ἑτέρῳ
Englishman's Concordance
ἑτέρῳ (heterō) — 12 Occurrences

Matthew 21:30 Adj-DNS
GRK: δὲ τῷ ἑτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως
INT: moreover to the second he said likewise

Luke 5:7 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ
NAS: to their partners in the other boat
KJV: were in the other ship,
INT: in the other boat that

Luke 6:6 Adj-DNS
GRK: δὲ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν
NAS: On another Sabbath He entered
KJV: also on another sabbath, that he
INT: moreover on another Sabbath entered

Luke 14:31 Adj-DMS
GRK: βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συνβαλεῖν
NAS: out to meet another king
KJV: war against another king, sitteth
INT: king proceeding with another king to engage

Luke 16:7 Adj-DMS
GRK: ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν Σὺ
NAS: he said to another, 'And how much
KJV: Then said he to another, And how much
INT: Then to another he said you

Acts 13:35 Adj-DMS
GRK: καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει Οὐ
NAS: says in another [Psalm], 'YOU WILL NOT ALLOW
KJV: in another [psalm], Thou shalt
INT: also in another [psalm] he says not

Romans 7:3 Adj-DMS
GRK: γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ ἐὰν δὲ
NAS: she is joined to another man,
KJV: she be married to another man,
INT: she be to man another if however

Romans 7:3 Adj-DMS
GRK: γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ
NAS: though she is joined to another man.
KJV: though she be married to another man.
INT: having become to man another

Romans 7:4 Adj-DMS
GRK: γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ τῷ ἐκ
NAS: that you might be joined to another, to Him who was raised
KJV: should be married to another, [even] to him who is raised
INT: to be you to another from among [the]

1 Corinthians 12:9 Adj-DMS
GRK: ἑτέρῳ πίστις ἐν
NAS: to another faith by the same
KJV: To another faith by
INT: and to a different one faith in

1 Corinthians 12:10 Adj-DMS
GRK: διακρίσεις πνευμάτων ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν
NAS: of spirits, to another [various] kinds
KJV: to another [divers] kinds
INT: discerning of spirits and to a different one kinds of tongues

Hebrews 5:6 Adj-DMS
GRK: καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει Σὺ
NAS: also in another [passage], YOU ARE A PRIEST
KJV: in another [place], Thou
INT: also in another [place] he says You [are]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page