μόνος
Englishman's Concordance
μόνος (monos) — 20 Occurrences

Matthew 14:23 Adj-NMS
GRK: δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ
NAS: He was there alone.
KJV: he was there alone.
INT: moreover having arrived alone he was there

Matthew 24:36 Adj-NMS
GRK: ὁ πατὴρ μόνος
NAS: the Son, but the Father alone.
KJV: my Father only.
INT: the Father only

Mark 6:47 Adj-NMS
GRK: καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς
NAS: of the sea, and He was alone on the land.
KJV: and he alone on the land.
INT: and he alone upon the

Luke 5:21 Adj-NMS
GRK: εἰ μὴ μόνος ὁ θεός
NAS: sins, but God alone?
KJV: but God alone?
INT: if not alone God

Luke 9:36 Adj-NMS
GRK: εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος καὶ αὐτοὶ
NAS: was found alone. And they kept silent,
KJV: Jesus was found alone. And they
INT: was found Jesus alone and they

Luke 24:18 Adj-NMS
GRK: αὐτόν Σὺ μόνος παροικεῖς Ἰερουσαλὴμ
NAS: and said to Him, Are You the only one visiting
KJV: him, Art thou only a stranger in
INT: him You alone visit Jerusalem

John 6:15 Adj-NMS
GRK: ὄρος αὐτὸς μόνος
NAS: to the mountain by Himself alone.
KJV: a mountain himself alone.
INT: moutain himself alone

John 8:9 Adj-NMS
GRK: καὶ κατελείφθη μόνος καὶ ἡ
NAS: and He was left alone, and the woman,
KJV: Jesus was left alone, and the woman
INT: and he was left alone and the

John 8:16 Adj-NMS
GRK: ἐστιν ὅτι μόνος οὐκ εἰμί
NAS: for I am not alone [in it], but I and the Father who sent
KJV: I am not alone, but I
INT: is because alone not I am

John 12:24 Adj-NMS
GRK: ἀποθάνῃ αὐτὸς μόνος μένει ἐὰν
NAS: it remains alone; but if
KJV: it abideth alone: but if
INT: should die it alone abides if

John 16:32 Adj-NMS
GRK: οὐκ εἰμὶ μόνος ὅτι ὁ
NAS: and [yet] I am not alone, because
KJV: I am not alone, because the Father
INT: not I am alone for the

Romans 11:3 Adj-NMS
GRK: κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος καὶ ζητοῦσιν
NAS: YOUR ALTARS, AND I ALONE AM LEFT,
KJV: and I am left alone, and they seek
INT: and I was left alone and they seek

Romans 16:4 Adj-NMS
GRK: οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ
NAS: to whom not only do I give thanks,
KJV: unto whom not only I give thanks,
INT: not I only thank but

1 Corinthians 9:6 Adj-NMS
GRK: μόνος ἐγὼ καὶ
NAS: Or do only Barnabas and I not have
KJV: Or I only and Barnabas,
INT: Or only I and

1 Timothy 6:15 Adj-NMS
GRK: μακάριος καὶ μόνος δυνάστης ὁ
NAS: He who is the blessed and only Sovereign,
KJV: and only Potentate,
INT: blessed and alone Ruler the

1 Timothy 6:16 Adj-NMS
GRK: μόνος ἔχων ἀθανασίαν
NAS: who alone possesses immortality
KJV: Who only hath immortality,
INT: who alone has immortality

2 Timothy 4:11 Adj-NMS
GRK: Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ' ἐμοῦ
NAS: Only Luke is with me. Pick
KJV: Only Luke is
INT: Luke is alone with me

Hebrews 9:7 Adj-NMS
GRK: τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς
NAS: but into the second, only the high priest
KJV: [went] the high priest alone once
INT: the year alone the high priest

2 John 1:1 Adj-NMS
GRK: οὐκ ἐγὼ μόνος ἀλλὰ καὶ
NAS: in truth; and not only I, but also
KJV: not I only, but also
INT: not I only but also

Revelation 15:4 Adj-NMS
GRK: σου ὅτι μόνος ὅσιος ὅτι
NAS: Your name? For You alone are holy;
KJV: name? for [thou] only [art] holy: for
INT: of you for [you] only [are] holy for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page