2 Corinthians 10:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1437 [e]ἐάν
ean
IfConj
5037 [e]τε
te
evenConj
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
4053 [e]περισσότερόν
perissoteron
more abundantlyAdj-ANS-C
5100 [e]τι
ti
somewhatIPro-ANS
2744 [e]καυχήσωμαι
kauchēsōmai
I should boastV-ASM-1S
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1849 [e]ἐξουσίας
exousias
authorityN-GFS
1473 [e]ἡμῶν,
hēmōn
of us,PPro-G1P
3739 [e]ἧς
hēs
whichRelPro-GFS
1325 [e]ἔδωκεν
edōken
has given [us]V-AIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2962 [e]Κύριος
Kyrios
LordN-NMS
1519 [e]εἰς
eis
forPrep
3619 [e]οἰκοδομὴν
oikodomēn
building [you] upN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1519 [e]εἰς
eis
forPrep
2506 [e]καθαίρεσιν
kathairesin
tearing downN-AFS
4771 [e]ὑμῶν,
hymōn
you,PPro-G2P
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
153 [e]αἰσχυνθήσομαι,
aischynthēsomai
I will be ashamed,V-FIP-1S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:8 Greek NT: Nestle 1904
ἐάν τε γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκεν ὁ Κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ αἰσχυνθήσομαι,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐάν τε γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκεν ὁ κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ αἰσχυνθήσομαι,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐάν τε γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκεν ὁ κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ αἰσχυνθήσομαι,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐάν τε γὰρ καὶ περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν― ἧς ἔδωκεν ὁ κύριος ἡμῖν εἰς οἰκοδομήν, καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν― οὐκ αἰσχυνθήσομαι·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐάν τε γὰρ καὶ περισσότερόν τι καυχήσομαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκεν ὁ Κύριος ἡμῖν εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ αἰσχυνθήσομαι,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐάν τε γὰρ περισσότερόν τι καυχήσομαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκεν ὁ κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ αἰσχυνθήσομαι,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐάν τε γὰρ καὶ περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκεν ὁ Κύριος ἡμῖν εἰς οἰκοδομὴν, καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ αἰσχυνθήσομαι·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐάν τε γὰρ καὶ περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν ἡς ἔδωκεν ὁ κύριος ἡμῖν εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν οὐκ αἰσχυνθήσομαι

2 Corinthians 10:8 Hebrew Bible
וגם כי אתהלל יותר מעט על דבר הרשות אשר נתן לנו האדון לבנותכם ולא לשחתכם לא אבוש׃

2 Corinthians 10:8 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢ ܓܝܪ ܐܦ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܐܫܬܒܗܪ ܥܠ ܫܘܠܛܢܐ ܕܝܗܒ ܠܝ ܡܪܢ ܠܐ ܒܗܬ ܐܢܐ ܡܛܠ ܕܠܒܢܝܢܐ ܗܘ ܕܝܠܟܘܢ ܝܗܒ ܠܢ ܘܠܐ ܠܤܘܚܦܟܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For even if I boast somewhat further about our authority, which the Lord gave for building you up and not for destroying you, I will not be put to shame,

King James Bible
For though I should boast somewhat more of our authority, which the Lord hath given us for edification, and not for your destruction, I should not be ashamed:

Holman Christian Standard Bible
For if I boast some more about our authority, which the Lord gave for building you up and not for tearing you down, I am not ashamed.
Treasury of Scripture Knowledge

though.

2 Corinthians 1:24 Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of …

2 Corinthians 13:2,3,8,10 I told you before, and foretell you, as if I were present, the second time…

Galatians 1:1 Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus Christ, …

I should not.

2 Corinthians 7:14 For if I have boasted any thing to him of you, I am not ashamed; …

2 Corinthians 12:6 For though I would desire to glory, I shall not be a fool; for I …

2 Timothy 1:12 For the which cause I also suffer these things: nevertheless I am …

Links
2 Corinthians 10:82 Corinthians 10:8 NIV2 Corinthians 10:8 NLT2 Corinthians 10:8 ESV2 Corinthians 10:8 NASB2 Corinthians 10:8 KJV2 Corinthians 10:8 Bible Apps2 Corinthians 10:8 Biblia Paralela2 Corinthians 10:8 Chinese Bible2 Corinthians 10:8 French Bible2 Corinthians 10:8 German BibleBible Hub
2 Corinthians 10:7
Top of Page
Top of Page