λόγους
Englishman's Concordance
λόγους (logous) — 23 Occurrences

Matthew 7:24 N-AMP
GRK: μου τοὺς λόγους τούτους καὶ
NAS: hears these words of Mine and acts
KJV: heareth these sayings of mine, and
INT: my words these and

Matthew 7:26 N-AMP
GRK: μου τοὺς λόγους τούτους καὶ
NAS: these words of Mine
KJV: these sayings of mine,
INT: my words these and

Matthew 7:28 N-AMP
GRK: Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους ἐξεπλήσσοντο
NAS: these words, the crowds
KJV: these sayings, the people
INT: Jesus the words these were astonished

Matthew 10:14 N-AMP
GRK: ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν ἐξερχόμενοι
NAS: heed your words, as you go
KJV: your words, when ye depart out
INT: will hear the words of you going forth

Matthew 19:1 N-AMP
GRK: Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους μετῆρεν
NAS: these words, He departed
KJV: these sayings, he departed
INT: Jesus the words these he withdrew

Matthew 26:1 N-AMP
GRK: πάντας τοὺς λόγους τούτους εἶπεν
NAS: these words, He said
KJV: all these sayings, he said unto his
INT: all the words these he said

Mark 8:38 N-AMP
GRK: τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ
NAS: is ashamed of Me and My words in this
KJV: and of my words in this
INT: my words in the

Luke 9:26 N-AMP
GRK: τοὺς ἐμοὺς λόγους τοῦτον ὁ
NAS: is ashamed of Me and My words, the Son
KJV: and of my words, of him shall
INT: my words him the

Luke 9:28 N-AMP
GRK: μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ
NAS: these sayings, He took along
KJV: after these sayings, he took
INT: after the sayings these about

Luke 9:44 N-AMP
GRK: ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους ὁ
NAS: Let these words sink into your ears;
KJV: Let these sayings sink down into
INT: of you the words these

John 10:19 N-AMP
GRK: διὰ τοὺς λόγους τούτους
NAS: because of these words.
KJV: for these sayings.
INT: on account of the words these

John 14:24 N-AMP
GRK: με τοὺς λόγους μου οὐ
NAS: Me does not keep My words; and the word
KJV: not my sayings: and the word
INT: me the words of me not

Acts 2:22 N-AMP
GRK: ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους Ἰησοῦν
NAS: to these words: Jesus
KJV: hear these words; Jesus of Nazareth,
INT: hear the words these Jesus

Acts 5:5 N-AMP
GRK: Ἁνανίας τοὺς λόγους τούτους πεσὼν
NAS: these words, Ananias
KJV: these words fell down,
INT: Ananias the words these having fallen down

Acts 5:24 N-AMP
GRK: ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους ὅ
NAS: these words, they were greatly perplexed
KJV: heard these things, they doubted of
INT: they heard the words these

Acts 16:36 N-AMP
GRK: δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους τούτους πρὸς
NAS: these words to Paul,
KJV: told this saying to Paul,
INT: jailor the words these to

1 Corinthians 14:19 N-AMP
GRK: θέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ
NAS: to speak five words with my mind so
KJV: speak five words with my
INT: I desire five words with mind

1 Corinthians 14:19 N-AMP
GRK: ἢ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ
NAS: ten thousand words in a tongue.
KJV: ten thousand words in
INT: than ten thousand words in a tongue

Revelation 1:3 N-AMP
GRK: ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας
NAS: who hear the words of the prophecy,
KJV: they that hear the words of this prophecy,
INT: hear the words of the prophecy

Revelation 22:7 N-AMP
GRK: τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας
NAS: is he who heeds the words of the prophecy
KJV: [is] he that keepeth the sayings of the prophecy
INT: keeps the words of the prophecy

Revelation 22:9 N-AMP
GRK: τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου
NAS: who heed the words of this
KJV: of them which keep the sayings of this
INT: keep the words of the book

Revelation 22:10 N-AMP
GRK: σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας
NAS: to me, Do not seal up the words of the prophecy
KJV: not the sayings of the prophecy
INT: Seal the words of the prophecy

Revelation 22:18 N-AMP
GRK: ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας
NAS: who hears the words of the prophecy
KJV: that heareth the words of the prophecy
INT: hearing the words of the prophecy

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page