λόγον
Englishman's Concordance
λόγον (logon) — 130 Occurrences

Matthew 12:32 N-AMS
GRK: ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ
NAS: Whoever speaks a word against the Son
KJV: speaketh a word against
INT: if speaks a word against the

Matthew 12:36 N-AMS
GRK: περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ
NAS: they shall give an accounting for it in the day
KJV: they shall give account thereof
INT: of it an account in day

Matthew 13:19 N-AMS
GRK: ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας
NAS: hears the word of the kingdom
KJV: one heareth the word of the kingdom,
INT: hears the word of the kingdom

Matthew 13:20 N-AMS
GRK: ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ
NAS: is the man who hears the word and immediately
KJV: is he that heareth the word, and anon
INT: he who the word hears and

Matthew 13:21 N-AMS
GRK: διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται
NAS: because of the word, immediately
KJV: because of the word, by and by
INT: on account of the word immediately he falls away

Matthew 13:22 N-AMS
GRK: ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ
NAS: is the man who hears the word, and the worry
KJV: he that heareth the word; and the care
INT: he who the word hears and

Matthew 13:22 N-AMS
GRK: συμπνίγει τὸν λόγον καὶ ἄκαρπος
NAS: choke the word, and it becomes
KJV: choke the word, and
INT: choke the word and unfruitful

Matthew 13:23 N-AMS
GRK: ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ
NAS: is the man who hears the word and understands
KJV: that heareth the word, and
INT: he who the word hears and

Matthew 15:6 N-AMS
GRK: ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: .' And [by this] you invalidated the word of God
INT: you made void the commandment of God

Matthew 15:12 N-AMS
GRK: ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν
NAS: when they heard this statement?
KJV: after they heard this saying?
INT: having heard the saying were offended

Matthew 15:23 N-AMS
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον καὶ προσελθόντες
NAS: But He did not answer her a word. And His disciples
KJV: her not a word. And his
INT: he answered her a word And having come to [him]

Matthew 18:23 N-AMS
GRK: ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν
NAS: to settle accounts with his slaves.
KJV: would take account of his
INT: would settle accounts accounts with the

Matthew 19:11 N-AMS
GRK: χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον ἀλλ'
NAS: this statement, but [only] those to whom
KJV: this saying, save
INT: receive the statement this but only [those]

Matthew 19:22 N-AMS
GRK: νεανίσκος τὸν λόγον τοῦτον ἀπῆλθεν
NAS: this statement, he went away
KJV: heard that saying, he went away
INT: young man the statement this he went away

Matthew 21:24 N-AMS
GRK: ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα ὃν
NAS: ask you one thing, which if
KJV: you one thing, which if
INT: you I also thing one which

Matthew 22:46 N-AMS
GRK: ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον οὐδὲ ἐτόλμησέν
NAS: to answer Him a word, nor
KJV: to answer him a word, neither durst
INT: to answer him a word nor dared

Matthew 25:19 N-AMS
GRK: καὶ συναίρει λόγον μετ' αὐτῶν
NAS: came and settled accounts with them.
INT: and takes account with them

Matthew 26:44 N-AMS
GRK: τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν
NAS: saying the same thing once more.
KJV: saying the same words.
INT: the same thing having said again

Mark 1:45 N-AMS
GRK: διαφημίζειν τὸν λόγον ὥστε μηκέτι
NAS: and to spread the news around,
KJV: to blaze abroad the matter, insomuch that
INT: to spread abroad the matter so that no longer

Mark 2:2 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν λόγον
NAS: and He was speaking the word to them.
KJV: and he preached the word unto them.
INT: to them the word

Mark 4:14 N-AMS
GRK: σπείρων τὸν λόγον σπείρει
NAS: The sower sows the word.
KJV: The sower soweth the word.
INT: sower the word sows

Mark 4:15 N-AMS
GRK: αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον
NAS: and takes away the word which has been sown
KJV: taketh away the word that was sown
INT: takes away the word that has been sown

Mark 4:16 N-AMS
GRK: ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ
NAS: they hear the word, immediately
KJV: they have heard the word, immediately
INT: they hear the word immediately with

Mark 4:17 N-AMS
GRK: διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται
NAS: because of the word, immediately
KJV: for the word's sake, immediately
INT: on account of the word immediately they fall away

Mark 4:18 N-AMS
GRK: οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες
NAS: are the ones who have heard the word,
KJV: such as hear the word,
INT: the [ones] the word having heard

