κατ'
Englishman's Concordance
κατ' (kat') — 85 Occurrences

Matthew 1:20 Prep
GRK: ἄγγελος Κυρίου κατ' ὄναρ ἐφάνη
KJV: appeared unto him in a dream, saying,
INT: an angel of [the] Lord in a dream appeared

Matthew 2:12 Prep
GRK: καὶ χρηματισθέντες κατ' ὄναρ μὴ
KJV: being warned of God in a dream
INT: And having been divinely warned in a dream not

Matthew 2:13 Prep
GRK: Κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ
KJV: to Joseph in a dream,
INT: of [the] Lord appears in a dream

Matthew 2:19 Prep
GRK: Κυρίου φαίνεται κατ' ὄναρ τῷ
KJV: appeareth in a dream
INT: of [the] Lord appears in a dream to

Matthew 2:22 Prep
GRK: χρηματισθεὶς δὲ κατ' ὄναρ ἀνεχώρησεν
KJV: being warned of God in a dream,
INT: having been divinely warned moreover in a dream he withdrew

Matthew 12:14 Prep
GRK: συμβούλιον ἔλαβον κατ' αὐτοῦ ὅπως
NAS: out and conspired against Him, [as to] how
KJV: and held a council against him, how
INT: a counsel held against him how

Matthew 12:30 Prep
GRK: μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστίν
NAS: He who is not with Me is against Me; and he who does not gather
KJV: me is against me; and
INT: with me against me is

Matthew 14:13 Prep
GRK: ἔρημον τόπον κατ' ἰδίαν καὶ
KJV: place apart: and
INT: a secluded place apart himself also

Matthew 14:23 Prep
GRK: τὸ ὄρος κατ' ἰδίαν προσεύξασθαι
KJV: into a mountain apart to pray: and
INT: the mountain apart himself to pray

Matthew 17:1 Prep
GRK: ὄρος ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν
KJV: an high mountain apart,
INT: a mountain high by themselves

Matthew 17:19 Prep
GRK: τῷ Ἰησοῦ κατ' ἰδίαν εἶπον
NAS: came to Jesus privately and said, Why
KJV: to Jesus apart, and said,
INT: to Jesus in private they said

Matthew 20:17 Prep
GRK: δώδεκα μαθητὰς κατ' ἰδίαν καὶ
KJV: the twelve disciples apart in the way,
INT: twelve disciples apart themselves and

Matthew 24:3 Prep
GRK: οἱ μαθηταὶ κατ' ἰδίαν λέγοντες
NAS: came to Him privately, saying, Tell
KJV: came unto him privately, saying, Tell
INT: the disciples in private saying

Matthew 27:19 Prep
GRK: ἔπαθον σήμερον κατ' ὄναρ δι'
KJV: this day in a dream
INT: I suffered today in a dream because of

Mark 1:27 Prep
GRK: διδαχὴ καινή κατ' ἐξουσίαν καὶ
KJV: for with authority
INT: teaching new With authority even

Mark 3:6 Prep
GRK: συμβούλιον ἐδίδουν κατ' αὐτοῦ ὅπως
NAS: with the Herodians against Him, [as] [to] how
KJV: with the Herodians against him, how
INT: counsel took against him how

Mark 4:34 Prep
GRK: ἐλάλει αὐτοῖς κατ' ἰδίαν δὲ
NAS: everything privately to His own
INT: spoke he to them in alone however

Mark 6:31 Prep
GRK: ὑμεῖς αὐτοὶ κατ' ἰδίαν εἰς
KJV: ye yourselves apart into a desert
INT: you yourselves apart own to

Mark 6:32 Prep
GRK: ἔρημον τόπον κατ' ἰδίαν
KJV: place by ship privately.
INT: solitary a place by themselves

Mark 7:33 Prep
GRK: τοῦ ὄχλου κατ' ἰδίαν ἔβαλεν
KJV: he took him aside from the multitude,
INT: the crowd aside privately he put

Mark 9:2 Prep
GRK: ὄρος ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν μόνους
KJV: mountain apart by themselves:
INT: a mountain high apart themselves alone

Mark 9:28 Prep
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ κατ' ἰδίαν ἐπηρώτων
NAS: [began] questioning Him privately, Why
KJV: asked him privately, Why could
INT: disciples of him in private asked

