Ἕτερος
Englishman's Concordance
Ἕτερος (Heteros) — 16 Occurrences

Matthew 8:21 Adj-NMS
GRK: Ἕτερος δὲ τῶν
NAS: Another of the disciples said
KJV: And another of his disciples
INT: Another moreover of the

Luke 7:41 Adj-NMS
GRK: ὁ δὲ ἕτερος πεντήκοντα
NAS: denarii, and the other fifty.
KJV: pence, and the other fifty.
INT: and [the] other fifty

Luke 9:61 Adj-NMS
GRK: δὲ καὶ ἕτερος Ἀκολουθήσω σοι
NAS: Another also said,
KJV: And another also said,
INT: moreover also another I will follow you

Luke 14:19 Adj-NMS
GRK: καὶ ἕτερος εἶπεν Ζεύγη
NAS: Another one said, 'I have bought
KJV: And another said, I have bought
INT: And another said Pairs

Luke 14:20 Adj-NMS
GRK: καὶ ἕτερος εἶπεν Γυναῖκα
NAS: Another one said, I have married
KJV: And another said, I have married
INT: And another said A wife

Luke 17:34 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται
NAS: will be taken and the other will be left.
KJV: and the other shall be left.
INT: and the other will be left

Luke 17:36 Adj
GRK: καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται
KJV: shall be taken, and the other left.
INT: and the other shall be left

Luke 18:10 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἕτερος τελώνης
NAS: a Pharisee and the other a tax collector.
KJV: a Pharisee, and the other a publican.
INT: and the other a tax collector

Luke 19:20 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἕτερος ἦλθεν λέγων
NAS: Another came, saying,
KJV: And another came, saying,
INT: And another came saying

Luke 22:58 Adj-NMS
GRK: μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν
NAS: later, another saw
KJV: after a little while another saw him,
INT: after a little another having seen him

Luke 23:40 Adj-NMS
GRK: δὲ ὁ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ
NAS: But the other answered, and rebuking
KJV: But the other answering rebuked
INT: moreover the other rebuked him

Acts 1:20 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος
NAS: DWELL IN IT'; and, 'LET ANOTHER MAN TAKE
KJV: bishoprick let another take.
INT: of him let take another

Acts 7:18 Adj-NMS
GRK: ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος ἐπ' Αἴγυπτον
NAS: until THERE AROSE ANOTHER KING OVER
KJV: Till another king arose,
INT: arose king another over Egypt

1 Corinthians 3:4 Adj-NMS
GRK: εἰμι Παύλου ἕτερος δέ Ἐγὼ
NAS: of Paul, and another, I am of Apollos,
KJV: and another, I
INT: am of Paul another moreover I

1 Corinthians 14:17 Adj-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται
NAS: well enough, but the other person is not edified.
KJV: well, but the other is not
INT: but the other not is built up

Hebrews 7:15 Adj-NMS
GRK: ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος
NAS: still, if another priest arises
KJV: there ariseth another priest,
INT: arises a priest different

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page