Mark 4:19 N-AMS
GRK: συμπνίγουσιν τὸν λόγον καὶ ἄκαρπος
NAS: in and choke the word, and it becomes
KJV: choke the word, and
INT: choke the word and unfruitful

Mark 4:20 N-AMS
GRK: ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται
NAS: and they hear the word and accept
KJV: such as hear the word, and receive
INT: hear the word and receive [it]

Mark 4:33 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν λόγον καθὼς ἠδύναντο
NAS: He was speaking the word to them, so
KJV: spake he the word unto them,
INT: to them the word as they were able

Mark 5:36 N-AMS
GRK: παρακούσας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει
KJV: heard the word that was spoken,
INT: having heard the word spoken says

Mark 7:13 N-AMS
GRK: ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: [thus] invalidating the word of God
KJV: Making the word of God of none effect
INT: making void the word of God

Mark 7:29 N-AMS
GRK: τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε ἐξελήλυθεν
NAS: of this answer go;
KJV: For this saying go thy way; the devil
INT: this word go has gone forth

Mark 8:32 N-AMS
GRK: παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει καὶ
NAS: And He was stating the matter plainly.
KJV: And he spake that saying openly. And
INT: plainly the word he spoke And

Mark 9:10 N-AMS
GRK: καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς
NAS: They seized upon that statement, discussing
KJV: they kept that saying with
INT: And that saying they kept among

Mark 11:29 N-AMS
GRK: ὑμᾶς ἕνα λόγον καὶ ἀποκρίθητέ
NAS: you one question, and you answer
KJV: of you one question, and answer
INT: you one thing and you answer

Mark 14:39 N-AMS
GRK: τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών
NAS: saying the same words.
KJV: and spake the same words.
INT: the same thing having said

Mark 16:20 N-AMS
GRK: καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ
NAS: with them, and confirmed the word by the signs
KJV: confirming the word with
INT: and the word confirming by

Luke 5:1 N-AMS
GRK: ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: Him and listening to the word of God,
KJV: him to hear the word of God,
INT: to hear the word of God

Luke 8:12 N-AMS
GRK: αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς
NAS: and takes away the word from their heart,
KJV: and taketh away the word out of their
INT: takes away the word from the

Luke 8:13 N-AMS
GRK: δέχονται τὸν λόγον καὶ οὗτοι
NAS: receive the word with joy;
KJV: they hear, receive the word with joy;
INT: receive the word and these

Luke 8:15 N-AMS
GRK: ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν καὶ
NAS: have heard the word in an honest
KJV: having heard the word, keep
INT: having heard the word keep [it] and

Luke 8:21 N-AMS
GRK: οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: who hear the word of God
KJV: which hear the word of God, and
INT: who the word of God

Luke 10:39 N-AMS
GRK: ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ
NAS: feet, listening to His word.
KJV: and heard his word.
INT: was listening to the word of him

Luke 11:28 N-AMS
GRK: ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: who hear the word of God
KJV: [are] they that hear the word of God,
INT: hear the word of God

Luke 12:10 N-AMS
GRK: ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν
NAS: who speaks a word against the Son
KJV: shall speak a word against
INT: who will say a word against the

Luke 16:2 N-AMS
GRK: ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας
NAS: you? Give an accounting of your management,
KJV: give an account of thy
INT: give the account of the stewardship

Luke 20:3 N-AMS
GRK: ὑμᾶς κἀγὼ λόγον καὶ εἴπατέ
NAS: ask you a question, and you tell
KJV: you one thing; and answer
INT: you I also one thing and tell

John 4:39 N-AMS
GRK: διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς
NAS: in Him because of the word of the woman
KJV: for the saying of the woman,
INT: because of the word of the woman

John 4:41 N-AMS
GRK: διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ
NAS: believed because of His word;
KJV: because of his own word;
INT: because of the word of him

John 5:24 N-AMS
GRK: ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων
NAS: to you, he who hears My word, and believes
KJV: He that heareth my word, and believeth
INT: he that the word of me hears

John 5:38 N-AMS
GRK: καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ
NAS: You do not have His word abiding
KJV: not his word abiding in
INT: And the word of him not

John 8:43 N-AMS
GRK: ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν
NAS: you cannot hear My word.
KJV: hear my word.
INT: to hear word my

John 8:51 N-AMS
GRK: τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ θάνατον
NAS: anyone keeps My word he will never see
KJV: keep my saying, he shall never
INT: my word keep death

John 8:52 N-AMS
GRK: τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ
NAS: keeps My word, he will never
KJV: keep my saying, he shall never
INT: anyone the word of me keeps

