καταγγέλλομεν
Englishman's Concordance
καταγγέλλομεν (katangellomen) — 1 Occurrence

Colossians 1:28 V-PIA-1P
GRK: ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν νουθετοῦντες πάντα
NAS: We proclaim Him, admonishing every
KJV: Whom we preach, warning every
INT: whom we preach admonishing every

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page