λόγος
Englishman's Concordance
λόγος (logos) — 69 Occurrences

Matthew 5:37 N-NMS
GRK: δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ
NAS: But let your statement be, 'Yes, yes
KJV: let your communication be, Yea,
INT: moreover the statement of you Yes

Matthew 28:15 N-NMS
GRK: διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ
NAS: and this story was widely spread
KJV: this saying is commonly reported
INT: is spread abroad the report this among [the]

Mark 4:15 N-NMS
GRK: σπείρεται ὁ λόγος καὶ ὅταν
NAS: where the word is sown;
KJV: where the word is sown;
INT: is sown the word and when

Luke 4:32 N-NMS
GRK: ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ
NAS: at His teaching, for His message was with authority.
KJV: for his word was with
INT: was the message of him

Luke 4:36 N-NMS
GRK: Τίς ὁ λόγος οὗτος ὅτι
NAS: is this message? For with authority
KJV: saying, What a word [is] this! for
INT: What word [is] this that

Luke 5:15 N-NMS
GRK: μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ
NAS: But the news about Him was spreading
KJV: went there a fame abroad
INT: still more the report concerning him

Luke 7:17 N-NMS
GRK: ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν
NAS: This report concerning Him went
KJV: And this rumour of him
INT: went out the report this in

Luke 8:11 N-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: is this: the seed is the word of God.
KJV: The seed is the word of God.
INT: is the word of God

John 1:1 N-NMS
GRK: ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ
NAS: In the beginning was the Word, and the Word
KJV: was the Word, and
INT: was the Word and the

John 1:1 N-NMS
GRK: καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς
NAS: was the Word, and the Word was with God,
KJV: the Word, and the Word was with
INT: and the Word was with

John 1:1 N-NMS
GRK: ἦν ὁ λόγος
NAS: was with God, and the Word was God.
KJV: God, and the Word was God.
INT: was the Word

John 1:14 N-NMS
GRK: Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο
NAS: And the Word became flesh,
KJV: And the Word was made flesh,
INT: And the Word flesh became

John 4:37 N-NMS
GRK: τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς
NAS: For in this [case] the saying is true,
KJV: herein is that saying true,
INT: this the saying is true

John 6:60 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ λόγος οὗτος τίς
NAS: is a difficult statement; who
KJV: is an hard saying; who can
INT: is the word this who

John 7:36 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν
NAS: is this statement that He said,
KJV: What [manner of] saying is this
INT: is the word this which

John 8:37 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς
NAS: to kill Me, because My word has no
KJV: because my word hath no
INT: because word my

John 10:35 N-NMS
GRK: οὓς ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: to whom the word of God
KJV: unto whom the word of God came,
INT: whom the word of God

John 12:38 N-NMS
GRK: ἵνα ὁ λόγος Ἠσαίου τοῦ
NAS: [This was] to fulfill the word of Isaiah
KJV: That the saying of Esaias the prophet
INT: that the word of Isaiah the

John 12:48 N-NMS
GRK: αὐτόν ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα
NAS: one who judges him; the word I spoke
KJV: him: the word that
INT: him the word which I spoke

John 14:24 N-NMS
GRK: καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε
NAS: My words; and the word which
KJV: sayings: and the word which ye hear
INT: and the word which you hear

John 15:25 N-NMS
GRK: πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ ἐν
NAS: But [they have done this] to fulfill the word that is written
KJV: [this cometh to pass], that the word might be fulfilled
INT: might be fulfilled the word that in

John 17:17 N-NMS
GRK: ἀληθείᾳ ὁ λόγος ὁ σὸς
NAS: them in the truth; Your word is truth.
KJV: truth: thy word is truth.
INT: truth word your

John 18:9 N-NMS
GRK: πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν
NAS: to fulfill the word which He spoke,
KJV: That the saying might be fulfilled,
INT: might be fulfilled the word which he said

John 18:32 N-NMS
GRK: ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ
NAS: to fulfill the word of Jesus which
KJV: That the saying of Jesus
INT: that the word of Jesus

