καταργήσαντος
Englishman's Concordance
καταργήσαντος (katargēsantos) — 1 Occurrence

2 Timothy 1:10 V-APA-GMS
GRK: Χριστοῦ Ἰησοῦ καταργήσαντος μὲν τὸν
NAS: Jesus, who abolished death
KJV: Christ, who hath abolished death, and
INT: Christ Jesus having annulled indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page