Mark 13:3 Prep
GRK: ἐπηρώτα αὐτὸν κατ' ἰδίαν Πέτρος
NAS: were questioning Him privately,
KJV: asked him privately,
INT: asked him in private Peter

Mark 14:56 Prep
GRK: γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ' αὐτοῦ καὶ
NAS: were giving false testimony against Him, but their testimony
KJV: bare false witness against him,
INT: indeed bore false testimony against him but

Mark 14:57 Prep
GRK: ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ' αὐτοῦ λέγοντες
NAS: up and [began] to give false testimony against Him, saying,
KJV: and bare false witness against him,
INT: having risen up bore false testimony against him saying

Luke 2:41 Prep
GRK: γονεῖς αὐτοῦ κατ' ἔτος εἰς
NAS: to Jerusalem every year
KJV: to Jerusalem every year at the feast
INT: parents of him every year to

Luke 9:10 Prep
GRK: αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ' ἰδίαν εἰς
KJV: and went aside privately into
INT: them he withdrew by himself into

Luke 10:23 Prep
GRK: τοὺς μαθητὰς κατ' ἰδίαν εἶπεν
NAS: He said privately, Blessed
INT: the disciples in private he said

Luke 10:33 Prep
GRK: ὁδεύων ἦλθεν κατ' αὐτὸν καὶ
KJV: came where he was:
INT: journeying came to him and

Luke 11:23 Prep
GRK: μετ' ἐμοῦ κατ' ἐμοῦ ἐστίν
NAS: He who is not with Me is against Me; and he who does not gather
KJV: me is against me: and
INT: with me against me is

Luke 23:14 Prep
GRK: ὧν κατηγορεῖτε κατ' αὐτοῦ
NAS: which you make against Him.
KJV: touching those things whereof ye accuse
INT: of which you bring accusation against him

John 7:24 Prep
GRK: μὴ κρίνετε κατ' ὄψιν ἀλλὰ
NAS: Do not judge according to appearance,
KJV: not according to the appearance,
INT: not Judge according to appearance but

John 10:3 Prep
GRK: πρόβατα φωνεῖ κατ' ὄνομα καὶ
KJV: his own sheep by name, and
INT: sheep he calls by name and

John 19:11 Prep
GRK: εἶχες ἐξουσίαν κατ' ἐμοῦ οὐδεμίαν
NAS: authority over Me, unless
INT: You had authority also me against

Acts 2:46 Prep
GRK: κλῶντές τε κατ' οἶκον ἄρτον
KJV: they, continuing daily with one accord
INT: breaking moreover in house bread

Acts 5:42 Prep
GRK: ἱερῷ καὶ κατ' οἶκον οὐκ
KJV: and in every house,
INT: temple and in house not

Acts 12:1 Prep
GRK: Κατ' ἐκεῖνον δὲ
NAS: Now about that time Herod
KJV: Now about that time
INT: at that moreover

Acts 13:23 Prep
GRK: τοῦ σπέρματος κατ' ἐπαγγελίαν ἤγαγεν
NAS: of this man, according to promise,
KJV: God according to [his] promise
INT: the seed according to promise raised up

Acts 14:23 Prep
GRK: δὲ αὐτοῖς κατ' ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους
NAS: elders for them in every church,
KJV: elders in every church,
INT: moreover for them in every church elders

Acts 16:22 Prep
GRK: ὁ ὄχλος κατ' αὐτῶν καὶ
NAS: rose up together against them, and the chief magistrates
KJV: rose up together against them:
INT: the crowd against them and

Acts 19:16 Prep
GRK: ἀμφοτέρων ἴσχυσεν κατ' αὐτῶν ὥστε
KJV: them, and prevailed against them, so
INT: them all prevailed against them so that

Acts 20:20 Prep
GRK: δημοσίᾳ καὶ κατ' οἴκους
KJV: publickly, and from house to house,
INT: publicly and to houses

Acts 23:19 Prep
GRK: καὶ ἀναχωρήσας κατ' ἰδίαν ἐπυνθάνετο
NAS: [began] to inquire of him privately, What
KJV: went [with him] aside privately, and asked
INT: and having withdrawn in private inquired

