λόγοις
Englishman's Concordance
λόγοις (logois) — 17 Occurrences

Mark 10:24 N-DMP
GRK: ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ ὁ
NAS: were amazed at His words. But Jesus
KJV: at his words. But Jesus
INT: at the words of him

Luke 1:20 N-DMP
GRK: ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου οἵτινες
NAS: you did not believe my words, which
KJV: not my words, which shall be fulfilled
INT: you did believe the words of me which

Luke 4:22 N-DMP
GRK: ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος
NAS: at the gracious words which were falling
KJV: at the gracious words which proceeded
INT: at the words of the grace

Luke 23:9 N-DMP
GRK: αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς αὐτὸς
NAS: Him at some length; but He answered
KJV: in many words; but he
INT: him in words many he

Acts 2:40 N-DMP
GRK: ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρατο
NAS: other words he solemnly testified
KJV: other words did he testify
INT: other moreover words many he earnestly testified

Acts 7:22 N-DMP
GRK: δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἔργοις
NAS: and he was a man of power in words and deeds.
KJV: mighty in words and in
INT: mighty in words and works

Acts 15:24 N-DMP
GRK: ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις ἀνασκευάζοντες τὰς
NAS: have disturbed you with [their] words, unsettling
KJV: you with words, subverting
INT: troubled you by words upsetting the

Romans 3:4 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ
NAS: THAT YOU MAY BE JUSTIFIED IN YOUR WORDS, AND PREVAIL
KJV: in thy sayings, and mightest overcome
INT: in the words of you and

1 Corinthians 2:4 N-DMP
GRK: πειθοῖς σοφίας λόγοις ἀλλ' ἐν
NAS: were not in persuasive words of wisdom,
KJV: with enticing words of man's wisdom,
INT: persuasive of wisdom words but in

1 Corinthians 2:13 N-DMP
GRK: ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις ἀλλ' ἐν
NAS: speak, not in words taught
KJV: not in the words which man's wisdom
INT: of human wisdom words but in [those]

Ephesians 5:6 N-DMP
GRK: ἀπατάτω κενοῖς λόγοις διὰ ταῦτα
NAS: you with empty words, for because
KJV: you with vain words: for because
INT: let deceive with empty words on account of these things

1 Thessalonians 4:18 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς λόγοις τούτοις
NAS: one another with these words.
KJV: with these words.
INT: with the words these

1 Timothy 4:6 N-DMP
GRK: ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως
NAS: [constantly] nourished on the words of the faith
KJV: nourished up in the words of faith
INT: being nourished with the words of the faith

1 Timothy 6:3 N-DMP
GRK: προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις τοῖς τοῦ
NAS: with sound words, those
KJV: to wholesome words, [even] the words of our
INT: draws near to sound words those of the

2 Timothy 4:15 N-DMP
GRK: τοῖς ἡμετέροις λόγοις
NAS: opposed our teaching.
KJV: withstood our words.
INT: our words

2 Peter 2:3 N-DMP
GRK: πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται
NAS: you with false words; their judgment
KJV: shall they with feigned words make merchandise
INT: covetousness with well-turned words you they will exploit

3 John 1:10 N-DMP
GRK: ἃ ποιεῖ λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν
NAS: us with wicked words; and not satisfied
KJV: us with malicious words:
INT: which he does with words evil prating against

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page