2087. ἕτερος (heteros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2087. ἕτερος (heteros) — 99 Occurrences

Matthew 6:24 Adj-AMS
GRK: καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἢ
NAS: and love the other, or
KJV: love the other; or else
INT: and the other he will love or [the]

Matthew 6:24 Adj-GMS
GRK: καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει οὐ
NAS: and despise the other. You cannot
KJV: and despise the other. Ye cannot serve
INT: and the other he will despise not

Matthew 8:21 Adj-NMS
GRK: Ἕτερος δὲ τῶν
NAS: Another of the disciples said
KJV: And another of his disciples
INT: Another moreover of the

Matthew 10:23 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἑτέραν ἀμὴν γὰρ
NAS: flee to the next; for truly
INT: to the next truly indeed

Matthew 11:3 Adj-AMS
GRK: ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν
NAS: shall we look for someone else?
KJV: or do we look for another?
INT: coming [one] or another are we to look for

Matthew 11:16 Adj-DNP
GRK: προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις
NAS: who call out to the other [children],
INT: calling out to others

Matthew 12:45 Adj-ANP
GRK: ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα
NAS: with it seven other spirits
KJV: seven other spirits
INT: itself seven other spirits more evil

Matthew 15:30 Adj-AMP
GRK: κωφούς καὶ ἑτέρους πολλούς καὶ
NAS: and many others, and they laid them down
KJV: and many others, and cast
INT: mute and others many and

Matthew 16:14 Adj-NMP
GRK: δὲ Ἠλίαν ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν
NAS: Elijah; but still others, Jeremiah,
KJV: Elias; and others, Jeremias, or
INT: moreover Elijah others moreover Jeremiah

Matthew 21:30 Adj-DNS
GRK: δὲ τῷ ἑτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως
INT: moreover to the second he said likewise

Mark 16:12 Adj-DFS
GRK: ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις
NAS: that, He appeared in a different form
KJV: he appeared in another form unto two
INT: he appeared in another form going

Luke 3:18 Adj-ANP
GRK: οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο
NAS: with many other exhortations
KJV: many other things
INT: therefore also other things exhorting he preached good news to

Luke 4:43 Adj-DFP
GRK: Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί
NAS: of God to the other cities
KJV: of God to other cities
INT: Also to the other towns to preach good news

Luke 5:7 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ
NAS: to their partners in the other boat
KJV: were in the other ship,
INT: in the other boat that

Luke 6:6 Adj-DNS
GRK: δὲ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν
NAS: On another Sabbath He entered
KJV: also on another sabbath, that he
INT: moreover on another Sabbath entered

Luke 7:41 Adj-NMS
GRK: ὁ δὲ ἕτερος πεντήκοντα
NAS: denarii, and the other fifty.
KJV: pence, and the other fifty.
INT: and [the] other fifty

Luke 8:3 Adj-NFP
GRK: Σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί αἵτινες
NAS: and many others who
KJV: and many others, which ministered
INT: Susanna and others many who

Luke 8:6 Adj-NNS
GRK: καὶ ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ
NAS: Other [seed] fell on rocky
KJV: And some fell upon
INT: And other fell upon

Luke 8:7 Adj-NNS
GRK: καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν
NAS: Other [seed] fell among
KJV: And some fell among
INT: and other fell in

Luke 8:8 Adj-NNS
GRK: καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς
NAS: Other [seed] fell into the good
KJV: And other fell on
INT: and other fell upon

Luke 9:29 Adj-NNS
GRK: προσώπου αὐτοῦ ἕτερον καὶ ὁ
NAS: became different, and His clothing
KJV: countenance was altered, and his
INT: face of him [became] altered and the

Luke 9:56 Adj-AFS
GRK: ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην
NAS: them.] And they went on to another village.
KJV: they went to another village.
INT: they went to another village

Luke 9:59 Adj-AMS
GRK: δὲ πρὸς ἕτερον Ἀκολούθει μοι
NAS: And He said to another, Follow
KJV: he said unto another, Follow me.
INT: moreover to another Follow me

Luke 9:61 Adj-NMS
GRK: δὲ καὶ ἕτερος Ἀκολουθήσω σοι
NAS: Another also said,
KJV: And another also said,
INT: moreover also another I will follow you

Luke 10:1 Adj-AMP
GRK: ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα δύο
NAS: seventy others, and sent
KJV: the Lord appointed other seventy also,
INT: the Lord others seventy two

Luke 11:16 Adj-NMP
GRK: ἕτεροι δὲ πειράζοντες
NAS: Others, to test [Him], were demanding
KJV: And others, tempting [him], sought
INT: others moreover testing