John 8:55 N-AMS
GRK: καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ
NAS: Him and keep His word.
KJV: keep his saying.
INT: and the word of him I keep

John 14:23 N-AMS
GRK: με τὸν λόγον μου τηρήσει
NAS: Me, he will keep My word; and My Father
KJV: he will keep my words: and my
INT: me the word of me he will keep

John 15:3 N-AMS
GRK: διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα
NAS: because of the word which
KJV: through the word which
INT: by reason of the word which I have spoken

John 15:20 N-AMS
GRK: εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν
NAS: they kept My word, they will keep
KJV: my saying, they will keep
INT: if the word of me they kept

John 17:6 N-AMS
GRK: καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν
NAS: them to Me, and they have kept Your word.
KJV: they have kept thy word.
INT: and the word of you they have kept

John 17:14 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν λόγον σου καὶ
NAS: I have given them Your word; and the world
KJV: them thy word; and the world
INT: them the word of you and

John 19:8 N-AMS
GRK: τοῦτον τὸν λόγον μᾶλλον ἐφοβήθη
NAS: this statement, he was [even] more
KJV: heard that saying, he was the more
INT: this word [the] more he was afraid

Acts 1:1 N-AMS
GRK: ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ἐποιησάμην περὶ
NAS: The first account I composed,
KJV: The former treatise have I made, O
INT: indeed first account I made concerning

Acts 2:41 N-AMS
GRK: ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν
NAS: who had received his word were baptized;
KJV: received his word were baptized: and
INT: having received the word of him were baptized

Acts 4:4 N-AMS
GRK: ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν καὶ
NAS: who had heard the message believed;
KJV: of them which heard the word believed;
INT: having heard the word believed and

Acts 4:29 N-AMS
GRK: λαλεῖν τὸν λόγον σου
NAS: may speak Your word with all
KJV: they may speak thy word,
INT: to speak the word of you

Acts 4:31 N-AMS
GRK: ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: and [began] to speak the word of God
KJV: and they spake the word of God with
INT: spoke the word of God

Acts 6:2 N-AMS
GRK: καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: for us to neglect the word of God
KJV: should leave the word of God,
INT: having left the word of God

Acts 8:4 N-AMS
GRK: εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον
NAS: went about preaching the word.
KJV: went every where preaching the word.
INT: proclaiming the gospel the word

Acts 8:14 N-AMS
GRK: Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: had received the word of God,
KJV: had received the word of God,
INT: Samaria the word of God

Acts 8:25 N-AMS
GRK: λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ κυρίου
NAS: and spoken the word of the Lord,
KJV: preached the word of the Lord,
INT: having spoken the word of the Lord

Acts 10:36 N-AMS
GRK: τὸν λόγον ὃν ἀπέστειλεν
NAS: The word which He sent
KJV: The word which [God] sent
INT: The word which he sent

Acts 10:44 N-AMS
GRK: ἀκούοντας τὸν λόγον
NAS: who were listening to the message.
KJV: all them which heard the word.
INT: hearing the word

Acts 11:1 N-AMS
GRK: ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: also had received the word of God.
KJV: also received the word of God.
INT: received the word of God

Acts 11:19 N-AMS
GRK: λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ
NAS: speaking the word to no one
KJV: preaching the word to none
INT: speaking the word if not

Acts 13:5 N-AMS
GRK: κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: they [began] to proclaim the word of God
KJV: they preached the word of God
INT: they proclaimed the word of God

Acts 13:7 N-AMS
GRK: ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: and sought to hear the word of God.
KJV: and desired to hear the word of God.
INT: to hear the word of God

Acts 13:44 N-AMS
GRK: ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου
NAS: to hear the word of the Lord.
KJV: together to hear the word of God.
INT: to hear the word of [the] Lord

Acts 13:46 N-AMS
GRK: λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: It was necessary that the word of God
KJV: necessary that the word of God
INT: to be spoken the word of God

Acts 13:48 N-AMS
GRK: ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου
NAS: and glorifying the word of the Lord;
KJV: glorified the word of the Lord:
INT: glorified the word of the Lord

Acts 14:25 N-AMS
GRK: Πέργῃ τὸν λόγον κατέβησαν εἰς
NAS: When they had spoken the word in Perga,
KJV: when they had preached the word in
INT: Perga the word they came down to

Acts 15:7 N-AMS
GRK: ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου
NAS: would hear the word of the gospel
KJV: should hear the word of the gospel,
INT: Gentiles the word of the gospel

