ἐξουσίαν
Englishman's Concordance
ἐξουσίαν (exousian) — 56 Occurrences

Matthew 7:29 N-AFS
GRK: αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ
NAS: them as [one] having authority, and not as their scribes.
KJV: as [one] having authority, and not
INT: them as authority having and

Matthew 8:9 N-AFS
GRK: εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος ἔχων
NAS: under authority, with soldiers
KJV: a man under authority, having soldiers
INT: am under authority I appoint having

Matthew 9:6 N-AFS
GRK: εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ
NAS: has authority on earth
KJV: of man hath power on earth
INT: you might know that authority has the

Matthew 9:8 N-AFS
GRK: τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς
NAS: who had given such authority to men.
KJV: had given such power unto men.
INT: who having given authority such

Matthew 10:1 N-AFS
GRK: ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων
NAS: and gave them authority over unclean
KJV: them power [against] unclean
INT: he gave to them authority over spirits unclean

Matthew 21:23 N-AFS
GRK: ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην
NAS: gave You this authority?
KJV: thee this authority?
INT: gave the authority this

Mark 1:22 N-AFS
GRK: αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ
NAS: them as [one] having authority, and not as the scribes.
KJV: as one that had authority, and not
INT: them as authority having and

Mark 1:27 N-AFS
GRK: καινή κατ' ἐξουσίαν καὶ τοῖς
NAS: teaching with authority! He commands
KJV: for with authority commandeth he even
INT: new With authority even the

Mark 2:10 N-AFS
GRK: εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ
NAS: has authority on earth
KJV: of man hath power on earth
INT: you might know that authority has the

Mark 3:15 N-AFS
GRK: καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ
NAS: and to have authority to cast
KJV: And to have power to heal sicknesses,
INT: and to have authority to cast out

Mark 6:7 N-AFS
GRK: ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων
NAS: and gave them authority over the unclean
KJV: gave them power over unclean spirits;
INT: gave to them authority over the spirits

Mark 11:28 N-AFS
GRK: ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα
NAS: You this authority to do
KJV: thee this authority to do
INT: gave the authority this that

Mark 13:34 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν ἑκάστῳ τὸ
NAS: his slaves in charge, [assigning] to each one
KJV: and gave authority to his servants,
INT: of him the authority to each one the

Luke 4:6 N-AFS
GRK: δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν
NAS: this domain and its glory;
KJV: All this power will I give thee,
INT: will I give the domain this all

Luke 5:24 N-AFS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ
NAS: has authority on earth
KJV: of man hath power upon earth
INT: of man authority has on

Luke 7:8 N-AFS
GRK: εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος ἔχων
NAS: placed under authority, with soldiers
KJV: set under authority, having under
INT: am under authority appointed having

Luke 9:1 N-AFS
GRK: δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα
NAS: them power and authority over
KJV: them power and authority over all
INT: power and authority over all

Luke 10:19 N-AFS
GRK: ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν
NAS: I have given you authority to tread
KJV: I give unto you power to tread on
INT: you the authority to tread

Luke 12:5 N-AFS
GRK: ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς
NAS: has authority to cast
KJV: he hath killed hath power to cast into
INT: having killed has authority to cast into

Luke 19:17 N-AFS
GRK: ἐγένου ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω
NAS: in a very little thing, you are to be in authority over
INT: you were be you authority having over

Luke 20:2 N-AFS
GRK: σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην
NAS: You this authority?
KJV: thee this authority?
INT: to you the authority this

John 1:12 N-AFS
GRK: ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ
NAS: Him, to them He gave the right to become
KJV: gave he power to become
INT: he gave to them authority children of God

John 5:27 N-AFS
GRK: καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ
NAS: and He gave Him authority to execute
KJV: him authority to execute
INT: and authority he gave to him

John 10:18 N-AFS
GRK: ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι
NAS: I have authority to lay it down,
KJV: myself. I have power to lay it
INT: of myself Authority I have to lay down

John 10:18 N-AFS
GRK: αὐτήν καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν
NAS: and I have authority to take
KJV: and I have power to take it
INT: it and authority I have again

John 17:2 N-AFS
GRK: ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός
NAS: as You gave Him authority over all
KJV: him power over all
INT: you gave him authority over all flesh

John 19:10 N-AFS
GRK: οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί
NAS: that I have authority to release
KJV: that I have power to crucify thee,
INT: Know you that authority I have to release

John 19:10 N-AFS
GRK: σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί
NAS: You, and I have authority to crucify
KJV: and have power to release thee?
INT: you and authority I have to crucify