Luke 11:26 Adj-ANP
GRK: καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα
NAS: [along] seven other spirits
KJV: [to him] seven other spirits
INT: and takes other spirits more evil

Luke 14:19 Adj-NMS
GRK: καὶ ἕτερος εἶπεν Ζεύγη
NAS: Another one said, 'I have bought
KJV: And another said, I have bought
INT: And another said Pairs

Luke 14:20 Adj-NMS
GRK: καὶ ἕτερος εἶπεν Γυναῖκα
NAS: Another one said, I have married
KJV: And another said, I have married
INT: And another said A wife

Luke 14:31 Adj-DMS
GRK: βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συνβαλεῖν
NAS: out to meet another king
KJV: war against another king, sitteth
INT: king proceeding with another king to engage

Luke 16:7 Adj-DMS
GRK: ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν Σὺ
NAS: he said to another, 'And how much
KJV: Then said he to another, And how much
INT: Then to another he said you

Luke 16:13 Adj-AMS
GRK: καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἢ
NAS: and love the other, or else
KJV: love the other; or else
INT: and the other he will love or

Luke 16:13 Adj-GMS
GRK: καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει οὐ
NAS: and despise the other. You cannot
KJV: and despise the other. Ye cannot serve
INT: and the other he will despise not

Luke 16:18 Adj-AFS
GRK: καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει καὶ
NAS: and marries another commits
KJV: marrieth another, committeth adultery:
INT: and marries another commits adultery and

Luke 17:34 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται
NAS: will be taken and the other will be left.
KJV: and the other shall be left.
INT: and the other will be left

Luke 17:35 Adj-NFS
GRK: ἡ δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται
NAS: will be taken and the other will be left.
KJV: shall be taken, and the other left.
INT: and [the] other will be left

Luke 17:36 Adj
GRK: καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται
KJV: shall be taken, and the other left.
INT: and the other shall be left

Luke 18:10 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἕτερος τελώνης
NAS: a Pharisee and the other a tax collector.
KJV: a Pharisee, and the other a publican.
INT: and the other a tax collector

Luke 19:20 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἕτερος ἦλθεν λέγων
NAS: Another came, saying,
KJV: And another came, saying,
INT: And another came saying

Luke 20:11 Adj-AMS
GRK: καὶ προσέθετο ἕτερον πέμψαι δοῦλον
NAS: to send another slave;
KJV: again he sent another servant: and
INT: And he proceeded another to send servant

Luke 22:58 Adj-NMS
GRK: μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν
NAS: later, another saw
KJV: after a little while another saw him,
INT: after a little another having seen him

Luke 22:65 Adj-ANP
GRK: καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες
NAS: many other things
KJV: many other things blasphemously
INT: And other things many blaspheming

Luke 23:32 Adj-NMP
GRK: δὲ καὶ ἕτεροι κακοῦργοι δύο
NAS: Two others also, who were criminals,
KJV: two other, malefactors,
INT: and also other criminals two

Luke 23:40 Adj-NMS
GRK: δὲ ὁ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ
NAS: But the other answered, and rebuking
KJV: But the other answering rebuked
INT: moreover the other rebuked him

John 19:37 Adj-NFS
GRK: καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει
NAS: And again another Scripture says,
KJV: And again another scripture saith,
INT: And again another Scripture says

Acts 1:20 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος
NAS: DWELL IN IT'; and, 'LET ANOTHER MAN TAKE
KJV: bishoprick let another take.
INT: of him let take another

Acts 2:4 Adj-DFP
GRK: ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς
NAS: to speak with other tongues,
KJV: began to speak with other tongues, as
INT: began to speak with other tongues as

Acts 2:13 Adj-NMP
GRK: ἕτεροι δὲ διαχλευάζοντες
NAS: But others were mocking and saying,
KJV: Others mocking said,
INT: others moreover mocking

Acts 2:40 Adj-DMP
GRK: ἑτέροις τε λόγοις
NAS: And with many other words
KJV: with many other words
INT: other moreover words

Acts 4:12 Adj-NNS
GRK: ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν
NAS: else; for there is no other name under
KJV: there is none other name under
INT: name is there another under

Acts 7:18 Adj-NMS
GRK: ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος ἐπ' Αἴγυπτον
NAS: until THERE AROSE ANOTHER KING OVER
KJV: Till another king arose,
INT: arose king another over Egypt

