ἕτερα
Englishman's Concordance
ἕτερα (hetera) — 14 Occurrences

Matthew 12:45 Adj-ANP
GRK: ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα
NAS: with it seven other spirits
KJV: seven other spirits
INT: itself seven other spirits more evil

Mark 16:12 Adj-DFS
GRK: ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις
NAS: that, He appeared in a different form
KJV: he appeared in another form unto two
INT: he appeared in another form going

Luke 3:18 Adj-ANP
GRK: οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο
NAS: with many other exhortations
KJV: many other things
INT: therefore also other things exhorting he preached good news to

Luke 11:26 Adj-ANP
GRK: καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα
NAS: [along] seven other spirits
KJV: [to him] seven other spirits
INT: and takes other spirits more evil

Luke 17:35 Adj-NFS
GRK: ἡ δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται
NAS: will be taken and the other will be left.
KJV: shall be taken, and the other left.
INT: and [the] other will be left

Luke 22:65 Adj-ANP
GRK: καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες
NAS: many other things
KJV: many other things blasphemously
INT: And other things many blaspheming

John 19:37 Adj-NFS
GRK: καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει
NAS: And again another Scripture says,
KJV: And again another scripture saith,
INT: And again another Scripture says

Acts 20:15 Adj-DFS
GRK: τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς
NAS: Chios; and the next day we crossed over
KJV: and the next [day] we arrived
INT: and [the] next [day] we arrived at

Acts 27:3 Adj-DFS
GRK: τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς
NAS: The next day we put in at Sidon;
KJV: And the next [day] we touched atINT: the moreover next [day] we landed at

Romans 8:39 Adj-NFS
GRK: τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς
NAS: any other created thing,
KJV: nor any other creature, shall be able
INT: any created thing other will be able us

Romans 13:9 Adj-NFS
GRK: εἴ τις ἑτέρα ἐντολή ἐν
NAS: there is any other commandment,
KJV: if [there be] any other commandment,
INT: if any other commandment in

1 Corinthians 15:40 Adj-NFS
GRK: ἐπίγεια ἀλλὰ ἑτέρα μὲν ἡ
NAS: of the heavenly is one, and the [glory] of the earthly
KJV: of the celestial [is] one, and
INT: earthly but one truly the

1 Corinthians 15:40 Adj-NFS
GRK: ἐπουρανίων δόξα ἑτέρα δὲ ἡ
NAS: and the [glory] of the earthly is another.
KJV: the [glory] of the terrestrial [is] another.
INT: heavenly glory one moreover that

James 2:25 Adj-DFS
GRK: ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα
NAS: and sent them out by another way?
KJV: and had sent [them] out another way?
INT: messengers and by another way having put [them] forth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page