Acts 25:3 Prep
GRK: αἰτούμενοι χάριν κατ' αὐτοῦ ὅπως
NAS: a concession against Paul, that he might have him brought
KJV: And desired favour against him, that
INT: asking a favor against him that

Acts 25:15 Prep
GRK: Ἰουδαίων αἰτούμενοι κατ' αὐτοῦ καταδίκην
KJV: [to have] judgment against him.
INT: Jews asking against him judgment

Acts 25:23 Prep
GRK: ἀνδράσιν τοῖς κατ' ἐξοχὴν τῆς
KJV: and principal men
INT: men in prominence in the

Acts 25:27 Prep
GRK: καὶ τὰς κατ' αὐτοῦ αἰτίας
NAS: also the charges against him.
KJV: the crimes [laid] against him.
INT: also the against him charges

Acts 27:14 Prep
GRK: δὲ ἔβαλεν κατ' αὐτῆς ἄνεμος
NAS: there rushed down from the land a violent
KJV: there arose against it
INT: however there came down it a wind

Romans 1:15 Prep
GRK: οὕτως τὸ κατ' ἐμὲ πρόθυμον
KJV: So, as much as in me is, I am ready
INT: so as to me [there is] readiness

Romans 9:11 Prep
GRK: ἵνα ἡ κατ' ἐκλογὴν πρόθεσις
NAS: purpose according to [His] choice
KJV: of God according to election
INT: that the according to election purpose

Romans 10:2 Prep
GRK: ἀλλ' οὐ κατ' ἐπίγνωσιν
NAS: for God, but not in accordance with knowledge.
KJV: but not according to knowledge.
INT: but not according to knowledge

Romans 11:5 Prep
GRK: καιρῷ λεῖμμα κατ' ἐκλογὴν χάριτος
NAS: a remnant according to [God's] gracious
KJV: a remnant according to the election
INT: time a remnant according to election of grace

Romans 16:5 Prep
GRK: καὶ τὴν κατ' οἶκον αὐτῶν
KJV: [greet] the church that is in their
INT: and the at house of them

Romans 16:26 Prep
GRK: γραφῶν προφητικῶν κατ' ἐπιταγὴν τοῦ
NAS: of the prophets, according to the commandment
KJV: of the prophets, according to the commandment
INT: Scriptures prophetic according to [the] commandment of the

1 Corinthians 7:6 Prep
GRK: συνγνώμην οὐ κατ' ἐπιταγήν
KJV: permission, [and] not of commandment.
INT: permission not by way of command

1 Corinthians 16:19 Prep
GRK: σὺν τῇ κατ' οἶκον αὐτῶν
KJV: the church that is in their
INT: with the in house of them

2 Corinthians 8:8 Prep
GRK: Οὐ κατ' ἐπιταγὴν λέγω
KJV: I speak not by commandment, but
INT: Not according to a command do I speak

Galatians 2:2 Prep
GRK: τοῖς ἔθνεσιν κατ' ἰδίαν δὲ
NAS: the Gentiles, but [I did so] in private to those
KJV: but privately to them which were of reputation,
INT: the Gentiles apart individually moreover

Galatians 3:1 Prep
GRK: ἐβάσκανεν οἷς κατ' ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς
NAS: has bewitched you, before whose
KJV: obey the truth, before whose eyes
INT: bewitched whose before eyes Jesus

Galatians 3:29 Prep
GRK: σπέρμα ἐστέ κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι
NAS: heirs according to promise.
KJV: and heirs according to the promise.
INT: seed you are according to [the] promise heirs

Ephesians 4:16 Prep
GRK: τῆς ἐπιχορηγίας κατ' ἐνέργειαν ἐν
NAS: supplies, according to the proper
KJV: supplieth, according to the effectual working
INT: of the supply according to [the] working in

Ephesians 6:6 Prep
GRK: μὴ κατ' ὀφθαλμοδουλίαν ὡς
NAS: not by way of eyeservice,
KJV: Not with eyeservice, as
INT: not with eye-service as

Ephesians 6:21 Prep
GRK: ὑμεῖς τὰ κατ' ἐμέ τί
NAS: may know about my circumstances,
KJV: may know my affairs, [and] how I do,
INT: you the things concerning me what

