israelites whose [is]

Romans 9:7 V-PI-3P
GRK: οὐδ' ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραάμ
INT: nor because they are seed of Abraham

Romans 13:1 V-PI-3P
GRK: θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν
INT: God that have been instituted are

Romans 13:3 V-PI-3P
GRK: ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ
INT: rulers not are a terror

Romans 13:6 V-PI-3P
GRK: γὰρ θεοῦ εἰσὶν εἰς αὐτὸ
INT: indeed of God they are on this very

Romans 15:27 V-PI-3P
GRK: καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν εἰ
INT: and debtors they are of them if

Romans 16:7 V-PI-3P
GRK: μου οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν
INT: of me who are of note among

1 Corinthians 1:11 V-PI-3P
GRK: ἐν ὑμῖν εἰσίν
INT: among you there are

1 Corinthians 3:8 V-PI-3P
GRK: ποτίζων ἕν εἰσιν ἕκαστος δὲ
INT: waters one are each however

1 Corinthians 3:20 V-PI-3P
GRK: σοφῶν ὅτι εἰσὶν μάταιοι
INT: wise that they are futile

1 Corinthians 8:5 V-PI-3P
GRK: γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόμενοι θεοὶ
INT: truly if indeed there are [those] called gods

1 Corinthians 8:5 V-PI-3P
GRK: γῆς ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ
INT: earth as there are gods many

1 Corinthians 10:18 V-PI-3P
GRK: τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν
INT: with the altar are

1 Corinthians 12:4 V-PI-3P
GRK: δὲ χαρισμάτων εἰσίν τὸ δὲ
INT: moreover of gifts there are but

1 Corinthians 12:5 V-PI-3P
GRK: διαιρέσεις διακονιῶν εἰσίν καὶ ὁ
INT: varieties of services there are but the

1 Corinthians 12:6 V-PI-3P
GRK: διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν καὶ ὁ
INT: varieties of working there are but the

1 Corinthians 14:10 V-PI-3P
GRK: γένη φωνῶν εἰσὶν ἐν κόσμῳ
INT: kinds of languages are in [the] world

1 Corinthians 14:22 V-PI-3P
GRK: εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς
INT: for a sign are not to those that

2 Corinthians 11:22 V-PI-3P
GRK: Ἐβραῖοί εἰσιν κἀγώ Ἰσραηλῖταί
INT: Hebrews are they I also Israelites

2 Corinthians 11:22 V-PI-3P
GRK: κἀγώ Ἰσραηλῖταί εἰσιν κἀγώ σπέρμα
INT: I also Israelites are they I also Seed

2 Corinthians 11:22 V-PI-3P
GRK: σπέρμα Ἀβραάμ εἰσιν κἀγώ
INT: Seed of Abraham are they I also

2 Corinthians 11:23 V-PI-3P
GRK: διάκονοι Χριστοῦ εἰσίν παραφρονῶν λαλῶ
INT: Servants of Christ are they as being beside myself I speak

Galatians 1:7 V-PI-3P
GRK: μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες
INT: not some there are who trouble

Galatians 3:7 V-PI-3P
GRK: οὗτοι υἱοί εἰσιν Ἀβραάμ
INT: these sons are of Abraham

Galatians 3:10 V-PI-3P
GRK: ἔργων νόμου εἰσὶν ὑπὸ κατάραν
INT: works of law are under a curse

Galatians 3:10 V-PI-3P
GRK: ὑπὸ κατάραν εἰσίν γέγραπται γὰρ
INT: under a curse are it has been written indeed

Galatians 4:24 V-PI-3P
GRK: αὗται γάρ εἰσιν δύο διαθῆκαι
INT: these indeed are two covenants

Ephesians 5:16 V-PI-3P
GRK: ἡμέραι πονηραί εἰσιν
INT: days evil are

Colossians 2:3 V-PI-3P
GRK: ἐν ᾧ εἰσὶν πάντες οἱ
INT: in which are all the

1 Timothy 5:24 V-PI-3P
GRK: ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν προάγουσαι εἰς
INT: sins manifest are going before to

1 Timothy 6:1 V-PI-3P
GRK: Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν
INT: As many as are under a yoke

1 Timothy 6:2 V-PI-3P
GRK: ὅτι ἀδελφοί εἰσιν ἀλλὰ μᾶλλον
INT: because brothers they are but rather

1 Timothy 6:2 V-PI-3P
GRK: ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ
INT: because believing [ones] they are and beloved

2 Timothy 3:6 V-PI-3P
GRK: τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες
INT: this sort indeed are those who [are] entering

Titus 1:10 V-PI-3P
GRK: Εἰσὶν γὰρ πολλοὶ
INT: there are indeed many

Titus 3:9 V-PI-3P
GRK: νομικὰς περιίστασο εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς
INT: about [the] law stand aloof from they are indeed unprofitable

