λόγῳ
Englishman's Concordance
λόγῳ (logō) — 45 Occurrences

Matthew 8:8 N-DMS
GRK: μόνον εἰπὲ λόγῳ καὶ ἰαθήσεται
NAS: say the word, and my servant
KJV: but speak the word only, and
INT: only speak the word And will be healed

Matthew 8:16 N-DMS
GRK: τὰ πνεύματα λόγῳ καὶ πάντας
NAS: out the spirits with a word, and healed
KJV: the spirits with [his] word, and
INT: the spirits by a word and all

Matthew 22:15 N-DMS
GRK: παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ
NAS: they might trap Him in what He said.
KJV: him in [his] talk.
INT: they might trap in his words

Mark 10:22 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος
NAS: But at these words he was saddened,
KJV: at that saying, and went away
INT: at the word he went away grieved

Mark 12:13 N-DMS
GRK: αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ
NAS: to trap Him in a statement.
KJV: catch him in [his] words.
INT: him they might catch in talk

Luke 1:29 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ
NAS: But she was very perplexed at [this] statement, and kept pondering
KJV: at his saying, and cast in her mind
INT: at the statement she was troubled and

Luke 7:7 N-DMS
GRK: ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ καὶ ἰαθήτω
NAS: to You, but [just] say the word, and my servant
KJV: but say in a word, and my
INT: but say by a word and shall be healed

Luke 24:19 N-DMS
GRK: ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ
NAS: in deed and word in the sight
KJV: deed and word before God
INT: deed and word before

John 2:22 N-DMS
GRK: καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν
NAS: the Scripture and the word which
KJV: and the word which
INT: and the word which had spoken

John 4:50 N-DMS
GRK: ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν
NAS: believed the word that Jesus
KJV: the man believed the word that Jesus
INT: man the word which said

John 8:31 N-DMS
GRK: ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ
NAS: you continue in My word, [then] you are truly
KJV: in my word, [then] are ye my
INT: in word my

Acts 7:29 N-DMS
GRK: ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ καὶ
NAS: At this remark, MOSES FLED
KJV: at this saying, and was
INT: at the remark this and

Acts 8:21 N-DMS
GRK: ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἡ
NAS: in this matter, for your heart
KJV: in this matter: for thy
INT: in the matter this the

Acts 10:29 N-DMS
GRK: οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με
NAS: for what reason you have sent
KJV: for what intent ye have sent for
INT: therefore for what reason did you send for me

Acts 14:3 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος
NAS: who was testifying to the word of His grace,
KJV: gave testimony unto the word of his
INT: to the word of the grace

Acts 18:5 N-DMS
GRK: συνείχετο τῷ λόγῳ ὁ Παῦλος
NAS: [began] devoting himself completely to the word, solemnly testifying
INT: was occupied with the word Paul

Acts 20:2 N-DMS
GRK: παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ ἦλθεν
INT: having exhorted them with talk much he came

Acts 20:32 N-DMS
GRK: καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος
NAS: you to God and to the word of His grace,
KJV: to God, and to the word of his grace,
INT: and to the word of the grace

Acts 20:38 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει
NAS: over the word which
KJV: for the words which
INT: for the word which he had spoken

Romans 13:9 N-DMS
GRK: ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται
NAS: up in this saying, YOU SHALL LOVE
KJV: this saying, namely,
INT: in the word this it is summed up

Romans 15:18 N-DMS
GRK: ὑπακοὴν ἐθνῶν λόγῳ καὶ ἔργῳ
NAS: of the Gentiles by word and deed,
KJV: obedient, by word and
INT: obedience of [the] Gentiles by word and work

1 Corinthians 1:5 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ
NAS: in Him, in all speech and all
KJV: in all utterance, and [in] all
INT: in all talk and all

1 Corinthians 4:20 N-DMS
GRK: γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία
NAS: of God does not consist in words but in power.
KJV: [is] not in word, but in
INT: indeed in word the kingdom

1 Corinthians 15:2 N-DMS
GRK: σώζεσθε τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν
NAS: you hold fast the word which
INT: you are being saved the word I proclaimed to you

