ἐξουσίᾳ
Englishman's Concordance
ἐξουσίᾳ (exousia) — 29 Occurrences

Matthew 21:23 N-DFS
GRK: Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς
NAS: By what authority are You doing
KJV: what authority doest thou
INT: By what authority these things do you

Matthew 21:24 N-DFS
GRK: ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
NAS: you by what authority I do
KJV: by what authority I do these things.
INT: by what authority these things I do

Matthew 21:27 N-DFS
GRK: ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
NAS: you by what authority I do
KJV: by what authority I do these things.
INT: by what authority these things I do

Matthew 28:18 N-NFS
GRK: μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ
NAS: All authority has been given
KJV: saying, All power is given unto me
INT: to me all authority in heaven

Mark 11:28 N-DFS
GRK: Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς
NAS: to Him, By what authority are You doing
KJV: what authority doest thou
INT: By what authority these things do you

Mark 11:29 N-DFS
GRK: ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
NAS: you by what authority I do
KJV: by what authority I do these things.
INT: by what authority these things I do

Mark 11:33 N-DFS
GRK: ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
NAS: you by what authority I do
KJV: by what authority I do these things.
INT: by what authority these things I do

Luke 4:32 N-DFS
GRK: ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ
NAS: for His message was with authority.
KJV: was with power.
INT: for with authority was the

Luke 4:36 N-DFS
GRK: ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει
NAS: message? For with authority and power
KJV: for with authority and power
INT: that with authority and power

Luke 20:2 N-DFS
GRK: ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς
NAS: us by what authority You are doing
KJV: what authority doest thou
INT: by what authority these things you do

Luke 20:8 N-DFS
GRK: ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ
NAS: you by what authority I do
KJV: by what authority I do these things.
INT: by what authority these things I do

Luke 20:20 N-DFS
GRK: καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος
NAS: Him to the rule and the authority of the governor.
KJV: and authority of the governor.
INT: and to the authority of the governor

Luke 22:53 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους
NAS: hour and the power of darkness
KJV: hour, and the power of darkness.
INT: and the power of the darkness

Acts 1:7 N-DFS
GRK: τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ
NAS: has fixed by His own authority;
KJV: in his own power.
INT: his own authority

Acts 5:4 N-DFS
GRK: τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν τί
NAS: was it not under your control? Why
KJV: thine own power? why
INT: the own authority it was [not] why

Romans 13:1 N-NFS
GRK: γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ
NAS: For there is no authority except
KJV: there is no power but of
INT: indeed there is authority if not

Romans 13:2 N-DFS
GRK: ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ
NAS: resists authority has opposed
KJV: resisteth the power, resisteth
INT: sets himself against the authority the

1 Corinthians 8:9 N-NFS
GRK: πως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη
NAS: that this liberty of yours
KJV: this liberty of yours
INT: somehow the right of you this

1 Corinthians 9:12 N-DFS
GRK: ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ ἀλλὰ
NAS: this right, but we endure
KJV: used this power; but suffer
INT: we did use the right this but

1 Corinthians 9:18 N-DFS
GRK: καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν
NAS: as not to make full use of my right in the gospel.
KJV: not my power in the gospel.
INT: using up the right of me in

Jude 1:25 N-NFS
GRK: κράτος καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς
NAS: dominion and authority, before
KJV: dominion and power, both now
INT: dominion and authority before all

Revelation 6:8 N-NFS
GRK: ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ
NAS: was following with him. Authority was given
KJV: him. And power was given unto them
INT: was given to them authority over the

Revelation 9:3 N-NFS
GRK: ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν
NAS: upon the earth, and power was given
KJV: was given power, as
INT: was given to them power as have

Revelation 9:10 N-NFS
GRK: αὐτῶν ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι
NAS: and in their tails is their power to hurt
KJV: and their power [was] to hurt men
INT: of them the power of them to injure

Revelation 9:19 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων
NAS: For the power of the horses
KJV: For their power is in
INT: the indeed powers of the horses

Revelation 12:10 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ χριστοῦ
NAS: of our God and the authority of His Christ
KJV: God, and the power of his Christ:
INT: and the authority the Christ

Revelation 13:5 N-NFS
GRK: ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας
NAS: words and blasphemies, and authority to act
KJV: and power was given
INT: was given to it authority to act months

Revelation 13:7 N-NFS
GRK: ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν
NAS: and to overcome them, and authority over
KJV: them: and power was given him
INT: was given to it authority over every

Revelation 22:14 N-NFS
GRK: ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ
NAS: so that they may have the right to the tree
KJV: they may have right to the tree
INT: will be the right of them to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page