John 19:11 N-AFS
GRK: Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ' ἐμοῦ
NAS: no authority over
KJV: no power [at all] against
INT: not You had authority also me

Acts 8:19 N-AFS
GRK: κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα
NAS: Give this authority to me as well, so
KJV: me also this power, that on
INT: also to me the authority this that

Acts 9:14 N-AFS
GRK: ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν
NAS: he has authority from the chief priests
KJV: he hath authority from
INT: here he has authority from the

Acts 26:10 N-AFS
GRK: τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών ἀναιρουμένων
NAS: having received authority from the chief priests,
KJV: having received authority from
INT: the chief priests authority having received being put to death

Romans 9:21 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς
NAS: have a right over the clay,
KJV: not the potter power over the clay, of
INT: not has authority the potter

Romans 13:3 N-AFS
GRK: φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν τὸ ἀγαθὸν
NAS: no fear of authority? Do what is good
KJV: be afraid of the power? do
INT: to be afraid of the authority the good

1 Corinthians 7:37 N-AFS
GRK: ἔχων ἀνάγκην ἐξουσίαν δὲ ἔχει
NAS: but has authority over
KJV: but hath power over his own
INT: having necessity authority moreover has

1 Corinthians 9:4 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ
NAS: Do we not have a right to eat
KJV: Have we not power to eat and
INT: not Have we authority to eat and

1 Corinthians 9:5 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα
NAS: Do we not have a right to take along
KJV: not power to lead about
INT: not have we authority a sister a wife

1 Corinthians 9:6 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν μὴ ἐργάζεσθαι
NAS: and I not have a right to refrain
KJV: not we power to forbear working?
INT: not have we authority not to work

1 Corinthians 11:10 N-AFS
GRK: ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ
NAS: to have [a symbol of] authority on her head,
KJV: the woman to have power on [her] head
INT: the woman authority to have on

1 Corinthians 15:24 N-AFS
GRK: καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν
NAS: rule and all authority and power.
KJV: and all authority and power.
INT: and all authority and power

2 Corinthians 13:10 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ὁ
NAS: in accordance with the authority which
KJV: according to the power which
INT: according to the authority which the

2 Thessalonians 3:9 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀλλ' ἵνα
NAS: we do not have the right [to this], but in order
KJV: we have not power, but to
INT: not we have [the] right but that

Hebrews 13:10 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ
NAS: have no right to eat.
KJV: they have no right to eat which serve
INT: not they have authority who the

Revelation 2:26 N-AFS
GRK: δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν
NAS: TO HIM I WILL GIVE AUTHORITY OVER
KJV: will I give power over
INT: I will give to him authority over the

Revelation 9:3 N-AFS
GRK: ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι
NAS: of the earth have power.
KJV: of the earth have power.
INT: as have power the scorpions

Revelation 11:6 N-AFS
GRK: ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν
NAS: have the power to shut
KJV: These have power to shut heaven,
INT: have the authority to shut the

Revelation 11:6 N-AFS
GRK: αὐτῶν καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ
NAS: and they have power over
KJV: and have power over waters
INT: of them and authority they have over

Revelation 13:2 N-AFS
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην
NAS: and his throne and great authority.
KJV: and great authority.
INT: of him and authority great

Revelation 13:4 N-AFS
GRK: ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ
NAS: he gave his authority to the beast;
KJV: which gave power unto the beast: and
INT: gave the authority to the beast

Revelation 13:12 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου
NAS: all the authority of the first
KJV: all the power of the first
INT: and the authority of the first

Revelation 14:18 N-AFS
GRK: ὁ ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ
NAS: the one who has power over
KJV: which had power over
INT: having authority over the

Revelation 16:9 N-AFS
GRK: ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς
NAS: of God who has the power over these
KJV: which hath power over these
INT: who has the authority over the

Revelation 17:12 N-AFS
GRK: ἔλαβον ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς
NAS: but they receive authority as kings
KJV: but receive power as kings
INT: received but authority as kings

Revelation 17:13 N-AFS
GRK: δύναμιν καὶ ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ
NAS: their power and authority to the beast.
KJV: power and strength unto the beast.
INT: power and authority of themselves to the

Revelation 18:1 N-AFS
GRK: οὐρανοῦ ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην καὶ
NAS: great authority, and the earth
KJV: having great power; and the earth
INT: heaven having authority great and

Revelation 20:6 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ἀλλ' ἔσονται
NAS: no power, but they will be priests
KJV: hath no power, but they shall be
INT: not has authority but they will be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page