2 Corinthians 6:7 N-DMS
GRK: ἐν λόγῳ ἀληθείας ἐν
NAS: in the word of truth, in the power
KJV: By the word of truth, by
INT: in [the] word of truth in [the]

2 Corinthians 8:7 N-DMS
GRK: πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει
NAS: in faith and utterance and knowledge
KJV: and utterance, and
INT: in faith and word and knowledge

2 Corinthians 10:11 N-DMS
GRK: ἐσμεν τῷ λόγῳ δι' ἐπιστολῶν
NAS: that what we are in word by letters
KJV: such as we are in word by letters
INT: we are in word by letters

2 Corinthians 11:6 N-DMS
GRK: ἰδιώτης τῷ λόγῳ ἀλλ' οὐ
NAS: I am unskilled in speech, yet
KJV: though [I be] rude in speech, yet not
INT: unpolished in speech [I am] yet not

Galatians 5:14 N-DMS
GRK: ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται ἐν
NAS: in one word, in the [statement], YOU SHALL LOVE
KJV: one word, [even] in
INT: in one word is fulfilled in

Colossians 1:5 N-DMS
GRK: ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας
NAS: you previously heard in the word of truth,
KJV: in the word of the truth
INT: in the word of the truth

Colossians 3:17 N-DMS
GRK: ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν
NAS: Whatever you do in word or deed,
KJV: ye do in word or deed,
INT: you might do in word or in

1 Thessalonians 1:5 N-DMS
GRK: ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ
NAS: did not come to you in word only,
KJV: you in word only, but
INT: you in word only but

1 Thessalonians 2:5 N-DMS
GRK: ποτε ἐν λόγῳ κολακείας ἐγενήθημεν
NAS: with flattering speech, as you know,
INT: at any time with word of flattery were we

1 Thessalonians 4:15 N-DMS
GRK: λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου ὅτι
NAS: we say to you by the word of the Lord,
KJV: unto you by the word of the Lord, that
INT: we say in [the] word of [the] Lord that

2 Thessalonians 2:17 N-DMS
GRK: ἔργῳ καὶ λόγῳ ἀγαθῷ
NAS: good work and word.
KJV: every good word and work.
INT: work and word good

2 Thessalonians 3:14 N-DMS
GRK: ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ
NAS: does not obey our instruction in this
KJV: not our word by this epistle,
INT: obey this instruction of us by

1 Timothy 4:12 N-DMS
GRK: πιστῶν ἐν λόγῳ ἐν ἀναστροφῇ
NAS: on your youthfulness, but [rather] in speech, conduct,
KJV: in word, in
INT: believers in word in conduct

1 Timothy 5:17 N-DMS
GRK: κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ
NAS: who work hard at preaching and teaching.
KJV: in the word and
INT: straining in word and teaching

James 1:18 N-DMS
GRK: ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας εἰς
NAS: He brought us forth by the word of truth,
KJV: us with the word of truth,
INT: he brought forth us by [the] word of truth for

James 3:2 N-DMS
GRK: τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει
NAS: does not stumble in what he says, he is a perfect
KJV: not in word, the same [is] a perfect
INT: anyone in word not stumble

1 Peter 2:8 N-DMS
GRK: προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες εἰς
NAS: because they are disobedient to the word, and to this
KJV: stumble at the word, being disobedient:
INT: stumble at the word being disobedient to

1 Peter 3:1 N-DMS
GRK: ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ διὰ τῆς
NAS: [of them] are disobedient to the word, they may be won
KJV: if any obey not the word, they also
INT: are disobedient to the word by the

2 Peter 3:5 N-DMS
GRK: τοῦ θεοῦ λόγῳ
NAS: it escapes their notice that by the word of God
KJV: that by the word of God
INT: of God word

2 Peter 3:7 N-DMS
GRK: τῷ αὐτῷ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶν
NAS: But by His word the present heavens
KJV: by the same word are
INT: by the the same word treasured up are

1 John 3:18 N-DMS
GRK: μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ
NAS: let us not love with word or
KJV: not love in word, neither in tongue;
INT: not we should love in word nor with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page