2672. καταράομαι (kataraomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2672. καταράομαι (kataraomai) — 6 Occurrences

Matthew 5:44 V-PP-AMP
GRK: εὐλογειτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς καλῶς
KJV: bless them that curse you,
INT: bless those who curse you good

Matthew 25:41 V-RPM/P-NMP
GRK: ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ
NAS: Depart from Me, accursed ones, into the eternal
KJV: from me, ye cursed, into everlasting
INT: me those cursed into the

Mark 11:21 V-AIM-2S
GRK: συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται
NAS: which You cursed has withered.
KJV: which thou cursedst is withered away.
INT: fig tree which you cursed is dried up

Luke 6:28 V-PPM/P-AMP
GRK: εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς προσεύχεσθε
NAS: those who curse you, pray
KJV: Bless them that curse you, and
INT: bless those who curse you pray

Romans 12:14 V-PMM/P-2P
GRK: καὶ μὴ καταρᾶσθε
NAS: you; bless and do not curse.
KJV: bless, and curse not.
INT: and not curse

James 3:9 V-PIM/P-1P
GRK: ἐν αὐτῇ καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώπους
NAS: and Father, and with it we curse men,
KJV: and therewith curse we men, which
INT: in it we curse men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page