καταβαῖνον
Englishman's Concordance
καταβαῖνον (katabainon) — 7 Occurrences

Matthew 3:16 V-PPA-ANS
GRK: τοῦ θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν
NAS: of God descending as a dove
KJV: of God descending like
INT: of God descending as a dove

Mark 1:10 V-PPA-ANS
GRK: ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν
NAS: like a dove descending upon Him;
KJV: like a dove descending upon him:
INT: as a dove descending upon him

John 1:32 V-PPA-ANS
GRK: τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν
NAS: the Spirit descending as a dove
KJV: the Spirit descending from
INT: the Spirit descending as a dove

John 1:33 V-PPA-ANS
GRK: τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον
NAS: the Spirit descending and remaining
KJV: the Spirit descending, and
INT: the Spirit descending and abiding

Acts 10:11 V-PPA-ANS
GRK: ἀνεῳγμένον καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι
NAS: sheet coming down, lowered
KJV: a certain vessel descending unto him,
INT: opened and descending a vessel certain

Acts 11:5 V-PPA-ANS
GRK: ἐκστάσει ὅραμα καταβαῖνον σκεῦός τι
NAS: an object coming down like
KJV: vessel descend, as it had been
INT: a trance a vision descending a vessel certain

James 1:17 V-PPA-NNS
GRK: ἄνωθέν ἐστιν καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ
NAS: is from above, coming down from the Father
KJV: from above, and cometh down from
INT: from above is coming down from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2597
82 Occurrences


καταβαίνει — 2 Occ.
καταβαίνειν — 1 Occ.
καταβαίνων — 2 Occ.
καταβαῖνον — 7 Occ.
καταβαίνοντα — 3 Occ.
καταβαίνοντας — 1 Occ.
καταβαίνοντες — 1 Occ.
καταβαινόντων — 2 Occ.
καταβαίνοντος — 1 Occ.
καταβαίνουσα — 1 Occ.
καταβαίνουσαν — 3 Occ.
καταβὰν — 1 Occ.
καταβάντες — 2 Occ.
Καταβάντος — 1 Occ.
καταβὰς — 12 Occ.
καταβάτω — 5 Occ.
καταβῇ — 2 Occ.
καταβῆναι — 2 Occ.
καταβήσῃ — 2 Occ.
καταβήσεται — 2 Occ.
κατάβηθι — 4 Occ.
καταβέβηκα — 2 Occ.
καταβεβηκότες — 1 Occ.
κατέβαινεν — 3 Occ.
κατέβη — 13 Occ.
κατέβην — 1 Occ.
κατέβησαν — 5 Occ.
Additional Entries
καρποφοροῦσιν — 2 Occ.
καρποφόρους — 1 Occ.
ἐκαρτέρησεν — 1 Occ.
κάρφος — 6 Occ.
κατ' — 85 Occ.
κατὰ — 334 Occ.
καθ' — 61 Occ.
καταβαίνει — 2 Occ.
καταβαίνειν — 1 Occ.
καταβαίνων — 2 Occ.
καταβαίνοντα — 3 Occ.
καταβαίνοντας — 1 Occ.
καταβαίνοντες — 1 Occ.
καταβαινόντων — 2 Occ.
καταβαίνοντος — 1 Occ.
καταβαίνουσα — 1 Occ.
καταβαίνουσαν — 3 Occ.
καταβὰν — 1 Occ.
καταβάντες — 2 Occ.
Καταβάντος — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page