καταργηθήσονται
Englishman's Concordance
καταργηθήσονται (katargēthēsontai) — 1 Occurrence

1 Corinthians 13:8 V-FIP-3P
GRK: δὲ προφητεῖαι καταργηθήσονται εἴτε γλῶσσαι
NAS: [there are gifts of] prophecy, they will be done away;
KJV: [there be] prophecies, they shall fail; whether
INT: moreover prophesies they will be done away whether tongues

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page