καταγγέλλουσιν
Englishman's Concordance
καταγγέλλουσιν (katangellousin) — 4 Occurrences

Acts 16:17 V-PIA-3P
GRK: εἰσίν οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν
NAS: who are proclaiming to you the way
KJV: God, which shew unto us the way
INT: are who proclaim to you [the] way

Acts 16:21 V-PIA-3P
GRK: καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ
NAS: and are proclaiming customs which
KJV: And teach customs, which
INT: and preach customs which

1 Corinthians 9:14 V-PPA-DMP
GRK: τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ
NAS: those who proclaim the gospel
KJV: ordained that they which preach the gospel
INT: the gospel proclaiming of the

Philippians 1:17 V-PIA-3P
GRK: τὸν χριστὸν καταγγέλλουσιν οὐχ ἁγνῶς
NAS: the former proclaim Christ
INT: the Christ are proclaiming not purely

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page