Philippians 1:12 Prep
GRK: ὅτι τὰ κατ' ἐμὲ μᾶλλον
KJV: that the things [which happened] unto me
INT: that the things concerning me really

Philippians 2:3 Prep
GRK: μηδὲν κατ' ἐριθείαν μηδὲ
KJV: [Let] nothing [be done] through strife
INT: [do] nothing according to self-interest or

Colossians 3:10 Prep
GRK: εἰς ἐπίγνωσιν κατ' εἰκόνα τοῦ
NAS: to a true knowledge according to the image
KJV: knowledge after the image of him
INT: into knowledge according to [the] image of the [one]

Colossians 4:7 Prep
GRK: Τὰ κατ' ἐμὲ πάντα
KJV: All my state shall Tychicus
INT: The things concerning me all

Colossians 4:15 Prep
GRK: καὶ τὴν κατ' οἶκον αὐτῆς
KJV: and the church which is in his house.
INT: and the in house of her

2 Thessalonians 2:9 Prep
GRK: ἡ παρουσία κατ' ἐνέργειαν τοῦ
NAS: coming is in accord with the activity
KJV: coming is after the working of Satan
INT: the coming according to [the] working

1 Timothy 1:1 Prep
GRK: Χριστοῦ Ἰησοῦ κατ' ἐπιταγὴν θεοῦ
NAS: Jesus according to the commandment
KJV: Christ by the commandment
INT: of Christ Jesus according to [the] command of God

1 Timothy 6:3 Prep
GRK: καὶ τῇ κατ' εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ
NAS: and with the doctrine conforming to godliness,
KJV: to the doctrine which is according to godliness;
INT: and the according to godliness teaching

2 Timothy 1:1 Prep
GRK: θελήματος θεοῦ κατ' ἐπαγγελίαν ζωῆς
NAS: of God, according to the promise
KJV: of God, according to the promise
INT: [the] will of God according to promise of life

Titus 1:1 Prep
GRK: ἀληθείας τῆς κατ' εὐσέβειαν
KJV: of the truth which is after godliness;
INT: of [the] truth which [is] according to godliness

Titus 1:3 Prep
GRK: ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ' ἐπιταγὴν τοῦ
NAS: I was entrusted according to the commandment
KJV: unto me according to the commandment
INT: was entrusted with I according to [the] commandment of the

Titus 3:7 Prep
GRK: κληρονόμοι γενηθῶμεν κατ' ἐλπίδα ζωῆς
NAS: heirs according to [the] hope
KJV: heirs according to the hope
INT: heirs we should become according to [the] hope of life

Philemon 1:2 Prep
GRK: καὶ τῇ κατ' οἶκόν σου
KJV: and to the church in thy house:
INT: and to the in house of you

Hebrews 1:10 Prep
GRK: καί Σὺ κατ' ἀρχάς κύριε
KJV: Lord, in the beginning
INT: And You in [the] beginning Lord

Hebrews 6:13 Prep
GRK: θεός ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς εἶχεν
KJV: he could swear by no greater,
INT: God since by no one he had

Hebrews 9:25 Prep
GRK: τὰ ἅγια κατ' ἐνιαυτὸν ἐν
KJV: into the holy place every year with
INT: the holy places every year with

Hebrews 10:1 Prep
GRK: τῶν πραγμάτων κατ' ἐνιαυτὸν ταῖς
KJV: they offered year by year continually
INT: of the things each year with the

Hebrews 10:3 Prep
GRK: ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ' ἐνιαυτόν
KJV: [made] of sins every year.
INT: a remembrance of sins every year

James 5:9 Prep
GRK: στενάζετε ἀδελφοί κατ' ἀλλήλων ἵνα
NAS: brethren, against one another,
KJV: not one against another, brethren,
INT: grumble brothers against one another that

2 Peter 2:11 Prep
GRK: οὐ φέρουσιν κατ' αὐτῶν παρὰ
NAS: judgment against them before
KJV: railing accusation against them before
INT: not do bring against them before

3 John 1:14 Prep
GRK: τοὺς φίλους κατ' ὄνομα
KJV: Greet the friends by name.
INT: the friends by name

Jude 1:15 Prep
GRK: ὧν ἐλάλησαν κατ' αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ
KJV: sinners have spoken against him.
INT: which spoke against him sinners

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page