Μακεδονίαν
Englishman's Concordance
Μακεδονίαν (Makedonian) — 11 Occurrences

Acts 16:9 N-AFS
GRK: Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν
NAS: Come over to Macedonia and help
KJV: Come over into Macedonia, and help us.
INT: Having passed over into Macedonia help us

Acts 16:10 N-AFS
GRK: ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν συμβιβάζοντες ὅτι
NAS: to go into Macedonia, concluding
KJV: into Macedonia, assuredly gathering
INT: to go forth to Macedonia concluding that

Acts 19:21 N-AFS
GRK: διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαίαν
NAS: after he had passed through Macedonia and Achaia,
KJV: when he had passed through Macedonia and
INT: having passed through Macedonia and Achaia

Acts 19:22 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν
NAS: And having sent into Macedonia two
KJV: into Macedonia two
INT: into Macedonia two of those who

Acts 20:1 N-AFS
GRK: πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν
NAS: of them, he left to go to Macedonia.
KJV: for to go into Macedonia.
INT: to go to Macedonia

1 Corinthians 16:5 N-AFS
GRK: ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω Μακεδονίαν
NAS: through Macedonia, for I am going through
KJV: I shall pass through Macedonia: for
INT: you when Macedonia I shall have gone through Macedonia

1 Corinthians 16:5 N-AFS
GRK: Μακεδονίαν διέλθω Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι
NAS: for I am going through Macedonia;
KJV: for I do pass through Macedonia.
INT: Macedonia I shall have gone through Macedonia indeed I do go through

2 Corinthians 1:16 N-AFS
GRK: διελθεῖν εἰς Μακεδονίαν καὶ πάλιν
NAS: your way into Macedonia, and again
KJV: you into Macedonia, and to come
INT: to pass through to Macedonia and again

2 Corinthians 2:13 N-AFS
GRK: ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν
NAS: of them, I went on to Macedonia.
KJV: I went from thence into Macedonia.
INT: I went out to Macedonia

2 Corinthians 7:5 N-AFS
GRK: ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν
NAS: when we came into Macedonia our flesh
KJV: were come into Macedonia, our flesh
INT: we into Macedonia not any had

1 Timothy 1:3 N-AFS
GRK: πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν ἵνα παραγγείλῃς
NAS: you upon my departure for Macedonia, remain
KJV: into Macedonia, that
INT: [when I was] going to Macedonia that you might warn

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page