Hebrews 1:10 V-PI-3P
GRK: χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί
INT: hands of you are the heavens

Hebrews 1:14 V-PI-3P
GRK: οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα
INT: Not all are they ministering spirits

Hebrews 7:20 V-PI-3P
GRK: χωρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες
INT: without [the] swearing of an oath are priests become

Hebrews 7:23 V-PI-3P
GRK: μὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς
INT: indeed many are have become priests

Hebrews 11:13 V-PI-3P
GRK: καὶ παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς
INT: and exiles they are on the

2 Peter 2:17 V-PI-3P
GRK: οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι
INT: These are fountains without water

2 Peter 3:7 V-PI-3P
GRK: λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρὶ τηρούμενοι
INT: word treasured up are for fire being kept

1 John 2:19 V-PI-3P
GRK: ὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ
INT: that not are all of

1 John 4:5 V-PI-3P
GRK: τοῦ κόσμου εἰσίν διὰ τοῦτο
INT: the world are because of this

1 John 5:3 V-PI-3P
GRK: βαρεῖαι οὐκ εἰσίν
INT: burdensome not are

1 John 5:7 V-PI-3P
GRK: ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες
INT: Because three there are who bear testimony

1 John 5:7 V-PIA-3P
GRK: τρεῖς ἕν εἰσιν
INT: three one are

1 John 5:8 V-PI-3P
GRK: τὸ ἕν εἰσιν
INT: one are

Jude 1:12 V-PI-3P
GRK: οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν
INT: These are the ones in

Jude 1:16 V-PI-3P
GRK: Οὗτοί εἰσιν γογγυσταί μεμψίμοιροι
INT: These are murmurers complainers

Jude 1:19 V-PI-3P
GRK: Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες
INT: These are they who set apart [themselves]

Revelation 1:19 V-PI-3P
GRK: καὶ ἃ εἰσὶν καὶ ἃ
INT: and the things which are and the things which

Revelation 1:20 V-PI-3P
GRK: ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσίν καὶ αἱ
INT: seven churches are and the

Revelation 1:20 V-PI-3P
GRK: ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν
INT: seven churches are

Revelation 2:2 V-PI-3P
GRK: καὶ οὐκ εἰσίν καὶ εὗρες
INT: and not are and did find

Revelation 2:9 V-PI-3P
GRK: καὶ οὐκ εἰσίν ἀλλὰ συναγωγὴ
INT: and not are but a synagogue

Revelation 3:4 V-PI-3P
GRK: ὅτι ἄξιοί εἰσιν
INT: because worthy they are

Revelation 3:9 V-PI-3P
GRK: καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται
INT: and not are but do lie

Revelation 4:5 V-PI-3P
GRK: θρόνου ἅ εἰσιν τὰ ἑπτὰ
INT: throne which are the seven

Revelation 5:6 V-PI-3P
GRK: ἑπτά οἵ εἰσιν τὰ ἑπτὰ
INT: seven which are the seven

Revelation 5:8 V-PI-3P
GRK: θυμιαμάτων αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ
INT: of incenses which are the prayers

Revelation 7:13 V-PI-3P
GRK: λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν
INT: white who are they and from where

Revelation 7:14 V-PI-3P
GRK: μοι Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι
INT: to me These are they who come

Revelation 7:15 V-PI-3P
GRK: διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ
INT: Because of this are they before the

Revelation 11:4 V-PI-3P
GRK: Οὗτοί εἰσιν αἱ δύο
INT: These are the two

Revelation 14:4 V-PI-3P
GRK: οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ
INT: These are they who with

Revelation 14:4 V-PI-3P
GRK: παρθένοι γάρ εἰσιν οὗτοι οἱ
INT: pure indeed they are these they who

Revelation 14:5 V-PI-3P
GRK: ψεῦδος ἄμωμοί εἰσιν ἐνώπιον τοῦ
INT: a lie blameless they are before the

Revelation 16:6 V-PI-3P
GRK: πιεῖν ἄξιοί εἰσιν
INT: to drink worthy they are

Revelation 16:14 V-PI-3P
GRK: εἰσὶν γὰρ πνεύματα
INT: they are indeed spirits

Revelation 17:9 V-PI-3P
GRK: ἑπτὰ ὄρη εἰσίν ὅπου ἡ
INT: seven mountains are where the

Revelation 17:10 V-PI-3P
GRK: βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν οἱ πέντε
INT: kings seven there are the five

Revelation 17:12 V-PI-3P
GRK: δέκα βασιλεῖς εἰσίν οἵτινες βασιλείαν
INT: ten kings are which a kingdom

Revelation 17:15 V-PI-3P
GRK: καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ ἔθνη
INT: and multitudes are and nations

Revelation 19:9 V-PI-3P
GRK: τοῦ θεοῦ εἰσίν
INT: of God are

Revelation 21:5 V-PI-3P
GRK: καὶ ἀληθινοί εἰσιν
INT: and true are

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page