Acts 8:34 Adj-GMS
GRK: ἢ περὶ ἑτέρου τινός
NAS: or of someone else?
KJV: of some other man?
INT: or concerning man some

Acts 12:17 Adj-AMS
GRK: ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον
NAS: he left and went to another place.
KJV: and went into another place.
INT: he went to another place

Acts 13:35 Adj-DMS
GRK: καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει Οὐ
NAS: says in another [Psalm], 'YOU WILL NOT ALLOW
KJV: in another [psalm], Thou shalt
INT: also in another [psalm] he says not

Acts 15:35 Adj-GMP
GRK: μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν
NAS: with many others also,
KJV: with many others also.
INT: with also others many the

Acts 17:7 Adj-AMS
GRK: πράσσουσι βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι
NAS: saying that there is another king,
KJV: that there is another king,
INT: do king another saying there is

Acts 17:21 Adj-ANS
GRK: εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν ἢ
NAS: in nothing other than
KJV: in nothing else, but either to tell,
INT: in nothing else spent their leisure than

Acts 17:34 Adj-NMP
GRK: Δάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς
NAS: named Damaris and others with them.
KJV: Damaris, and others with them.
INT: Damaris and others with them

Acts 20:15 Adj-DFS
GRK: τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς
NAS: Chios; and the next day we crossed over
KJV: and the next [day] we arrived
INT: and [the] next [day] we arrived at

Acts 23:6 Adj-NNS
GRK: τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν
NAS: were Sadducees and the other Pharisees,
KJV: and the other Pharisees,
INT: and [the] other of Pharisees cried out

Acts 27:1 Adj-AMP
GRK: καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ
NAS: and some other prisoners
KJV: certain other prisoners
INT: and certain other prisoners to a centurion

Acts 27:3 Adj-DFS
GRK: τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς
NAS: The next day we put in at Sidon;
KJV: And the next [day] we touched atINT: the moreover next [day] we landed at

Romans 2:1 Adj-AMS
GRK: κρίνεις τὸν ἕτερον σεαυτὸν κατακρίνεις
NAS: you judge another, you condemn
KJV: thou judgest another, thou condemnest
INT: you judge the other yourself you condemn

Romans 2:21 Adj-AMS
GRK: οὖν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν οὐ
NAS: who teach another, do you not teach
KJV: teachest another, teachest thou
INT: Therefore teach another yourself not

Romans 7:3 Adj-DMS
GRK: γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ ἐὰν δὲ
NAS: she is joined to another man,
KJV: she be married to another man,
INT: she be to man another if however

Romans 7:3 Adj-DMS
GRK: γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ
NAS: though she is joined to another man.
KJV: though she be married to another man.
INT: having become to man another

Romans 7:4 Adj-DMS
GRK: γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ τῷ ἐκ
NAS: that you might be joined to another, to Him who was raised
KJV: should be married to another, [even] to him who is raised
INT: to be you to another from among [the]

Romans 7:23 Adj-AMS
GRK: βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν
NAS: but I see a different law
KJV: But I see another law in
INT: I see however another law in

Romans 8:39 Adj-NFS
GRK: τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς
NAS: any other created thing,
KJV: nor any other creature, shall be able
INT: any created thing other will be able us

Romans 13:8 Adj-AMS
GRK: ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν
NAS: for he who loves his neighbor has fulfilled
KJV: he that loveth another hath fulfilled
INT: loves the other law has fulfilled

Romans 13:9 Adj-NFS
GRK: εἴ τις ἑτέρα ἐντολή ἐν
NAS: there is any other commandment,
KJV: if [there be] any other commandment,
INT: if any other commandment in

1 Corinthians 3:4 Adj-NMS
GRK: εἰμι Παύλου ἕτερος δέ Ἐγὼ
NAS: of Paul, and another, I am of Apollos,
KJV: and another, I
INT: am of Paul another moreover I

1 Corinthians 4:6 Adj-GMS
GRK: κατὰ τοῦ ἑτέρου
NAS: of one against the other.
KJV: one against another.
INT: against the other

1 Corinthians 6:1 Adj-AMS
GRK: πρὸς τὸν ἕτερον κρίνεσθαι ἐπὶ
NAS: against his neighbor, dare
KJV: against another, go to law
INT: against the other go to law before

1 Corinthians 10:24 Adj-GMS
GRK: τὸ τοῦ ἑτέρου
NAS: his own [good], but that of his neighbor.
KJV: but every man another's [wealth].
INT: that of the other

