ἕτερον
Englishman's Concordance
ἕτερον (heteron) — 26 Occurrences

Matthew 6:24 Adj-AMS
GRK: καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἢ
NAS: and love the other, or
KJV: love the other; or else
INT: and the other he will love or [the]

Matthew 11:3 Adj-AMS
GRK: ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν
NAS: shall we look for someone else?
KJV: or do we look for another?
INT: coming [one] or another are we to look for

Luke 8:6 Adj-NNS
GRK: καὶ ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ
NAS: Other [seed] fell on rocky
KJV: And some fell upon
INT: And other fell upon

Luke 8:7 Adj-NNS
GRK: καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν
NAS: Other [seed] fell among
KJV: And some fell among
INT: and other fell in

Luke 8:8 Adj-NNS
GRK: καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς
NAS: Other [seed] fell into the good
KJV: And other fell on
INT: and other fell upon

Luke 9:29 Adj-NNS
GRK: προσώπου αὐτοῦ ἕτερον καὶ ὁ
NAS: became different, and His clothing
KJV: countenance was altered, and his
INT: face of him [became] altered and the

Luke 9:59 Adj-AMS
GRK: δὲ πρὸς ἕτερον Ἀκολούθει μοι
NAS: And He said to another, Follow
KJV: he said unto another, Follow me.
INT: moreover to another Follow me

Luke 16:13 Adj-AMS
GRK: καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἢ
NAS: and love the other, or else
KJV: love the other; or else
INT: and the other he will love or

Luke 20:11 Adj-AMS
GRK: καὶ προσέθετο ἕτερον πέμψαι δοῦλον
NAS: to send another slave;
KJV: again he sent another servant: and
INT: And he proceeded another to send servant

Acts 4:12 Adj-NNS
GRK: ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν
NAS: else; for there is no other name under
KJV: there is none other name under
INT: name is there another under

Acts 12:17 Adj-AMS
GRK: ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον
NAS: he left and went to another place.
KJV: and went into another place.
INT: he went to another place

Acts 17:7 Adj-AMS
GRK: πράσσουσι βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι
NAS: saying that there is another king,
KJV: that there is another king,
INT: do king another saying there is

Acts 17:21 Adj-ANS
GRK: εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν ἢ
NAS: in nothing other than
KJV: in nothing else, but either to tell,
INT: in nothing else spent their leisure than

Acts 23:6 Adj-NNS
GRK: τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν
NAS: were Sadducees and the other Pharisees,
KJV: and the other Pharisees,
INT: and [the] other of Pharisees cried out

Romans 2:1 Adj-AMS
GRK: κρίνεις τὸν ἕτερον σεαυτὸν κατακρίνεις
NAS: you judge another, you condemn
KJV: thou judgest another, thou condemnest
INT: you judge the other yourself you condemn

Romans 2:21 Adj-AMS
GRK: οὖν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν οὐ
NAS: who teach another, do you not teach
KJV: teachest another, teachest thou
INT: Therefore teach another yourself not

Romans 7:23 Adj-AMS
GRK: βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν
NAS: but I see a different law
KJV: But I see another law in
INT: I see however another law in

Romans 13:8 Adj-AMS
GRK: ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν
NAS: for he who loves his neighbor has fulfilled
KJV: he that loveth another hath fulfilled
INT: loves the other law has fulfilled

1 Corinthians 6:1 Adj-AMS
GRK: πρὸς τὸν ἕτερον κρίνεσθαι ἐπὶ
NAS: against his neighbor, dare
KJV: against another, go to law
INT: against the other go to law before

2 Corinthians 11:4 Adj-ANS
GRK: ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ
NAS: you receive a different spirit
KJV: [if] ye receive another spirit,
INT: or a spirit different you receive which

2 Corinthians 11:4 Adj-ANS
GRK: ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ
NAS: or a different gospel
KJV: received, or another gospel, which
INT: or glad tidings different which not

Galatians 1:6 Adj-ANS
GRK: Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον
NAS: of Christ, for a different gospel;
KJV: of Christ unto another gospel:
INT: of Christ to a different gospel

Galatians 1:19 Adj-AMS
GRK: ἕτερον δὲ τῶν
NAS: But I did not see any other of the apostles
KJV: But other of the apostles saw I
INT: other moreover of the

Galatians 6:4 Adj-AMS
GRK: εἰς τὸν ἕτερον
NAS: alone, and not in regard to another.
KJV: not in another.
INT: as to another

1 Timothy 1:10 Adj-NNS
GRK: εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ
NAS: and whatever else is contrary
KJV: if there be any other thing that is contrary
INT: if anything other this being sound

Hebrews 7:11 Adj-AMS
GRK: τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα
NAS: need [was there] for another priest
KJV: need [was there] that another priest
INT: order of Melchizadek [for] another to arise priest

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page