Acts 15:35 N-AMS
GRK: πολλῶν τὸν λόγον τοῦ κυρίου
NAS: others also, the word of the Lord.
KJV: preaching the word of the Lord,
INT: many the word of the Lord

Acts 15:36 N-AMS
GRK: κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου
NAS: we proclaimed the word of the Lord,
KJV: we have preached the word of the Lord,
INT: we have annonuced the word of the Lord

Acts 16:6 N-AMS
GRK: λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ
NAS: Spirit to speak the word in Asia;
KJV: Ghost to preach the word in Asia,
INT: to speak the word in

Acts 16:32 N-AMS
GRK: αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ κυρίου
NAS: And they spoke the word of the Lord
KJV: unto him the word of the Lord,
INT: to him the word of the Lord

Acts 17:11 N-AMS
GRK: ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης
NAS: for they received the word with great
KJV: received the word with
INT: received the word with all

Acts 18:11 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: months, teaching the word of God among
KJV: months, teaching the word of God among
INT: them the word of God

Acts 18:14 N-AMS
GRK: Ἰουδαῖοι κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην
NAS: Jews, it would be reasonable for me to put
INT: Jews according to reason anyhow I should have carried with

Acts 19:10 N-AMS
GRK: ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου
NAS: heard the word of the Lord,
KJV: Asia heard the word of the Lord Jesus,
INT: heard the word of the Lord

Acts 19:38 N-AMS
GRK: πρός τινα λόγον ἀγοραῖοι ἄγονται
NAS: who are with him have a complaint against
KJV: him, have a matter against any man,
INT: against anyone a matter courts are held

Acts 19:40 N-AMS
GRK: δυνησόμεθα ἀποδοῦναι λόγον περὶ τῆς
NAS: we will be unable to account for this
KJV: give an account of this
INT: we will be able to give a reason concerning the

Acts 20:7 N-AMS
GRK: τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου
NAS: and he prolonged his message until
KJV: continued his speech until
INT: moreover the talk until midnight

Romans 9:28 N-AMS
GRK: λόγον γὰρ συντελῶν
NAS: WILL EXECUTE HIS WORD ON THE EARTH,
KJV: he will finish the work, and
INT: [his] sentence indeed [he is] concluding

Romans 14:12 N-AMS
GRK: περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ
NAS: of us will give an account of himself
KJV: of us shall give account of himself
INT: concerning himself account will give

1 Corinthians 4:19 N-AMS
GRK: οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων
NAS: and I shall find out, not the words of those
KJV: not the speech of them which are puffed up,
INT: not the word of those who are puffed up

1 Corinthians 14:9 N-AMS
GRK: μὴ εὔσημον λόγον δῶτε πῶς
NAS: by the tongue speech that is clear,
KJV: the tongue words easy to be understood,
INT: not an intelligible speech you give how

2 Corinthians 2:17 N-AMS
GRK: καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: peddling the word of God,
KJV: which corrupt the word of God:
INT: are peddling the word of God

2 Corinthians 4:2 N-AMS
GRK: δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: adulterating the word of God,
KJV: handling the word of God
INT: falsifying the word of God

2 Corinthians 5:19 N-AMS
GRK: ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς
NAS: against them, and He has committed to us the word of reconciliation.
KJV: unto us the word of reconciliation.
INT: us the word of reconciliation

Galatians 6:6 N-AMS
GRK: κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι
NAS: The one who is taught the word is to share
KJV: him that is taught in the word communicate
INT: being taught in the word with him that teaches

Ephesians 1:13 N-AMS
GRK: ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας
NAS: after listening to the message of truth,
KJV: [trusted], after that ye heard the word of truth,
INT: having heard the word of truth

Philippians 1:14 N-AMS
GRK: ἀφόβως τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: to speak the word of God
KJV: bold to speak the word without fear.
INT: fearlessly the word of God

Philippians 2:16 N-AMS
GRK: λόγον ζωῆς ἐπέχοντες
NAS: holding fast the word of life, so
KJV: Holding forth the word of life; that
INT: [the] word of life holding forth

Philippians 4:15 N-AMS
GRK: ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ
NAS: shared with me in the matter of giving
KJV: me as concerning giving and
INT: had fellowship with regard to an account of giving and

Philippians 4:17 N-AMS
GRK: πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν
NAS: which increases to your account.
KJV: to your account.
INT: abounds to [the] account of you

Colossians 1:25 N-AMS
GRK: πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: so that I might fully carry out the [preaching of] the word of God,
KJV: you, to fulfil the word of God;
INT: to complete the word of God