1 Corinthians 10:29 Adj-GMS
GRK: τὴν τοῦ ἑτέρου ἵνα τί
NAS: conscience, but the other [man's]; for why
KJV: thine own, but of the other: for why
INT: that of the other that what

1 Corinthians 12:9 Adj-DMS
GRK: ἑτέρῳ πίστις ἐν
NAS: to another faith by the same
KJV: To another faith by
INT: and to a different one faith in

1 Corinthians 12:10 Adj-DMS
GRK: διακρίσεις πνευμάτων ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν
NAS: of spirits, to another [various] kinds
KJV: to another [divers] kinds
INT: discerning of spirits and to a different one kinds of tongues

1 Corinthians 14:17 Adj-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται
NAS: well enough, but the other person is not edified.
KJV: well, but the other is not
INT: but the other not is built up

1 Corinthians 14:21 Adj-GMP
GRK: ἐν χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῷ
NAS: AND BY THE LIPS OF STRANGERS I WILL SPEAK
INT: by lips other I will speak to the

1 Corinthians 15:40 Adj-NFS
GRK: ἐπίγεια ἀλλὰ ἑτέρα μὲν ἡ
NAS: of the heavenly is one, and the [glory] of the earthly
KJV: of the celestial [is] one, and
INT: earthly but one truly the

1 Corinthians 15:40 Adj-NFS
GRK: ἐπουρανίων δόξα ἑτέρα δὲ ἡ
NAS: and the [glory] of the earthly is another.
KJV: the [glory] of the terrestrial [is] another.
INT: heavenly glory one moreover that

2 Corinthians 8:8 Adj-GMP
GRK: διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ
NAS: the earnestness of others the sincerity
KJV: of the forwardness of others, and
INT: through the of others earnestness and

2 Corinthians 11:4 Adj-ANS
GRK: ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ
NAS: you receive a different spirit
KJV: [if] ye receive another spirit,
INT: or a spirit different you receive which

2 Corinthians 11:4 Adj-ANS
GRK: ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ
NAS: or a different gospel
KJV: received, or another gospel, which
INT: or glad tidings different which not

Galatians 1:6 Adj-ANS
GRK: Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον
NAS: of Christ, for a different gospel;
KJV: of Christ unto another gospel:
INT: of Christ to a different gospel

Galatians 1:19 Adj-AMS
GRK: ἕτερον δὲ τῶν
NAS: But I did not see any other of the apostles
KJV: But other of the apostles saw I
INT: other moreover of the

Galatians 6:4 Adj-AMS
GRK: εἰς τὸν ἕτερον
NAS: alone, and not in regard to another.
KJV: not in another.
INT: as to another

Ephesians 3:5 Adj-DFP
GRK: ἑτέραις γενεαῖς οὐκ
NAS: which in other generations
KJV: Which in other ages was
INT: which in other generations not

Philippians 2:4 Adj-GMP
GRK: καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστοι
NAS: interests, but also for the interests of others.
KJV: also on the things of others.
INT: also the things of others each

1 Timothy 1:10 Adj-NNS
GRK: εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ
NAS: and whatever else is contrary
KJV: if there be any other thing that is contrary
INT: if anything other this being sound

2 Timothy 2:2 Adj-AMP
GRK: ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι
NAS: will be able to teach others also.
KJV: able to teach others also.
INT: will be also others to teach

Hebrews 5:6 Adj-DMS
GRK: καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει Σὺ
NAS: also in another [passage], YOU ARE A PRIEST
KJV: in another [place], Thou
INT: also in another [place] he says You [are]

Hebrews 7:11 Adj-AMS
GRK: τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα
NAS: need [was there] for another priest
KJV: need [was there] that another priest
INT: order of Melchizadek [for] another to arise priest

Hebrews 7:13 Adj-GFS
GRK: ταῦτα φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν ἀφ'
NAS: belongs to another tribe,
KJV: pertaineth to another tribe,
INT: these things a tribe different has part in of

Hebrews 7:15 Adj-NMS
GRK: ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος
NAS: still, if another priest arises
KJV: there ariseth another priest,
INT: arises a priest different

Hebrews 11:36 Adj-NMP
GRK: ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν
NAS: and others experienced mockings
KJV: And others had trial
INT: others moreover of mockings

James 2:25 Adj-DFS
GRK: ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα
NAS: and sent them out by another way?
KJV: and had sent [them] out another way?
INT: messengers and by another way having put [them] forth

Jude 1:7 Adj-GFS
GRK: ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας πρόκεινται δεῖγμα
NAS: after strange flesh,
KJV: after strange flesh,
INT: after flesh other are set forth as an example

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page