John 21:23 N-NMS
GRK: οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς
NAS: Therefore this saying went out among
KJV: went this saying abroad among
INT: this the saying among the

Acts 6:5 N-NMS
GRK: ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς
NAS: The statement found approval
KJV: And the saying pleased the whole
INT: was pleasing the saying before all

Acts 6:7 N-NMS
GRK: Καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: The word of God kept on spreading;
KJV: And the word of God increased;
INT: And the word of God

Acts 11:22 N-NMS
GRK: δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ
NAS: The news about them reached
KJV: Then tidings of these things
INT: moreover the report in the

Acts 12:24 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: But the word of the Lord
KJV: But the word of God grew
INT: but [the] word of God

Acts 13:15 N-NMS
GRK: ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως πρὸς
NAS: you have any word of exhortation
KJV: if ye have any word of exhortation for
INT: among you a word of exhortaion to

Acts 13:26 N-NMS
GRK: ἡμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας
NAS: God, to us the message of this
KJV: to you is the word of this salvation
INT: to us the message of the salvation

Acts 13:49 N-NMS
GRK: δὲ ὁ λόγος τοῦ κυρίου
NAS: And the word of the Lord
KJV: And the word of the Lord was published
INT: moreover the word of the Lord

Acts 17:13 N-NMS
GRK: Παύλου ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: found out that the word of God
KJV: that the word of God
INT: Paul the word of God

Acts 19:20 N-NMS
GRK: κυρίου ὁ λόγος ηὔξανεν καὶ
NAS: So the word of the Lord was growing
KJV: mightily grew the word of God and
INT: Lord of the word increased and

Romans 9:6 N-NMS
GRK: ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: But [it is] not as though the word of God
KJV: though the word of God
INT: has failed the word of God

Romans 9:9 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ λόγος οὗτος Κατὰ
NAS: For this is the word of promise:
KJV: For this [is] the word of promise, At
INT: indeed the word [is] this According to

1 Corinthians 1:18 N-NMS
GRK: λόγος γὰρ ὁ
NAS: For the word of the cross
KJV: For the preaching of the cross is
INT: the word indeed

1 Corinthians 2:4 N-NMS
GRK: καὶ ὁ λόγος μου καὶ
NAS: and my message and my preaching
KJV: And my speech and my
INT: and the message of me and

1 Corinthians 12:8 N-NMS
GRK: πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας ἄλλῳ
NAS: is given the word of wisdom
KJV: by the Spirit the word of wisdom;
INT: Spirit is given a word of wisdom to another

1 Corinthians 12:8 N-NMS
GRK: ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ
NAS: and to another the word of knowledge
KJV: to another the word of knowledge by
INT: to another moreover a word of knowledge according to

1 Corinthians 14:36 N-NMS
GRK: ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: Was it from you that the word of God
KJV: What? came the word of God out
INT: you the word of God

1 Corinthians 15:54 N-NMS
GRK: γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος
NAS: will come about the saying that is written,
KJV: shall be brought to pass the saying that is written,
INT: will come to pass the word that has been written

2 Corinthians 1:18 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ
NAS: is faithful, our word to you is not yes
KJV: our word toward you
INT: that the word of us

2 Corinthians 10:10 N-NMS
GRK: καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος
NAS: is unimpressive and his speech contemptible.
KJV: and [his] speech contemptible.
INT: and the speech naught

Ephesians 4:29 N-NMS
GRK: πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ
NAS: unwholesome word proceed
KJV: corrupt communication proceed
INT: Any word bad out of

Ephesians 6:19 N-NMS
GRK: μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει
NAS: and [pray] on my behalf, that utterance may be given
KJV: that utterance may be given
INT: to me might be given utterance in [the] opening

Colossians 3:16 N-NMS
GRK: λόγος τοῦ χριστοῦ
NAS: Let the word of Christ richly
KJV: Let the word of Christ dwell
INT: The word of Christ

