3109. Μακεδονία (Makedonia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3109. Μακεδονία (Makedonia) — 22 Occurrences

Acts 16:9 N-AFS
GRK: Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν
NAS: Come over to Macedonia and help
KJV: Come over into Macedonia, and help us.
INT: Having passed over into Macedonia help us

Acts 16:10 N-AFS
GRK: ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν συμβιβάζοντες ὅτι
NAS: to go into Macedonia, concluding
KJV: into Macedonia, assuredly gathering
INT: to go forth to Macedonia concluding that

Acts 16:12 N-GFS
GRK: τῆς μερίδος Μακεδονίας πόλις κολωνία
NAS: of the district of Macedonia, a [Roman] colony;
KJV: of that part of Macedonia, [and] a colony:
INT: of [that] district of Macedonia city a colony

Acts 18:5 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὅ τε
NAS: came down from Macedonia, Paul
KJV: from Macedonia, Paul
INT: from Macedonia both

Acts 19:21 N-AFS
GRK: διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαίαν
NAS: after he had passed through Macedonia and Achaia,
KJV: when he had passed through Macedonia and
INT: having passed through Macedonia and Achaia

Acts 19:22 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν
NAS: And having sent into Macedonia two
KJV: into Macedonia two
INT: into Macedonia two of those who

Acts 20:1 N-AFS
GRK: πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν
NAS: of them, he left to go to Macedonia.
KJV: for to go into Macedonia.
INT: to go to Macedonia

Acts 20:3 N-GFS
GRK: ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας
NAS: to return through Macedonia.
KJV: to return through Macedonia.
INT: to return through Macedonia

Romans 15:26 N-NFS
GRK: εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαία
NAS: For Macedonia and Achaia
KJV: it hath pleased them of Macedonia and
INT: were pleased indeed Macedonia and Achaia

1 Corinthians 16:5 N-AFS
GRK: ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω Μακεδονίαν
NAS: through Macedonia, for I am going through
KJV: I shall pass through Macedonia: for
INT: you when Macedonia I shall have gone through Macedonia

1 Corinthians 16:5 N-AFS
GRK: Μακεδονίαν διέλθω Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι
NAS: for I am going through Macedonia;
KJV: for I do pass through Macedonia.
INT: Macedonia I shall have gone through Macedonia indeed I do go through

2 Corinthians 1:16 N-AFS
GRK: διελθεῖν εἰς Μακεδονίαν καὶ πάλιν
NAS: your way into Macedonia, and again
KJV: you into Macedonia, and to come
INT: to pass through to Macedonia and again

2 Corinthians 1:16 N-GFS
GRK: πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς
NAS: and again from Macedonia to come
KJV: again out of Macedonia unto you,
INT: again from Macedonia to come to

2 Corinthians 2:13 N-AFS
GRK: ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν
NAS: of them, I went on to Macedonia.
KJV: I went from thence into Macedonia.
INT: I went out to Macedonia

2 Corinthians 7:5 N-AFS
GRK: ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν
NAS: when we came into Macedonia our flesh
KJV: were come into Macedonia, our flesh
INT: we into Macedonia not any had

2 Corinthians 8:1 N-GFS
GRK: ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας
NAS: in the churches of Macedonia,
KJV: on the churches of Macedonia;
INT: churches of Macedonia

2 Corinthians 11:9 N-GFS
GRK: ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας καὶ ἐν
NAS: came from Macedonia they fully supplied
KJV: from Macedonia supplied:
INT: having come from Macedonia and in

Philippians 4:15 N-GFS
GRK: ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας οὐδεμία μοι
NAS: after I left Macedonia, no church
KJV: I departed from Macedonia, no church
INT: I came out from Macedonia not any with me

1 Thessalonians 1:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν
NAS: the believers in Macedonia and in Achaia.
KJV: that believe in Macedonia and Achaia.
INT: in Macedonia and in

1 Thessalonians 1:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν
NAS: from you, not only in Macedonia and Achaia,
KJV: only in Macedonia and Achaia,
INT: in Macedonia and in

1 Thessalonians 4:10 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ Παρακαλοῦμεν δὲ
NAS: are in all Macedonia. But we urge
KJV: are in all Macedonia: but we beseech
INT: all Macedonia we exhort moreover

1 Timothy 1:3 N-AFS
GRK: πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν ἵνα παραγγείλῃς
NAS: you upon my departure for Macedonia, remain
KJV: into Macedonia, that
INT: [when I was] going to Macedonia that you might warn

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page