καταρωμένους
Englishman's Concordance
καταρωμένους (katarōmenous) — 2 Occurrences

Matthew 5:44 V-PP-AMP
GRK: εὐλογειτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς καλῶς
KJV: bless them that curse you,
INT: bless those who curse you good

Luke 6:28 V-PPM/P-AMP
GRK: εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς προσεύχεσθε
NAS: those who curse you, pray
KJV: Bless them that curse you, and
INT: bless those who curse you pray

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page