κατηγγείλαμεν
Englishman's Concordance
κατηγγείλαμεν (katēngeilamen) — 1 Occurrence

Acts 15:36 V-AIA-1P
GRK: ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον
NAS: in which we proclaimed the word
KJV: where we have preached the word
INT: in which we have annonuced the word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page