κατήργηται
Englishman's Concordance
κατήργηται (katērgētai) — 3 Occurrences

Romans 4:14 V-RIM/P-3S
GRK: πίστις καὶ κατήργηται ἡ ἐπαγγελία
NAS: and the promise is nullified;
KJV: and the promise made of none effect:
INT: faith and made of no effect the promise

Romans 7:2 V-RIM/P-3S
GRK: ὁ ἀνήρ κατήργηται ἀπὸ τοῦ
NAS: dies, she is released from the law
KJV: be dead, she is loosed from
INT: the husband she is cleared from the

Galatians 5:11 V-RIM/P-3S
GRK: διώκομαι ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον
NAS: of the cross has been abolished.
KJV: the offence of the cross ceased.
INT: am I persecuted Then has been done away the offense

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page