Colossians 2:23 N-AMS
GRK: ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα
NAS: These are matters which have,
INT: which are an appearance indeed having

1 Thessalonians 1:6 N-AMS
GRK: δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει
NAS: having received the word in much
KJV: having received the word in
INT: having accepted the word in tribulation

1 Thessalonians 2:13 N-AMS
GRK: ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ'
NAS: that when you received the word of God
KJV: when ye received the word of God
INT: that having received [the] word of [the] report by

1 Thessalonians 2:13 N-AMS
GRK: ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ
NAS: from us, you accepted [it] not [as] the word of men,
KJV: [it] not [as] the word of men,
INT: you accepted not [the] word of men but

1 Thessalonians 2:13 N-AMS
GRK: ἀληθῶς ἐστὶν λόγον θεοῦ ὃς
NAS: it really is, the word of God,
KJV: it is in truth, the word of God, which
INT: truly it is [the] word of God which

2 Timothy 2:15 N-AMS
GRK: ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας
NAS: accurately handling the word of truth.
KJV: rightly dividing the word of truth.
INT: straightly cutting the word the of truth

2 Timothy 4:2 N-AMS
GRK: κήρυξον τὸν λόγον ἐπίστηθι εὐκαίρως
NAS: preach the word; be ready in season
KJV: Preach the word; be instant in season,
INT: proclaim the word be ready in season

Titus 1:3 N-AMS
GRK: ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν
NAS: manifested, [even] His word, in the proclamation
KJV: manifested his word through preaching,
INT: own the word of him in

Titus 2:8 N-AMS
GRK: λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον
NAS: sound [in] speech which is beyond reproach,
KJV: Sound speech, that cannot be condemned;
INT: speech sound not to be condemned

Hebrews 6:1 N-AMS
GRK: τοῦ χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν
NAS: the elementary teaching about the Christ,
KJV: the principles of the doctrine of Christ,
INT: of Christ talk to

Hebrews 12:19 N-AMS
GRK: προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον
NAS: further word be spoken
KJV: intreated that the word should
INT: to be addressed to them [the] word

Hebrews 13:7 N-AMS
GRK: ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: spoke the word of God
KJV: unto you the word of God:
INT: to you the word of God

Hebrews 13:17 N-AMS
GRK: ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες ἵνα
NAS: as those who will give an account. Let them do
KJV: they that must give account, that
INT: of you as account about to give that

James 1:21 N-AMS
GRK: τὸν ἔμφυτον λόγον τὸν δυνάμενον
NAS: receive the word implanted,
KJV: the engrafted word, which
INT: the implanted word which [is] able

1 Peter 3:15 N-AMS
GRK: αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς
NAS: who asks you to give an account for the hope
KJV: that asketh you a reason of the hope
INT: that asks you an account concerning the

1 Peter 4:5 N-AMS
GRK: οἳ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίμως
NAS: but they will give account to Him who is ready
KJV: shall give account to him that is
INT: who will give account to him ready

2 Peter 1:19 N-AMS
GRK: τὸν προφητικὸν λόγον ᾧ καλῶς
NAS: the prophetic word [made] more sure,
KJV: a more sure word of prophecy;
INT: the prophetic word to which well

1 John 2:5 N-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν λόγον ἀληθῶς ἐν
NAS: keeps His word, in him the love
KJV: keepeth his word, in him
INT: his word truly in

Revelation 1:2 N-AMS
GRK: ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: testified to the word of God
KJV: bare record of the word of God,
INT: testified the word of God

Revelation 1:9 N-AMS
GRK: διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: because of the word of God
KJV: Patmos, for the word of God, and
INT: because of the word of God

Revelation 3:8 N-AMS
GRK: μου τὸν λόγον καὶ οὐκ
NAS: and have kept My word, and have not denied
KJV: hast kept my word, and hast
INT: my word and not

Revelation 3:10 N-AMS
GRK: ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς
NAS: you have kept the word of My perseverance,
KJV: thou hast kept the word of my
INT: you did keep the word of the patient endurance

Revelation 6:9 N-AMS
GRK: διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: because of the word of God,
KJV: for the word of God,
INT: because of the word of God

Revelation 12:11 N-AMS
GRK: διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας
NAS: and because of the word of their testimony,
KJV: and by the word of their testimony;
INT: by reason of the word of the testimony

Revelation 20:4 N-AMS
GRK: διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: and because of the word of God,
KJV: and for the word of God, and
INT: on account of the word of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page