καταργήσῃ
Englishman's Concordance
καταργήσῃ (katargēsē) — 3 Occurrences

1 Corinthians 1:28 V-ASA-3S
GRK: τὰ ὄντα καταργήσῃ
NAS: the things that are not, so that He may nullify the things that are,
KJV: to bring to nought things that are:
INT: the things that are he might annul

1 Corinthians 15:24 V-ASA-3S
GRK: πατρί ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν
NAS: when He has abolished all
KJV: when he shall have put down all
INT: Father when he shall have annulled all rule

Hebrews 2:14 V-ASA-3S
GRK: τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ
NAS: death He might render powerless him who had
KJV: death he might destroy him that had
INT: death he might annul him who the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page