Colossians 4:6 N-NMS
GRK: λόγος ὑμῶν πάντοτε
NAS: Let your speech always be with grace,
KJV: Let your speech [be] alway with
INT: [Let the] word of you [be] always

1 Thessalonians 1:8 N-NMS
GRK: ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου
NAS: For the word of the Lord
KJV: sounded out the word of the Lord
INT: has sounded out the word of the Lord

2 Thessalonians 3:1 N-NMS
GRK: ἵνα ὁ λόγος τοῦ κυρίου
NAS: pray for us that the word of the Lord
KJV: that the word of the Lord
INT: that the word of the Lord

1 Timothy 1:15 N-NMS
GRK: πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης
NAS: It is a trustworthy statement, deserving
KJV: This [is] a faithful saying, and
INT: Faithful [is] the saying and of all

1 Timothy 3:1 N-NMS
GRK: πιστὸς ὁ λόγος Εἴ τις
NAS: It is a trustworthy statement: if
KJV: This [is] a true saying, If a man
INT: Faithful [is] the saying if anyone

1 Timothy 4:9 N-NMS
GRK: πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης
NAS: It is a trustworthy statement deserving
KJV: This [is] a faithful saying and worthy
INT: Faithful [is] the saying and of all

2 Timothy 2:9 N-NMS
GRK: ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: as a criminal; but the word of God
KJV: bonds; but the word of God is
INT: but the word of God

2 Timothy 2:11 N-NMS
GRK: πιστὸς ὁ λόγος εἰ γὰρ
NAS: It is a trustworthy statement: For if
KJV: [It is] a faithful saying: For if
INT: Faithful [is] the saying if indeed

2 Timothy 2:17 N-NMS
GRK: καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς
NAS: and their talk will spread like
KJV: And their word will eat as
INT: and the talk of them as

Titus 2:5 N-NMS
GRK: μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: so that the word of God
KJV: husbands, that the word of God be
INT: not the word of God

Titus 3:8 N-NMS
GRK: Πιστὸς ὁ λόγος καὶ περὶ
NAS: is a trustworthy statement; and concerning
KJV: [This is] a faithful saying, and
INT: Trustworthy [is] the saying and concerning

Hebrews 2:2 N-NMS
GRK: ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος
NAS: For if the word spoken through
KJV: For if the word spoken by
INT: angels having been spoken word was confirmed

Hebrews 4:2 N-NMS
GRK: ὠφέλησεν ὁ λόγος τῆς ἀκοῆς
NAS: as they also; but the word they heard
KJV: unto them: but the word preached did
INT: did profit the word of the report

Hebrews 4:12 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: For the word of God is living
KJV: For the word of God [is] quick,
INT: indeed the word of God

Hebrews 4:13 N-NMS
GRK: ἡμῖν ὁ λόγος
NAS: of Him with whom we have to do.
KJV: whom we have to do.
INT: [is] our account

Hebrews 5:11 N-NMS
GRK: ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος
NAS: him we have much to say, and [it is] hard to explain,
KJV: have many things to say, and hard
INT: from us the word and difficult in interpretation

Hebrews 7:28 N-NMS
GRK: ἀσθένειαν ὁ λόγος δὲ τῆς
NAS: who are weak, but the word of the oath,
KJV: but the word of the oath,
INT: weakness the word moreover of the

1 John 1:10 N-NMS
GRK: καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ
NAS: Him a liar and His word is not in us.
KJV: and his word is not
INT: and the word of him not

1 John 2:7 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε
NAS: commandment is the word which
KJV: is the word which
INT: is the word which you heard

1 John 2:14 N-NMS
GRK: καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: you are strong, and the word of God
KJV: strong, and the word of God abideth
INT: and the word of God

1 John 5:7 Noun-NMS
GRK: πατήρ ὁ λόγος καὶ τὸ
KJV: the Father, the Word, and
INT: Father the Word and the

Revelation 19:13 N-NMS
GRK: αὐτοῦ Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ
NAS: is called The Word of God.
KJV: name is called The Word of God.
INT: of him The Word of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page