ἑνὸς
Englishman's Concordance
ἑνὸς (henos) — 34 Occurrences

Matthew 6:24 Adj-GMS
GRK: ἀγαπήσει ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ
NAS: he will be devoted to one and despise
KJV: he will hold to the one, and
INT: he will love or [the] one he will be devoted to and

Matthew 18:10 Adj-GNS
GRK: μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν
NAS: that you do not despise one of these
KJV: not one of these
INT: not you despise one of the little ones

Luke 10:42 Adj-GNP
GRK: ἑνὸς δέ ἐστιν
NAS: but [only] one thing is necessary,
KJV: But one thing is needful:
INT: one thing however is

Luke 10:42 Adj-GNS
GRK: χρεία ἢ ἑνός Μαριὰμ γὰρ
INT: necessary and one thing Mary indeed

Luke 16:13 Adj-GMS
GRK: ἀγαπήσει ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ
NAS: he will be devoted to one and despise
KJV: he will hold to the one, and
INT: he will love or one he will be devoted to and

Acts 17:26 Adj-GNS
GRK: τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος
NAS: and He made from one [man] every
KJV: hath made of one blood all
INT: moreover of one every nation

Acts 17:27 Adj-GMS
GRK: μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν
NAS: He is not far from each one of us;
KJV: from every one of us:
INT: far from one each of us

Acts 21:26 Adj-GMS
GRK: προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν
NAS: was offered for each one of them.
KJV: for every one of them.
INT: was offered for one each of them

Romans 3:12 Adj-GMS
GRK: ἔστιν ἕως ἑνός
NAS: GOOD, THERE IS NOT EVEN ONE.
INT: there is so much as one

Romans 5:12 Adj-GMS
GRK: ὥσπερ δι' ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ
NAS: just as through one man sin
KJV: as by one man sin
INT: as by one man

Romans 5:15 Adj-GMS
GRK: τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι οἱ
NAS: by the transgression of the one the many
KJV: through the offence of one many
INT: by the of the one trespass the

Romans 5:15 Adj-GMS
GRK: τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ
NAS: by the grace of the one Man,
KJV: grace, [which is] by one man, Jesus
INT: which [is] of the one man Jesus

Romans 5:16 Adj-GMS
GRK: ὡς δι' ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ
NAS: [that which came] through the one who sinned;
KJV: [it was] by one that sinned,
INT: as by one having sinned [be] the

Romans 5:16 Adj-GMS
GRK: κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα
NAS: the judgment [arose] from one [transgression] resulting
KJV: [was] by one to
INT: judgment [was] of one to condemnation

Romans 5:17 Adj-GMS
GRK: τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι ὁ
NAS: by the transgression of the one, death
KJV: For if by one man's offence death
INT: by the of the one trespass

Romans 5:17 Adj-GMS
GRK: διὰ τοῦ ἑνός πολλῷ μᾶλλον
NAS: reigned through the one, much more
KJV: reigned by one; much more
INT: by the one much more

Romans 5:17 Adj-GMS
GRK: διὰ τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: in life through the One, Jesus Christ.
KJV: life by one, Jesus Christ.)
INT: by the one Jesus Christ

Romans 5:18 Adj-GMS
GRK: ὡς δι' ἑνὸς παραπτώματος εἰς
NAS: as through one transgression
KJV: the offence of one [judgment came] upon
INT: as by one trespass [it was] toward

Romans 5:18 Adj-GMS
GRK: καὶ δι' ἑνὸς δικαιώματος εἰς
NAS: through one act of righteousness
KJV: the righteousness of one [the free gift came] upon
INT: also by one act of righteousness toward

Romans 5:19 Adj-GMS
GRK: παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ
NAS: For as through the one man's
KJV: as by one man's disobedience
INT: disobedience of the one man sinners

Romans 5:19 Adj-GMS
GRK: ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται
NAS: the obedience of the One the many
KJV: by the obedience of one shall many
INT: obedience of the one righteous will be appointed

Romans 9:10 Adj-GMS
GRK: Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα
NAS: when she had conceived [twins] by one man, our father
KJV: by one, [even] by our
INT: Rebecca by one conception having

1 Corinthians 4:6 Adj-GMS
GRK: ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ
NAS: in behalf of one against
KJV: for one against
INT: for one you be puffed up against

1 Corinthians 10:17 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν
NAS: for we all partake of the one bread.
KJV: partakers of that one bread.
INT: of the one loaf we partake

Galatians 3:16 Adj-GNS
GRK: ὡς ἐφ' ἑνός Καὶ τῷ
NAS: as [referring] to many, but [rather] to one, And to your seed,
KJV: as of one, And to thy
INT: as of one And to the

Galatians 3:20 Adj-GMS
GRK: δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν
NAS: a mediator is not for one [party only]; whereas
KJV: is not [a mediator] of one, but God
INT: moreover a mediator of one not is

Ephesians 4:16 Adj-GMS
GRK: ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους
NAS: of each individual part,
KJV: of every part, maketh
INT: in [its] measure individual of each part

2 Thessalonians 1:3 Adj-GMS
GRK: ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων
NAS: of each one of you toward
KJV: the charity of every one of you all
INT: the love of one each of all

1 Timothy 5:9 Adj-GMS
GRK: ἑξήκοντα γεγονυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή
NAS: old, [having been] the wife of one man,
KJV: having been the wife of one man,
INT: sixty being of one man wife

Hebrews 2:11 Adj-GMS
GRK: ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες δι'
NAS: are all from one [Father]; for which
KJV: [are] all of one: for which
INT: sanctified of one [are] all for

Hebrews 11:12 Adj-GMS
GRK: καὶ ἀφ' ἑνὸς ἐγεννήθησαν καὶ
NAS: even of one man, and him as good as dead
KJV: even of one, and him
INT: also from one were born and

Revelation 6:1 Adj-GNS
GRK: καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν
NAS: and I heard one of the four
INT: and I heard one of the

Revelation 8:13 Adj-GMS
GRK: καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου
KJV: and heard an angel flying
INT: and heard one eagle flying

Revelation 21:21 Adj-GMS
GRK: ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου καὶ
NAS: of the gates was a single pearl.
KJV: was of one pearl: and
INT: was of one pearl and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page