κατήγγελλον
Englishman's Concordance
κατήγγελλον (katēngellon) — 1 Occurrence

Acts 13:5 V-IIA-3P
GRK: ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον
NAS: Salamis, they [began] to proclaim the word
KJV: Salamis, they preached the word
INT: into Salamis they proclaimed the word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page